COVID-19 krediti za turistički sektor

Objavljeno: 29. travnja 2020. u kategoriji

S obzirom na izvanrednu situaciju vezano za pandemiju COVID-19 kojom je zahvaćena zemlja, Ministarstvo turizma dalo je obavijest kako su sredstva predviđena za provođenje programa „Konkurentnost turističkog gospodarstva“ za 2020. godinu preusmjerena na provedbu mjera osiguravanja likvidnosti poduzetnicima u sektoru turizma. S Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR) ugovorena je kreditna linija za turističku djelatnost.

OBRTNA SREDSTVA MJERA COVID-19 ZA MSP PODUZETNIKE U TURISTIČKIM DJELATNOSTIMA

 Mjera COVID-19 za MSP poduzetnike u turističkim djelatnostima provodi se kao privremena mjera u okviru programa kreditiranja Obrtna sredstva, a primjenjuje se na zahtjeve zaprimljene i odobrene u HBOR-u do 31. 12. 2020. ili do iskorištenja osiguranih sredstava. Pravo na kredit ne postoji već HBOR o svakom zahtjevu donosi posebnu odluku.

1. KORISNICI KREDITA

Mikro, mali i srednji poduzetnici definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva i preporukom Europske komisije 2003/361/EC od 6. 5. 2003. s registriranim osnovnim djelatnostima kako slijedi:

Djelatnosti

 • Pružanje smještaja te priprema i usluživanja hrane (NKD 55.10, 55.20, 55.30, 55.90, 56.10, 56.21, 56.29);
 • Putničke agencije i organizatori putovanja (turoperatora) (NKD 79.11, 79.12);
 • Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava – charter agencije (NKD 77.34);

Uvjeti čija je poslovna aktivnost smanjena ili u potpunosti obustavljena uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19 virusa na način:

 • realiziran je pad poslovnih prihoda/primitaka u I. kvartalu 2020. u odnosu na I. kvartal 2019. ili su očekivani poslovni prihodi/primici za 2020. godinu niži od poslovnih prihoda/primitaka za 2019. godinu; i/ili
 • otkazane su rezervacije, eventi, kongresi, seminari i slično; i/ili
 • otkazani su ugovoreni poslovi, rezervacije i/ili narudžbe.

Korisnici kredita trebaju dokazati da imaju poteškoće u poslovanju kao posljedicu pandemije uzrokovane COVID-19 virusom.

Krediti se mogu odobriti poduzetnicima koji nisu u teškoćama* odnosno koji su zapali u privremene teškoće samo zbog krize uzrokovane pojavom COVID-19 virusa.

*Krediti se ne mogu odobriti poduzetnicima koji su bili u teškoćama na dan 31. 12. 2019. (Sukladno odredbama čl. 2. toč. 18. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. 6. 2014. godine o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 187 od 26.06.2014.).

2. NAMJENA KREDITA

 • financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon); nabava sirovine i podmirenje obveza prema dobavljačima i ostalih troškova tekućeg poslovanja; obrtna sredstva za pripremu turističke sezone; osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama i PDV-a

3. NAČIN KREDITIRANJA

 • izravno kreditiranje – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi HBOR-u

4. IZNOS KREDITA

 • najniži iznos kredita iznosi 100.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti
 • najviši iznos kredita iznosi 1.250.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti, ali u pravilu ne više od 25% ukupnih poslovnih prihoda/primitaka korisnika kredita. Najviši iznos kredita ovisi o kreditnoj sposobnosti korisnika kredita te procjeni rizika transakcije.

5. VALUTA KREDITA

 • kunski kredit uz valutnu klauzulu vezanu za EUR

6. KAMATNA STOPA

 • 0,00% godišnje, fiksna za razdoblje otplate kredita do 3 godine
 • 1,50% godišnje, fiksna za razdoblje otplate kredita od 4. do 5. godine

U određenim slučajevima kamatna stopa može biti i viša, ovisno o cijeni raspoloživih izvora financiranja i o mogućnostima dodjele državnih potpora ili potpora male vrijednosti korisniku kredita.

Navedene kamatne stope su umanjene kamatne stope koje plaća korisnik kredita, dok su redovne kamatne stope utvrđene na način da redovna kamatna stopa za razdoblje otplate kredita do 3 godine iznosi 2%, a redovna kamatna stopa za razdoblje otplate kredita od 4. do 5. godine iznosi 3,5%.

7. NAKNADE

 • bez naknada

Korisnik kredita plaća premiju osiguranja ako se kredit osigurava policom osiguranja portfelja kredita za obrtna sredstva za izvoznike.

8. ROK I NAČIN KORIŠTENJA KREDITA

 • do 12 mjeseci
 • jednokratno ili sukcesivno, na temelju dokumentacije kojom se dokazuje namjensko korištenje

Sredstva se mogu isplatiti na račune dobavljača temeljem dokumentacije za namjensko korištenje kredita ili na račun korisnika kredita, uz obavezno pravdanje namjenskog korištenja sredstava u roku od 60 dana od isplate sredstava na račun.

9. ROK OTPLATE

 • do 5 godina, uključujući poček do 12 mjeseci

Ukupan rok korištenja kredita i počeka ne može biti dulji od 18 mjeseci.

10. NAČIN OTPLATE

 • u jednakim tromjesečnim ili šestomjesečnim ratama

11. INSTRUMENTI OSIGURANJA

 • Krediti će biti osigurani jamstvom u obliku polica osiguranja portfelja kredita za obrtna sredstva za izvoznike ili jamstvom HAMAG-BICRO-a, a u skladu s pravilima Osiguranja izvoza odnosno HAMAG-BICRO-a te mjenicama i zadužnicama.
 • Iznimno i ovisno o procjeni rizika transakcije i korisnika kredita te ovisno o dostupnosti instrumenata osiguranja u odnosu na pojedinu transakciju i korisnika kredita, HBOR je ovlašten s korisnikom kredita ugovoriti i druge instrumente osiguranja u skladu s internim aktima HBOR-a.

 Detaljnije uvjete i dokumentaciju možete pronaći na web stranici HBOR-a (Hrvatske banke za obnovu i razvitak) – https://www.hbor.hr/kreditni_program/obrtna-sredstva-mjera-covid-19-za-msp-poduzetnike-u-turistickim-djelatnostima/

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj