Moguće prebacivanje pasivnih kapaciteta i na DRUGA PLOVILA U SVOM VLASNIŠTVU

Objavljeno: 14. veljače 2019. u kategoriji

Slikovni rezultat za pasivni kapaciteti u ribarstvu
Temeljem izmjena Zakona o morskom ribarstvu moguće je prebacivati pasivni kapacitet i na DRUGA PLOVILA U SVOM VLASNIŠTVU.
U NN br. 14/2019, od 07.02.2019. objavljen je:
 Zakon o izmjenama i dopunama zakona o morskom ribarstvu
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_14_282.html
Članak 24. mijenja Članak 40. Zakona o morskom ribarstvu (NN 62/2017) na način da on SADA GLASI:
(1) Kapacitet ribarske flote predstavlja ukupni kapacitet plovila koja su upisana u Registar ribarske flote izražen u tonaži (GT) i snazi porivnog stroja (kW). U ukupni kapacitet ribarske flote ne ubraja se kapacitet plovila koja su izašla iz ribarske flote.
(2) Kapacitet ribarske flote Republike Hrvatske ne smije u niti jednom trenutku prijeći vrijednost maksimalne dopuštene granice kapaciteta ribarske flote Republike Hrvatske u skladu s odredbama Zajedničke ribarstvene politike.
(3) Kapacitet flote može biti aktivni i pasivni.
(4) Aktivni kapacitet uključuje ukupni kapacitet plovila izražen u tonaži (GT) i snazi (kW) upisanih u važeće povlastice.
(5) Pasivni kapacitet uključuje kapacitet izražen u tonaži (GT) i snazi (kW), a odnosi se na:
– razliku kapaciteta između plovila upisanih u povlasticu u slučaju zamjene plovila novim plovilom manje snage i/ili manje tonaže ili zamjene porivnog stroja novim, ali manje snage ili
kapacitet koji je prešao na raspolaganje državi, a predstavlja razliku između ukupnog kapaciteta ribarske flote iz stavka 1. ovoga članka i pasivnog kapaciteta koji je na raspolaganju vlasnicima plovila iz podstavka 1. ovoga stavka.
(6) U okviru Registra ribarske flote ministarstvo vodi evidenciju o aktivnom i pasivnom kapacitetu ribarske flote.
(7) Vlasnici plovila na koja je izdana povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova mogu raspolagati pasivnim kapacitetom iz stavka 5. podstavka 1. ovoga članka, kroz period od najviše tri godine, a smiju ga ustupiti drugim vlasnicima plovila i/ili ga mogu iskoristiti za plovila u svom vlasništvu na način da se pasivni kapacitet prenosi u cijelosti ili u najviše dva dijela.
(8) Izjava o ustupanju, odnosno preuzimanju kapaciteta mora se dostaviti ministarstvu uz zahtjev za izmjenom podataka u povlastici.
(9) U cilju upravljanja aktivnostima ribarske flote ministar će pravilnikom propisati kapacitet, broj i karakteristike ribarskih plovila po pojedinom području, ribolovnim zonama i ribolovnim podzonama i vrstama ribolova, ukupni kapacitet ribarske flote izražen u GT i kW po pojedinom području, ribolovnim zonama i ribolovnim podzonama i vrstama ribolova te način, uvjete i kriterije za ustupanje/preuzimanje kapaciteta izraženog u GT i/ili kW.
U Narodnim novinama br. 5/2019 objavljen je:
Pravilnik o Registru ribarske flote Republike Hrvatske
Novost u ovom Pravilniku su propisani uvjeti i kriteriji za ustupanje/preuzimanje kapaciteta izraženog u GT i/ili kW.

 • Kapacitet ribarskog plovila na koje je izdana važeća povlastica za gospodarski ribolov na moru izražen u GT i kW može se povećati temeljem ustupanja pasivnog kapaciteta s jednog ili više ribolovnih plovila na koje je izdana važeća povlastica za gospodarski ribolov na moru
 • Pasivni kapacitet uključuje kapacitet izražen u tonaži (GT) i snazi (kW), a odnosi se na:

– razliku kapaciteta između plovila upisanih u povlasticu u slučaju zamjene plovila novim plovilom manje snage i/ili manje tonaže ili zamjene porivnog stroja novim, ali manje snage ili
– kapacitet koji je prešao na raspolaganje državi.

 • Vlasnici plovila na koja je izdana povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova mogu raspolagati pasivnim kapacitetom iz stavka 5. podstavka 1. ovoga članka, kroz period od najviše tri godine, a smiju ga ustupiti drugim vlasnicima plovila u cijelosti ili u najviše dva dijela.
 • Povećanje kapaciteta ribarskog plovila iz stavka 2. ovoga članka vrši se temeljem ovjerene izjave o ustupanju/preuzimanju pasivnog kapaciteta.
 • Povećanje kapaciteta ribarskog plovila na koje je izdano Odobrenje/autorizacija za gospodarski ribolov na moru za određeni ribolovni alat može se izvršiti isključivo ako se kapacitet ustupa s jednog ili više ribarskih plovila na koje je izdano Odobrenje za gospodarski ribolov na moru za isti ribolovni alat.
 • Vlasnik plovila kojem je ustupljen pasivni kapacitet u GT i/ili kW mora podnijeti zahtjev za promjenom podataka u povlastici Područnoj jedinici, a uz zahtjev prilaže i ovjerenu/e izjavu/e o ustupanju pasivnog kapaciteta izraženog u GT i/ili kW, a koja nije starija od mjesec dana.

Pravilnik o Registru ribarske flote Republike Hrvatske; Narodne novine 5/2019
Pasivni kapacitet
 Članak 7.
(1)Kapacitet ribarskog plovila na koje je izdana važeća povlastica za gospodarski ribolov na moru izražen u GT i kW može se povećati temeljem ustupanja pasivnog kapaciteta s jednog ili više ribolovnih plovila na koje je izdana važeća povlastica za gospodarski ribolov na moru sukladno članku 40. stavku 7. Zakona o morskom ribarstvu.
(2) Povećanje kapaciteta ribarskog plovila iz stavka 2. ovoga članka vrši se temeljem ovjerene izjave o ustupanju/preuzimanju pasivnog kapaciteta (Prilog 2.).
(3) Povećanje kapaciteta ribarskog plovila na koje je izdano Odobrenje za gospodarski ribolov na moru za određeni ribolovni alat može se izvršiti isključivo ako se kapacitet ustupa s jednog ili više ribarskih plovila na koje je izdano Odobrenje za gospodarski ribolov na moru za isti ribolovni alat.
(4) Povećanje kapaciteta ribarskog plovila iz stavka 4. ovoga članka vrši se temeljem ovjerene izjave o ustupanju/preuzimanju pasivnog kapaciteta (Prilog 3.).
(5) Vlasnik plovila kojem je ustupljen pasivni kapacitet u GT i/ili kW mora podnijeti zahtjev za promjenom podataka u povlastici Područnoj jedinici, a uz zahtjev prilaže i ovjerenu/e izjavu/e o ustupanju pasivnog kapaciteta izraženog u GT i/ili kW, a koja nije starija od mjesec dana.
Registar pasivnog kapaciteta ribarske flote
 Članak 8.
(1) Registar pasivnog kapaciteta vodi se u elektroničkom obliku u bazi podataka Ministarstva pod nazivom »Registar pasivnog kapaciteta«.
(2) U registar pasivnog kapaciteta upisuju se sljedeći podaci:

 1. OIB vlasnika plovila koji je ostvario pasivni kapacitet
 2. podaci o vlasniku plovila
 3. pasivni kapacitet nastao zamjenom plovila u GT i kW
 4. pasivni kapacitet nastao zamjenom motora u kW
 5. način ustupanja kapaciteta (u cijelosti ili u dva dijela)
 6. ustupljeni dio
 7. dio koji je preostao za ustupanje
 8. datum nastanka pasivnog kapaciteta
 9. rok do kad se kapacitet može ustupiti
 10. napomene.

Kontakt za dodatna pojašnjenja:
Danijela Mioković
Mate Vlašića 24b (Veletržnica ribe Poreč), 52440 Poreč, Hrvatska/Croatia
Tel: +385 52/566-091, Mob: +385 91/500-9991
E-pošta: danijela.miokovic@mps.hr   
 
 
 

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj