PRAVILNIK O DOZVOLI ZA AKVAKULTURU

Objavljeno: 26. ožujka 2018. u kategoriji


PRAVILNIK O DOZVOLI ZA AKVAKULTURU
Narodne novine broj 17/18.
02 a_Pravilnik o dozvoli za akvakulturu_NN_17_2018
na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 130/17) ministar poljoprivrede donio
PRAVILNIK O DOZVOLI ZA AKVAKULTURU
 Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 17/18., a stupa na snagu 28.02.2018.
 Ovim Pravilnikom propisuje se:

  1. sadržaj zahtjeva za izdavanje dozvole za akvakulturu
  2. sadržaj dozvole za akvakulturu
  3. sadržaj zahtjeva za upis promjene podataka u dozvoli
  4. sadržaj i način vođenja Registra dozvola u akvakulturi

Zahtjev za izdavanje dozvole za akvakulturu podnosi se Ministarstvu poljoprivrede.
 Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o povlastici za uzgoj ribe i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, br. 76/11) i odredbe članaka 2. do 7a. Pravilnika o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 82/05, 59/09, 156/09, 53/10, 3/11 i 149/11).

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj