JAVNI POZIV za dodjelu jednokratne financijske pomoći obrtnicima u poteškoćama s područja grada Rovinja uslijed epidemije korona virusa (COVID-19)

Objavljeno: 15. svibnja 2020. u kategoriji

GRAD ROVINJ-ROVIGNO

CITTA’ DI ROVINJ-ROVIGNO

Temeljem odredbe članka 68. Statuta Grada Rovinja („Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno“ br. 3/18 i 5/18) i Ugovora o donaciji financijskih sredstva  potpisanog između Grada Rovinja-Rovigno i Udruženja obrtnika Rovinj (Klasa: 302-01/20-01/23 Urbroj: 2171-01-06-20-8) od dana 13. svibnja 2020., gradonačelnik Grada Rovinja-Rovigno raspisuje

  JAVNI POZIV

za dodjelu jednokratne financijske pomoći obrtnicima u poteškoćama

s područja grada Rovinja uslijed epidemije korona virusa (COVID-19)

(u daljnjem tekstu: Poziv)

 

 1. PREDMET I CILJEVI POZIVA

 Predmet ovog poziva je dodjela jednokratne financijske pomoći obrtnicima u poteškoćama koji imaju registrirano sjedište na području grada Rovinja, uslijed epidemije korona virusa (COVID-19) (u daljnjem tekstu: Pomoć)

Sredstva iz ovog poziva dodjeljuju se u sklopu Fonda za pomoć obrtnicima uslijed epidemije korona virusa (COVID-19) (u daljnjem tekstu: Fond).

Za provedbu ovog poziva Grad Rovinj-Rovigno osigurao je sredstva u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna.

Cilj ovog poziva je pružiti pomoć obrtnicima koji posluju s poteškoćama ili nisu mogli poslovati uslijed epidemije korona virusa (COVID-19) i koji su registrirali pad prometa od najmanje 50% u odnosu na isti period prethodne godine, kako bi uspjeli održati poslovanje sa ciljem zadržavanja zaposlenika.

 

2.KORISNICI, UVJETI DODJELE I IZNOS POMOĆI

 Korisnici pomoći mogu biti obrti koji imaju registrirano sjedište na području grada Rovinja koji kumulativno udovoljavaju svim uvjetima iz ovog poziva.

Obrti koji se javljaju na ovaj poziv moraju kumulativno udovoljiti uvjetima, kako slijedi:

1.    obrt ne smije imati dugovanja prema Gradu Rovinju-Rovigno na dan 31.12.2019.,

2.    obrt ne smije imati dugovanja prema Hrvatskoj obrtničkoj komori (Udruženje obrtnika Rovinj) zaključno sa 30.9.2019.,

3.    obrt mora dokazati pad prometa od najmanje 50% za mjesec ožujak i travanj u odnosu na iste mjesece u 2019.,

4.    obrt mora dokazati da nije otpustio radnike u ožujku i travnju 2020.,

5.    obrt se obvezuje zadržati radnike u radnom odnosu do 30.6.2020.,

6.    obrt mora dokazat da su podmireni računi za ožujak i travanj 2020., koji su priloženi uz zahtjev a za koje se traži financijska pomoć.

Pomoć obrtnicima se dodjeljuju za slijedeće namjene:

a)    za podmirene režijskih troškova za ožujak i travanj 2020.,

b)    za podmirene fiksnih troškova (trošak knjigovodstvenih usluga) za ožujak i travanj 2020.

 

Zahtjevi za dodjelu pomoći se podnose ispunjavanjem Obrasca OB-COV-19, uz koji se prilaže slijedeća obavezna dokumentacija:

 • preslika Rješenja nadležnog Ureda državne uprave o otvaranju obrta ili preslika obrtnice,
 • preslika osobne iskaznice vlasnika obrta – ne pohranjuje se, nakon obrade osobnih podataka uništava se,
 • potvrda HR Zavoda MIO o prijavi zaposlenja za radnike zaposlene u obrtu u veljači, ožujku i travnju 2020.,
 • Obrazac JOPPD na kojem trebaju biti istaknuta imena zaposlenih radnika u obrtu u veljači, ožujku i travnju 2020.,
 • Izjava vlasnika obrta da neće otpustiti radnike nakon dobivene potpore do 30.6.2020. – ispunjen Obrazac IZ-1,
 • Dokaz o padu prometa – ispis prometa za ožujak i travanj za 2019. i 2020.
 • preslika računa za namjenske troškove iz prethodnog stavka za ožujak i travanj 2020. koji moraju glasiti na obrt,
 • preslika izvoda IBAN računa obrta ili potvrda o uplati računa (e-bankarstvo), kojom se dokazuje izvršeno plaćanje računa,
 • potvrda da obrt nema dugovanja prema Gradu Rovinju-Rovigno na dan 31.12.2019.g. (potvrdu nije potrebno priložiti – ishoduje Grad Rovinj-Rovigno),
 • potvrda da obrt nema dugovanja prema Hrvatskoj obrtničkoj komori (HOK) zaključno sa 30.9.2019. (potvrdu nije potrebno priložiti – ishoduje Grad Rovinj-Rovigno putem Udruženja obrtnika Rovinj),
 • dokaz da obrt je/nije u sustavu PDV-a – potvrdu nadležne Porezne uprave (ne stariji od 5 dana do dana predaje zahtjeva) ili potvrdu sa službenih internet stranica Porezne uprave; https://oib.oib.hr/RpoProvjeriObveznikaPdvWeb/upit (ne stariji od 5 dana do dana predaje zahtjeva)
 • ispunjen Obrazac IZJ.

 

Najvišu financijsku pomoć koju može ostvariti jedan obrtnik po ovom pozivu iznosi do 1.500,00 kn. Sezonskim obrtima pomoć se obračunava proporcionalno broju dana rada (ovisno da li su započeli obavljati djelatnost u ožujku ili travnju 2020.), uz usporedbu sa istim periodom u 2019., uz najvišu financijsku pomoć do 1.500,00 kn.

 

3.POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA I DODJELE POTPORE

Obrasce zahtjeva za dodjelu financijske pomoći te predmetni Javni poziv mogu se preuzeti na službenim web stranicama Grada Rovinja-Rovigno www.rovinj-rovigno.hr.

Zahtjev za dodjelu pomoći (Obrazac OB-COV-19) sa svom potrebnom dokumentacijom iz točke II. ovog poziva, podnosi se Odjelu za gospodarstvo, javnu nabavu i europske fondove Grada Rovinja-Rovigno (u daljnjem tekstu: Odjel):

– skenirano na e-mail adresu gospodarstvo@rovinj-rovigno.hr, ili

– poštanskim putem na adresu:

Grad Rovinj-Rovigno

Upravni  odjel za gospodarstvo, javnu nabavu i europske fondove,

Trg Matteotti 2,

52210 Rovinj (Rovigno)

Uz NAPOMENU: Javni poziv za dodjelu pomoći obrtnicima (COVID-19)

 

Odjel, nakon provjere dostavljene dokumentacije, zahtjeve upućuje Povjerenstvu za dodjelu pomoći iz Fonda za pomoć obrtnicima uslijed epidemije korona virusa (COVID-19) (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo odlučuje o dodjeli pomoći. Povjerenstvo dostavlja Gradonačelniku prijedlog Zaključka o potvrdi odluke Povjerenstva na razmatranje i donošenje. Po donošenju Zaključka, Odjel obavještava korisnika o dodijeljenoj pomoći.

Poziv je otvoren do iskorištenja sredstava koja su planirana po ovom pozivu, a najdulje do 26. svibnja 2020. godine, koji je i zadnji rok za podnošenje zahtjeva.

Pristigli zahtjevi će se razmatrati samo ukoliko su pristigli u zadanom roku te ukoliko budu kompletni sa svom popratnom dokumentacijom iz točke II. ovog poziva – naknadna nadopuna zahtjeva i dokumentacije nije dozvoljena te će se ista odbaciti i neće se uzeti u razmatranje.

Pravo na pomoć ne može ostvariti obrt:

 • za koji Odjel u postupku obrade podnesenog zahtjeva utvrdi da Gradu Rovinju-Rovigno duguje dospjelu obvezu na ime javnih i/ili nejavnih davanja,
 • koji kumulativno ne udovoljava uvjetima iz točke II. poziva,
 • koji nije dostavio ispunjen obrazac OB-COV-19 zajedno sa svom popratnom dokumentacijom iz točke II. poziva (naknadna nadopuna dokumentacije se ne razmatra, time se zahtjev odbija)

Obrt koji je u sustavu PDV-a ne ostvaruje pravo na PDV kao prihvatljiv trošak za potpore iz ovog poziva, te je sukladno tome dužan dostaviti potvrdu nadležne Porezne uprave (ne stariji od 5 dana do dana predaje zahtjeva) ili potvrdu sa službenih internet stranica Porezne uprave; https://oib.oib.hr/RpoProvjeriObveznikaPdvWeb/upit (ne stariji od 5 dana do dana predaje zahtjeva),  da nije u sustavu PDV-a prilikom podnošenja zahtjeva.

 

Podnositelj zahtjeva nema pravo na pomoć ukoliko je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora.

Svaki obrtnik kojemu se isplati pomoć sukladno ovom pozivu postaje primatelj potpore male vrijednosti sukladno članku 11. Zakona o državnim potporama („Narodne novine“ broj 47/14 i 69/17), te je u obvezi prilikom predaje zahtjeva predati ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac pod nazivom Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti (Obrazac IZJ – dostupan na stranicama Grada Rovinja-Rovigno u sklopu Javnog poziva)  

Korisnik je dužan omogućiti davatelju pomoći kontrolu namjenskog utroška dobivene pomoći. Ukoliko obrtnik u skladu s pozivom ostvari pravo na pomoć na temelju dostavljene neistinite dokumentacije ili se utvrdi da je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora, dobivena sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu koja se obračunava od dana primitka iznosa, mora vratiti u Proračun Grada Rovinja-Rovigno, te se u sljedećih pet (5) godina isključuje iz svih programa sufinanciranja i subvencioniranja Grada Rovinja-Rovigno.

Financijska pomoć uplaćuje se na IBAN račun obrta, po dostavljenim računima kojima se dokazuje namjensko korištenje sredstava, kao i po dostavljenom dokazu o podmirenju računa, a sve u roku od 30 dana od dana donošenja Zaključka o potvrdi odluke Povjerenstva.

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

 

4.POTPORE MALE VRIJEDNOSTI SUKLADNO UREDBI KOMISIJE (EZ) br. 1407/2013

Potpore koje se dodjeljuju po ovom Javnom pozivu dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL EU, L352 od 24.12.2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba).

Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe pod pojmom „jedan poduzetnik“ obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:

 1. jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću,
 2. jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća,
 3. jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća,
 4. jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.

Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) do (d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.

Ovaj Javni poziv ne odnosi se: na poslovne subjekte koji djeluju u sektoru primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, na potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda u slučajevima određenim navedenom uredbom, na potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima  koji djeluju u sektorima ribarstva i akvakulture, potpore za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću te potpore koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih, a sve sukladno članku 1. stavku 1. točkama a) do e)  Uredbe. Također, potpore po ovom Javnom pozivu odnosno Programu ne mogu se odobravati i koristiti za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta sukladno članku 3. točki 2. Uredbe.

Sukladno članku 3. Uredbe ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR tijekom razdoblja od tri fiskalne godine a za poduzetnika koji obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu ne smije premašiti 100.000,00 EUR tijekom tri fiskalne godine te se ta navedena granica primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore.

5.PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15), Grad Rovinj-Rovigno kao tijelo javne vlasti, obavezno je radi upoznavanja javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. U cilju zakonom utvrđene svrhe i interesu javnosti, Grad Rovinj-Rovigno objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u službenom glasilu Grada Rovinja-Rovigno. Slijedom navedenog, smatrat će se da je poduzetnik, podnošenjem Zahtjeva za potporu koji sadrži njegove osobne podatke, na ovaj Javni poziv, uz tražene priloge, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama i u službenom glasilu Grada Rovinja-Rovigno, a u svrhu radi koje su prikupljeni.

Svi kandidati podnošenjem zahtjeva daju svoju izričitu suglasnost Gradu Rovinju-Rovigno da u njemu navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje, objavljuje na internetskim stranicama Grada Rovinja-Rovigno i pohranjuje u svrhu provedbe predmeta ovog javnog poziva, kontaktiranja i informiranja podnositelja zahtjeva i upoznavanja javnosti o donesenim odlukama. Sve pristigli zahtjevi i u njima navedeni osobni podaci biti će zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama Grada Rovinja-Rovigno.

Podnositelji zahtjeva prije njegova podnošenja mogu se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njihovim osobnim podacima koja proizlaze iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem web stranice Grada Rovinja-Rovigno www. rovinj-rovigno.hr, link GDPR.

 

Ovaj poziv objaviti će se na web stranici Grada Rovinja – Rovigno www.rovinj-rovigno.hr.

Informacije o uvjetima i postupku dodjele pomoći mogu se dobiti u Odjelu, na telefone 052/805 216 ili 052/805 226 ili na e-mail adrese  robert.lesic@rovinj-rovigno.hr ili martina.cekic.hek@rovinj-rovigno.hr.

 

 

Klasa: 302-01/20-01/23                                                                   Gradonačelnik

Urbroj: 2171-01-06-20-10                                                 dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec

Rovinj-Rovigno,­­­ 15. svibnja 2020.

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj