PRAVILNIK O MALOM OBALNOM RIBOLOVU

Objavljeno: 26. ožujka 2018. u kategoriji


 
PRAVILNIK O MALOM OBALNOM RIBOLOVU
Narodne novine broj 17/18.
na temelju članka 22. stavka 7. i članka 23. stavaka 8. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17.) ministar poljoprivrede donio
 01 a_Pravilnik o malom obalnom ribolovu_NN_17_2018
PRAVILNIK O MALOM OBALNOM RIBOLOVU
Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 17/18., a stupa na snagu 22.02.2018.
Ovim Pravilnikom propisuje se:
– namjena, vrsta i količina ribolovnih alata i opreme koja se smije koristiti u malom obalnom ribolovu
– broj sudionika u malom obalnom ribolovu
– postupak revizije i ažuriranja rang-liste sudionika u malom obalnom ribolovu
– sadržaj obrasca, uvjeti i način izdavanja povlastice za mali obalni ribolov
– sadržaj i način vođenja registra povlastica za mali obalni ribolov.
Prilikom obavljanja malog obalnog ribolova može se koristiti samo plovilo upisano u povlastici.
Povlastica se mora za vrijeme obavljanja malog obalnog ribolova nalaziti na plovilu kojim se obavlja djelatnost malog obalnog ribolova.
Na jedno plovilo može se izdati samo jedna povlastica.
Povlastica se može izdati samo na plovilo koje je upisano u registar ribarske flote Republike Hrvatske i kojemu je dodijeljen CFR broj.
Mali obalni ribolov smije obavljati samo ovlaštenik kojemu je izdana povlastica.
Kod obavljanja malog obalnog ribolova ovlaštenici povlastica ne smiju združivati plovila, ribolovne alate i opremu.
Maksimalan broj sudionika u malom obalnom ribolovu kojima je izdana povlastica na temelju važećeg odobrenja za mali ribolov može biti 3.500 u kalendarskoj godini.
Broj sudionika u malom obalnom ribolovu može biti veći za broj sudionika koji imaju pravo na izdavanje povlastice kao umirovljeni ovlaštenici povlastica za gospodarski ribolov na moru ili povlastica za uzgoj riba i drugih morskih organizama.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o malom obalnom ribolovu (»Narodne novine«, br. 8/15., 15/15., 19/15., 78/15., 107/15. i 15/17.).

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj