Način i uvjeti oslobođenja od poreznih obveza – COVID-19

Objavljeno: 10. travnja 2020. u kategoriji

Nastavno na jučerašnju obavijest o oslobođenju od plaćanja doprinosa do iznosa sufinanciranog od HZZ-a za plaće radnika i za obrtnika, osim navedenog oslobođenja, izmjenom Pravilnika o primjeni Općeg poreznog zakona – NN 43/20 (u prilogu), omogućeno je oslobođenje i od nekih drugih poreznih obveza, pod određenim uvjetima.

U nastavku prenosimo dio članka stručnog časopisa Računovodstvo i financije u načinu i uvjetima ostvarivanja navedenog oslobođenja.

  1. Potpuno ili djelomično oslobađanje od obveze doprinosa i izravnih poreza

Poduzetnici kojima je vrijednost godišnjih isporuka u prethodnoj godini iznosila do 7,5 mil kn, a zbog  utjecaja posebnih okolnosti u razdoblju od 20. ožujka do 20. lipnja 2020. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zabilježe pad za 50% i više, u cijelosti se oslobađaju doprinosa i izravnih poreza dospjelih u tom razdoblju.

Poduzetnici kojima je vrijednost godišnjih isporuka u prethodnoj godini iznosila više od 7,5 mil kn, a zbog  utjecaja posebnih okolnosti u razdoblju od 20. ožujka do 20. lipnja 2020. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zabilježe pad za 50% i više, oslobađaju se doprinosa i izravnih poreza dospjelih u tom razdoblju razmjerno padu prihoda/primitaka.

Oslobođenje se ne odnosi na:

  • porez na dodanu vrijednost
  • carine i trošarine
  • doprinos za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje
  • porez i prirez utvrđen na konačne dohotke (dohodak od kapitala, dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od samostalne djelatnosti koji se plaća u paušalnom iznosu)
  • naknade i davanja na igre na sreću
  • obveze po ranije sklopljenim upravnim ugovorima, i
  • reprogramirane obveze iz predstečajnih i stečajnih postupaka.

Oslobođenje se ostvaruje za fiskalne obveze poduzetnika, uključujući poreze i doprinose koje poslodavac odnosno isplatitelj drugog dohotka obračunava i plaća u ime i za račun stjecatelja dohotka. Pri tome porezno oslobođenje poduzetnika neće ni na koji način utjecati na porezna prava stjecatelja dohotka, stjecatelj će ostvarivati sva socijalna i porezna prava kao da su doprinosi i porez na dohodak  plaćeni (npr. u godišnjem obračunu poreza na dohodak).

Pravo na potpuno ili djelomično oslobođenje će bez posebnog novog zahtjeva,  ostvariti porezni obveznici kojima je odobrena odgoda poreznih obveza. Pravo na potpuno ili djelomično oslobođenje  utvrditi će se na temelju podataka kojima raspolaže Porezna uprava (podaci o fiskaliziranim računima, podnijeti PDV obrasci i dr.) i podataka koje će dostaviti porezni obveznik.

Poduzetnici koji nisu tražili odgodu poreznih obveza, a u razdoblju od 20. ožujka do 20. lipnja 2020. ostvare poremećaj u poslovanju veći od 50%, mogu pravo na oslobođenje poreznih obveza ostvariti u posebnom postupku, uz uvjet da podnesu zahtjev do 20. lipnja 2020. godine.  O njihovom će se zahtjevu odlučivati u posebnom postupku, po potrebi u suradnji s drugim javnopravnim tijelima koja nadziru poslovanje te osobe.

Oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza iskazivat će se umanjenjem poreznih obveza na porezno-knjigovodstvenoj kartici poreznog obveznika. Iznosi za koje je porezni obveznik oslobođen, smatraju se plaćenima. Ako je porezni obveznik platio javna davanja za koja ostvari pravo na oslobođenje, to će na porezno-knjigovodstvenoj kartici biti iskazano kao preplata.

  1. Oslobođenje za porezne obveznike koji ostvaruju dohodak po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima, a porez plaćaju paušalno

Porezni obveznici koji ostvaruju dohodak po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, a koji porez plaća u paušalnom iznosu, oslobođeni su poreza u visini ¼ godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prireza. Oslobođenje se odnosi na i obvezu koja se plaća do kraja drugog tromjesečja 2020. godine (dospijeće obveze je 30. lipnja 2020.). Ovo se oslobođenje se odnosi na sve porezne obveznike iz te skupine,  neovisno o tome jesu li ili nisu podnijeli zahtjev za mjere plaćanja poreza u posebnim okolnostima.

Rezimirano: Mjere odgode i oslobađanja poreznih obveza za poduzetnike kojima je poslovanje ugroženo zbog epidemije koronavirusa

Mjera

Kome je namijenjena

Uvjeti

Oslobađanje od obveze
doprinosa na novčane potpore namijenjene očuvanju radnih mjesta primljene od
Zavoda za zapošljavanje

Pravnim osobama, obrtnicima
i slobodnim zanimanjima koji su primili potporu Zavoda za zapošljavanje

 

–  pad prometa za 20% i više

– poslodavci koji su obustavili rad po odluci Stožera CZ

–   obrtnici koji su 29.2.2020. bili prijavljeni kao osiguranici

Odgoda poreznih obveza
za tri mjeseca

Poduzetnicima, neovisno
o veličini i pravnom obliku

–   uredan porezni obveznik (porezni dug do 200,00 kn)

–   ostvareni ili očekivani pad prihoda/prometa 20% i više

Potpuno ili razmjerno
oslobađanje od poreza i doprinosa za koje je propisano oslobođenje

Potpuno: poduzetnici s
godišnjim prometom u prethodnoj godini do 7,5 mil kn

–   pad prihoda u razdoblju dok traju posebne okolnosti veći od 50%

Razmjerno padu prometa:
poduzetnicima s godišnjim prometom u prethodnoj godini preko 7,5 mil kn

Oslobađanje u visini 1/4
godišnjeg paušalnog poreza

Porezni obveznici koji
ostvaruju dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i
turistima i organiziranja kampova, a porez plaćaju u paušalnom iznosu

–   svi porezni obveznici, neovisno o tome jesu li ili nisu podnijeli zahtjev za
odgodu poreznih obveza

Obročno plaćanje
poreznih obveza do 24 rate

Porezni obveznici kojima
je odobrena odgoda plaćanja

–   da su porezne obveze odgođene, a nisu oslobođene

 Izvor: RIF (članak u cijelosti možete pogledati na https://www.rif.hr/odgoda-i-oslobadanje-od-obveze-poreza-i-doprinosa-u-posebnim-okolnostima/ )

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj