PRAVILNIK O PROVEDBI TIPA OPERACIJE 6.1.1. »POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA«, I TIPA OPERACIJE 6.3.1. »POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA«

Objavljeno: 26. ožujka 2018. u kategoriji

PRAVILNIK
O PROVEDBI TIPA OPERACIJE 6.1.1. »POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA«, I TIPA OPERACIJE 6.3.1. »POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.
Prav_611_Potpora mladim polj_i 631_Potp razvoju malih polj gosp_NN_21_2018
Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 21/18., a stupa na snagu 09.03.2018. godine.
 
OPĆE ODREDBE
 
Ovim Pravilnikom propisuje se provođenje tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima« i tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«  u okviru mjere 6 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
 
POJMOVI
 
Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:
 
»mladi poljoprivrednik« – osoba starija od 18 i mlađa od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja Zahtjeva za potporu koja posjeduje odgovarajuća stručna znanja i vještine te je po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljena kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva.
 
»malo poljoprivredno gospodarstvo« – poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura.
 
»projekt« je skup aktivnosti potrebnih za ostvarenje ciljeva koje korisnik navodi u poslovnom planu
 
»tip operacije« – skup projekata koji doprinose ostvarivanju ciljeva jednog ili više prioriteta Europske unije za ruralni razvoj na koje se odnose
 
»javna potpora« – svaki oblik potpore iz javnih izvora Republike Hrvatske i potpora iz proračuna Europske unije, a predstavlja bespovratna sredstva (u daljnjem tekstu: potpora)
 
»AGRONET sustav« – zaštićena mrežna aplikacija koja je između ostalog namijenjena korisnicima potpora EPFRR za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu, elektroničko popunjavanje EPFRR Zahtjeva za potporu/promjenu/isplatu/odustajanje te preuzimanje EPFRR Odluka/Pisama/Izmjene Odluka/Potvrda (u daljnjem tekstu: AGRONET)
 
»ruralno područje« – cijelo područje Republike Hrvatske, osim administrativnih centara Zagreba, Splita, Rijeke i Osijeka
 
TIP OPERACIJE 6.1.1.
POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA
 
UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA
 
Korisnici potpore su mladi poljoprivrednici sukladno definiciji iz članka 3., stavka 1., točke 1. ovoga Pravilnika koji:
 

 1. a) su u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora, ali ne duže od dvadeset četiri mjeseca prije podnošenja Zahtjeva za potporu

 

 1. b) u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu nisu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora, ali to moraju postati najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu prve rate i ne kasnije od devet mjeseci nakon sklapanja Ugovora o financiranju.

 
Mladi poljoprivrednik može biti nositelj/odgovorna osoba u:
 

 1. a) obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
 2. b) obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
 3. c) trgovačkom društvu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela) isključivo ako je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu i dalje u periodu od najmanje pet godina od konačne isplate potpore.

 
Korisnik mora imati odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i to jedno od navedenih:
 

 1. a) diplomski ili preddiplomski studij iz agronomskog ili veterinarskog smjera
 2. b) završenu srednju školu iz područja poljoprivrede ili veterine
 3. c) radno iskustvo iz poljoprivrede ili veterine u trajanju od najmanje dvije godine i dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju.

 
Ako korisnik traži potporu 50.000 eura, dužan je ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva i biti registriran u Registru poreznih obveznika kao porezni obveznik po osnovi plaćanja poreza na dobit ili dohodak i obveznik socijalnih doprinosa (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najkasnije prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu treće rate i to mora ostati najmanje pet godina nakon konačne isplate.
 
Ako korisnik traži potporu 20.000 eura dužan je ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva najmanje pet godina nakon isplate treće rate.
 
Korisnik mora imati uspostavljeno knjigovodstvo/poslovne knjige u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i najkasnije prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu treće rate.
 
Mladi poljoprivrednik mora imati prijavljeno prebivalište na području Republike Hrvatske najkasnije u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu prve rate i najmanje pet godina nakon konačne isplate.
 
POSLOVNI PLAN
 
Korisnik je dužan izraditi poslovni plan sukladno predlošku koji će biti sastavni dio Zahtjeva za potporu. U poslovnom planu korisnik mora dokazati financijsku i ekonomsku održivost projekta.
Korisnik u poslovnom planu mora definirati način dostizanja odabranih ciljeva:
 
BROJ PROJEKATA PO KORISNIKU
 
Isti (jedan) korisnik i njegova povezana i/ili partnerska poduzeća mogu podnijeti jedan Zahtjev za potporu tijekom jednog natječaja.
 
Ako korisnik i/ili njegova povezana i/ili partnerska poduzeća podnesu više Zahtjeva za potporu tijekom jednog natječaja, u obzir će se uzeti najranije podnesen Zahtjev za potporu, dok će se za ostale Zahtjeve za potporu izdati Odluka o odbijanju Zahtjeva za potporu.
 
Korisnik može samo jednom u programskom razdoblju 2014. – 2020. ostvariti potporu iz tipa operacije 6.1.1.
 
VISINA POTPORE
 
Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava kao početna potpora za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.
 
Potpora korisniku kojem će poljoprivreda biti glavno zanimanje i koji će bit obveznik socijalnih doprinosa Republike Hrvatske (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najmanje pet godina nakon konačne isplate iznosi 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti kako je određeno natječajem.
 
Potpora korisniku kojem poljoprivreda neće biti glavno zanimanje i koji neće biti obveznik socijalnih doprinosa po osnovi poljoprivrede iznosi 20.000 eura u kunskoj protuvrijednosti kako je određeno natječajem.
 
TIP OPERACIJE 6.3.1
POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODRASTAVA
 
Korisnici su mala poljoprivredna gospodarstava sukladno definiciji iz članka 3., stavka 1., točke 2. ovoga Pravilnika, organizacijskih oblika:
 

 1. a) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,
 2. b) obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
 3. c) trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
 4. d) zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

 
Za obrt poljoprivreda mora biti glavna djelatnost počevši od podnošenja zahtjeva za potporu do najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore.
 
Za trgovačko društvo poljoprivreda mora biti glavna djelatnost u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku počevši od podnošenja zahtjeva za potporu do najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore
 
UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA
 
Poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu od 2.000 eura do 7.999 eura.
 
U trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu poljoprivredno gospodarstvo mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednika sukladno Zakonu o poljoprivredi.
 
POSLOVNI PLAN
 
Korisnik je dužan izraditi poslovni plan sukladno predlošku koji će biti sastavni dio Zahtjeva za potporu. Korisnik u poslovnom planu obavezno mora definirati ciljeve, koje je dužan ostvarit
 
BROJ PROJEKATA PO KORISNIKU
 
Isti (jedan) korisnik i njegova povezana i/ili partnerska poduzeća mogu podnijeti jedan Zahtjev za potporu tijekom jednog natječaja.
 
Ako korisnik i/ili njegova povezana i/ili partnerska poduzeća podnesu više Zahtjeva za potporu tijekom jednog natječaja, u obzir će se uzeti najranije podnesen Zahtjev za potporu, dok će se za ostale Zahtjeve za potporu izdati Odluka o odbijanju Zahtjeva za potporu.
 
Korisnik može samo jednom u programskom razdoblju 2014. – 2020. ostvariti potporu iz tipa operacije 6.3.1.
 
VISINA POTPORE
 
Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava kao početna potpora za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.
 
Potpora po korisniku iznosi 15.000 eura u kunskoj protuvrijednosti kako je određeno natječajem.
 
PRIPREMA I OBJAVA NATJEČAJA
 
Natječaj objavljuje i provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
 
Natječaj se može ograničiti po sektorima, vrsti i/ili veličini korisnika.
 
Natječaj se sastoji od teksta natječaja te priloga i obrazaca koje zajednički izrađuju Agencija za plaćanja i Upravljačko tijelo, a odobrava Upravljačko tijelo.
 
Natječaj za dodjelu potpore objavljuje se na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr, a obavijest o objavi natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede – www.mps.hr, Europskih strukturnih i investicijskih fondova – www.strukturnifondovi.hr i Programa ruralnog razvoja – www.ruralnirazvoj.hr.
 
PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU
 
Zahtjev za potporu podnosi se putem AGRONET-a sukladno odredbama natječaja.
 
Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi podnio Zahtjev za potporu.
 
Upute za upis u Evidenciju korisnika nalaze se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr
 
KONTROLA NA TERENU
 
Agencija za plaćanja na terenu provodi kontrolu aktivnosti kroz redovne kontrole: kontrolu prije isplate i ex-post kontrolu tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja.
 
Osim redovnih kontrola, kontrole na terenu mogu se provoditi u bilo kojem trenutku tijekom postupka dodjele potpore, ako je to potrebno.
 
Redovnom kontrolom na terenu utvrđuje se: da su aktivnosti iz poslovnog plana stvarno provedene, da je Zahtjev za isplatu ispravan i da je u skladu s pravilima Europske unije i nacionalnim pravilima, da se korisnik bavi aktivnošću za koju je ostvario potporu i da je u skladu s ugovorenim obvezama i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja.
 
Kontrolu aktivnosti može obavljati Upravljačko tijelo, Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, Europska komisija, Europski revizorski sud, predstavnici Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) te druge institucije koje za to imaju ovlasti po posebnim propisima.
 
Svi rokovi, prava i obveze korisnika po pitanju redovnih kontrola na terenu bit će propisani ugovorom o financiranju.
 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
Postupci započeti po odredbama Pravilnika o provedbi podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, podmjere 6.2. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« i podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« u okviru mjere M06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine« broj 42/15 i 6/17), dovršit će se po odredbama toga Pravilnika.
 
PRESTANAK VAŽENJA PROPISA
 
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe pravilnika za tip operacije 6.1.1. i 6.3.1. iz Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, Podmjere 6.2. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« i Podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« unutar mjere M06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine« broj 42/15, 6/17, 117/17).
 

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj