PRAVILNIK O PROVEDBI PODMJERE 10.2 »POTPORA ZA OČUVANJE, ODRŽIVO KORIŠTENJE I RAZVOJ GENETSKIH IZVORA U POLJOPRIVREDI«

Objavljeno: 26. ožujka 2018. u kategoriji


PRAVILNIK O PROVEDBI PODMJERE 10.2 »POTPORA ZA OČUVANJE, ODRŽIVO KORIŠTENJE I RAZVOJ GENETSKIH IZVORA U POLJOPRIVREDI« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.
Narodne novine broj 17/18.
02 a_Prav_podmj_10.2_Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljop_NN_17_2018
na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/15), ministar poljoprivrede donio
PRAVILNIK O PROVEDBI PODMJERE 10.2 »POTPORA ZA OČUVANJE, ODRŽIVO KORIŠTENJE I RAZVOJ GENETSKIH IZVORA U POLJOPRIVREDI« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.
Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 17/18., a stupa na snagu 28.02.2018.
OPĆE ODREDBE
Ovim se Pravilnikom utvrđuje provođenje mjere 10 »Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene«, podmjere 10.2 »Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
POJMOVI
Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:
NACIONALNI PROGRAM očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017. do 2020. godine (u daljnjem tekstu: Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora), donesen Odlukom Vlade Republike Hrvatske u siječnju 2017. godine
 
NACIONALNI PROGRAM očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj,prihvaćen Odlukom Vlade Republike Hrvatske u ožujku 2010. godine
GENETSKI MATERIJAL je bilo koji dio genetskog izvora (biljni ili životinjski), uključujući reproduktivne, vegetativne ili somatske dijelove za umnažanje, kojim se prenose nasljedna svojstva
BIOLOŠKI MATERIJAL je svaki materijal koji sadržava genetsku informaciju i koji se može razmnožavati sam ili se može razmnožavati u biološkom sustavu
IN SITU održavanje podrazumijeva čuvanje genetskog materijala u ekosistemu ili prirodnom staništu i održavanje i obnavljanje održive populacije vrsta u njihovom prirodnom okruženju i okruženju gdje su se razvila njihova karakteristična svojstva
EX SITU održavanje je čuvanje genetskog materijala za poljoprivredu izvan njegovog prirodnog staništa
JAVNA POTPORA je svaki oblik potpore iz javnih izvora Republike Hrvatske i potpora iz proračuna Europske unije, a predstavlja bespovratna sredstva
AGRONET SUSTAV je zaštićena mrežna aplikacija koja je između ostalog namijenjena i korisnicima potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu, elektroničko popunjavanje zahtjeva za potporu/promjenu/isplatu/odustajanje te preuzimanje odluka/pisama/izmjene odluka/potvrda
KORISNICI POTPORE
Korisnici potpore su javna tijela koja se bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora.
VISINA I INTENZITET POTPORE
Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Republike Hrvatske pri čemu Europska unije sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela.
Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih sredstava.
Intenzitet potpore po projektu iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.
Visina potpore po korisniku računa se prema broju prihvatljivih aktivnosti iz članaka 11. i 12. ovoga Pravilnika koja iznosi najviše 30.000 EUR po pojedinoj aktivnosti.
 
NATJEČAJ
Natječaj objavljuje i provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Natječaj se sastoji od teksta natječaja te priloga i obrazaca koje zajednički izrađuju Agencija za plaćanja i Upravljačko tijelo, a odobrava Upravljačko tijelo.
Natječaj za dodjelu potpore objavljuje se na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr, a obavijest o objavi natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede – www.mps.hr, Europskih strukturnih i investicijskih fondova – www.strukturnifondovi.hr i Programa ruralnog razvoja – www.ruralnirazvoj.hr.
Agencija za plaćanja provodi postupak dodjele potpore temeljem objavljenog natječaja.

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj