O udruženju

O nama

Udruženje obrtnika Rovinj je izvan stranačko stručno poslovna organizacija obrtnika,trgovaca pojedinaca i trgovačkih društava, koji sukladno sa Zakonom o obrtu obavljaju obrtničku djelatnost, koja promiče, usklađuje, zastupa i predstavlja zajedničke interese obrtništva u svom teritorijalnom obuhvatu.

Teritorijalni obuhvat Udruženja čini područje Bala, Kanfanara i Žminja.

Udruženje je danas dio komorskog sustava u koje je udruženo obrtništvo Hrvatske.

Na razini Istarske županije udruženo je u Područnu obrtničku komoru a s njom je član Hrvatske obrtničke komore kao zajedničke krovne organizacije svih obrtnika.

Udruženje obrtnika Rovinj je pravna osoba. Upisana je u Registar udruženja obrtnika kojeg vodi Obrtnička komora Istarske županije. Danas Udruženje ima preko 900 članova, čiji se stručni rad odvija u devet Cehova prema granama djelatnosti. Zadaci i poslovi Udruženja utvrđeni su njegovim Statutom i Pravilnicima, kao i Statutima Područne i Hrvatske obrtničke komore.

U Udruženju djeluju slijedeći Cehovi: 1. Ugostiteljstvo i turizam, 2. Uslužne djelatnosti, 3. Proizvodni obrt, 4. Ribarstvo i akvakultura, 5. Poljodjelstvo i slatkovodno ribarstvo, 6. Prijevozničke djelatnosti, 7. Trgovački obrt, 8. Frizerska i kozmetičarska djelatnost, 9. Graditeljstva.

Udruženje ima djelatnu službu koja obavlja stručne, administrativne i pomoćne poslove, koji proizlaze iz djelokruga rada Udruženja a radi izvršavanja Statutom određenih zadaća. Stručna služba Udruženja trenutno zapošljava jednog radnika a može i više.

Tijela upravljanja Udruženja su: 1. Skupština, 2. Upravni odbor, 3. Nadzorni odbor, 4. Predsjednik.

Skupština Udruženja je najviše tijelo upravljanja Udruženjem, a sačinjavaju je predstavnici članova Udruženja. Skupština ima 25 članova. U Skupštini mora biti osigurana razmjerna teritorijalna, strukovna i brojčana zastupljenost članova. Izbor predstavnika u Skupštinu obavljaju Cehovi Udruženja. Mandat predstavnika u Skupštini traje 4 godine, s pravom ponovnog izbora. Njeni zadaci utvrđeni su Statutom Udruženja.

Upravni odbor ima 11 članova. Članovi Upravnog odbora su predsjednici Cehova i dva člana koje imenuje Skupština na prijedlog predsjednika Udruženja. Mandat Članova Upravnog odbora traje 4 godine spravom ponovnog izbora.

Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana, koje imenuje Skupština na četiri godine.

Predsjednik Udruženja predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora, predstavlja i zastupa Udruženje i odgovoran je za zakonitost njegovog rada. U njegovom odsustvu zamjenjuje ga potpredsjednik sa istim ovlastima.

Su di noi:

ĽAssociazione degli imprenditori di Rovigno è un`organizzazione professionale apartitica che riunisce imprenditori, commercianti e società commerciali che svolgono  la propria attività in conformità alla Legge sugli esercizi, promuove, coordina e rappresenta gli interessi comuni degli imprenditori sul territorio in cui agisce.

Il territorio ďazione dell`Associazione comprende anche i comuni di Valle, Canfanaro e Gimino.

ĽAssociazione è oggi parte del sistema camerale in cui è associata tutta ľimprenditoria della Croazia. A livello istriano è associata nella Camera regionale degli imprenditori e assieme a questa è parte della  Camera degli imprenditori della Croazia, la massima organizzazione di tutti gli imprenditori.

Ľ Associazione degli imprenditori di Rovigno è persona giuridica ed è iscritta nel Registro delle associazioni degli imprenditori redatto  dalla Camera degli imprenditori della Regione istriana.

Oggi , ľassociazione vanta 900 membri, la cui attività professionale si svolge in seno a nove sezioni corrispondenti a settori economici specifici. I compiti e gli affari delľAssociazione sono definiti dal suo Statuto e dai regolamenti, nonchè dagli statuti della Camera regionale e della Camera degli imprenditori della Croazia.

NelľAssociazione agiscono le seguenti sezioni: 1. Alberghiera e turismo, 2. Prestazioni, 3. Imprenditoria produttiva, 4. Pesca e acquacultura, 5. Agricoltura e pesca ďacqua dolce, 6. Transporti, 7. Attività commerciali, 8. Parruchieri ed estetisti, 9. Edilizia.

ĽAssociazione ha un proprio servizio che si occupa degli affari professionali, amministrativi e tecnici che scaturiscono  dalla sfera di competenze delľAssociazione, onde eseguire i compiti previsti dallo Statuto. Ľufficio specializzato delľAssociazione ha un dipendente e puòaverne anche di più.

Gli organismi direttivi delľAssociazionesono: 1. ľAssemblea, 2. Il Comitato  ďamministrazione, 3. Il Comitato di controllo, 4. Il presidente.

ĽAssemblea delľAssociazione è il massimo organismo amministrativo ed è costituito dai reppresentanti dei membri  delľAssociazione. ĽAssemblea ha 25 membri. NelľAssemblea deve essere assicurata ľequa rappresentanza territoriale, professionale e numerica dei membri. Ľelezione dei rappresentanti nelľAssemblea viene eseguita dalle sezioni delľAssociazione. Il mandato dei membri delľAssemblea dura 4 anni con possibilità di rielezione. I suoi compiti sono definiti dallo Statuto.

Il Comitato ďamministrazione ha 11 membri che sono rappresentanti delle sezioni e due membri che vengano nominati delľAssemblea su proposta del presidente delľAssociazione. Il mandato dei membri del Comitato ďamministrazione  dura 4 anni con possibilità di rielezione.

Il Comitato di controlo ha il suo presidente e due membri che vengono nominati  dalľAssemblea per il periodo di guattro anni.

Il presidente delľAssociazione presiede le sedute delľAsemblea e del Comitato ďamministrazione, rappresenta ľAssociazione ed è responsabile per la legalità del suo operato. In sua assenza viene sostituito dal vicepresidente che ha le medesime facoltà.

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj