TURISTIČKA INSPEKCIJA – inspekcijski nadzor

Objavljeno: 16. lipnja 2017. u kategoriji

 
Turistički inspektor Ministarstva turizma temeljem Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15. i 121/16.) prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora poslovanja ugostiteljskog objekta, utvrđuje da li:

 1. je na ulazu u ugostiteljski objekt odnosno u ulazu ugostiteljskog objekta smještenog u građevini zaštićenoj kao kulturno dobro, vidno istaknuto na propisani način, natpis s oznakom vrste ugostiteljskog objekta, odnosno vrste i kategorije ugostiteljskog objekta, posebnog standarda, oznake kvalitete utvrđene rješenjem nadležnog ureda odnosno Ministarstva turizma;
 2. je na ulazu u objekt vidno istaknuta obavijest o radnom vremenu, radnim odnosno neradnim danima,  da li se pridržava istaknutog radnog vremena, te da li se ugostitelj pridržava  propisanog radnog vremena;
 3. je utvrđen kućni red u ugostiteljskim objektima za smještaj i istaknut na recepciji, te izvadak iz kućnog reda istaknut u svim sobama i apartmanima;
 4. je ugostitelj utvrdio normative o utrošku namirnica za pojedino jelo, piće i napitak, pruža li usluge u količinama i kakvoći sukladno normativima, da li je normativ za vrijeme rada u ugostiteljskom objektu, te da li je na zahtjev normativ predočio gostu;
 5. je ugostitelj vidno istaknuo cijene usluga koje nudi na hrvatskom i najmanje jednom svjetskom jeziku, na način dostupan gostima i da li se pridržava istaknutih cijena, a kod pružanja usluga smještaja da li je u cjenicima istaknuo i iznos boravišne pristojbe, te da li je cjenike (jelovnike i/ili karte pića) stavio na raspolaganje gostima u dovoljnom broju primjeraka. Također, u ugostiteljskim objektima iz skupine „Restorani“ i „Barovi“, u kojima se gostima nude topla i hladna jela, utvrđuje da li su jelovnici i karte pića izloženi na ulazu ugostiteljskog objekta na prikladan način, da li su u jelovniku navedena  jela i slastice, a u karti pića, pića i napici, te njihove cijene s porezom, da li su jelovnik i karta pića ispisani na hrvatskom i najmanje jednom svjetskom jeziku, da li se jelovnik i karta pića obavezno stavljaju na uvid gostu prije preuzimanja narudžbe, te da li se jela, slastice, pića i napici, navedeni u jelovniku i karti pića  uslužuju, ako ih gost zahtjeva;
 6. ugostitelj izdaje gostu čitljiv i točan račun za svaku pruženu ugostiteljsku uslugu s naznakom vrste, količine i cijene pruženih usluga, odnosno odobrenog popusta, te da li kod pružanja usluga smještaja navodi u računu i iznos boravišne pristojbe ili račun za pružene usluge gostu, u slučaju kada je gost koristio ugostiteljske usluge putem turističke agencije ili drugog naručitelja usluge, ne izda turističkoj agenciji ili drugom naručitelju usluge;
 7. ugostitelj onemogućuje iznošenje pića i napitaka radi konzumiranja izvan zatvorenih prostora ugostiteljskog objekta iz skupine „Barovi“ koji ispunjavaju uvjete za rad noću (noćni klub, noćni bar, disco klub) i rade od 21,00 do 6,00 sati;
 8. ugostitelj na propisani način vodi knjigu gostiju u ugostiteljskom objektu za smještaj;
 9. ugostitelj omogućuje gostu podnošenje pisanih prigovora u ugostiteljskom objektu i bez odgađanja pisanim putem potvrđuje njegov primitak, da li omogućuje gostu podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, da li je u ugostiteljskom objektu vidljivo istaknuo obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, da li je u pisanom obliku odgovorio na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora, te da li vodi i čuva evidenciju prigovora gostiju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora;
 10.  su u ugostiteljskom objektu za smještaj osigurani gosti od posljedica nesretnog slučaja;
 11. je ugostitelj pisanim putem obavijestio nadležni ured odnosno Ministarstvo turizma o trajnom prestanku obavljanja djelatnosti u ugostiteljskom objektu, u roku od osam dana od nastale promjene;
 12. je ugostitelj, koji u ugostiteljskom objektu pruža usluge naturistima, uz naziv vrste ugostiteljskog objekta, istaknuo i oznaku da se u tom objektu pružaju usluge naturistima;
 13. prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u komercijalnom poslovanju, ugostitelj koristi oznaku propisane vrste i kategorije ugostiteljskog objekta, posebnog standarda, odnosno oznake kvalitete koja je utvrđena rješenjem nadležnog ureda odnosno Ministarstva;
 14. ugostitelj pruža ugostiteljske usluge koje su utvrđene rješenjem  nadležnog ureda odnosno Ministarstva;
 15. se prema gostu odnosi uljudno, korektno i profesionalno;
 16. ispunjava uvjete odgovarajućeg stupnja i vrste obrazovanja, stručne osposobljenosti ili majstorskog ispita, potrebnih za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ovisno o vrstama  ugostiteljskih objekata odnosno da li ima zaposlenu osobu koja ispunjava te uvjete;
 17. ugostitelj uslužuje, odnosno dopušta konzumiranje alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadrže alkohol u ugostiteljskom objektu osobama mlađim od 18 godina, da li je na vidljivom mjestu u ugostiteljskom objektu istaknuo oznaku o zabrani usluživanja, odnosno konzumiranja alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadrže alkohol osobama mlađim od 18 godina, te da li uslužuje alkoholna pića u ugostiteljskom objektu u određenom razdoblju tijekom dana, ukoliko je to zabranilo predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave i
 18. ugostiteljski objekt ispunjava minimalne uvjete za vrstu, odnosno kategoriju, posebni standard i oznaku kvalitete.

Turistički inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (iznajmljivača) ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, utvrđuje da li:

 1. je na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini, vidno istaknut na propisani način, natpis s oznakom vrste i kategorije objekta utvrđene rješenjem nadležnog ureda;
 2. je u svakom objektu istaknuta naznaka vrste i kategorije objekta, cijene usluga koje se nude, informaciju da je boravišna pristojba uključena u cijenu, te da li se pružatelj usluga pridržava istaknutih cijena;
 3. je pružatelj ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu na ulazu u objekt u kojem pruža ugostiteljske usluge vidno istaknuo obavijest o radnom vremenu, radnim odnosno neradnim danima, da li je istaknuta obavijest u skladu s odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, te da li se pridržava istaknutog radnog vremena;
 4. su utvrđeni normativi namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak, ako se takve usluge pružaju, da li se usluge pružaju po utvrđenim normativima, da li je normativ za vrijeme rada u objektu, te da li je na zahtjev normativ predočen gostu;
 5. se gostu izdaje čitljiv i točan račun s naznačenom vrstom, količinom i cijenom, odnosno odobrenim popustom pruženih usluga, za svaku pruženu uslugu, osim u slučaju ako račun za usluge pružene gostu, ne izda turistička agencija;
 6. se vodi popis gostiju na propisani način, osim u slučaju ako popis gostiju vodi turistička agencija;
 7. se gostu omogućuje podnošenje pisanih prigovora u objektu i bez odgađanja pisanim putem potvrđuje njegov primitak, da li omogućuje gostu podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, da li je u objektu vidljivo istaknuta obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, da li je u pisanom obliku odgovoreno na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora, te da li se vodi i čuva evidencija prigovora gostiju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora;
 8. se pružaju ugostiteljske usluge koje su utvrđene rješenjem nadležnog ureda;
 9. se prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u promidžbenim materijalima  koristi oznaka propisane vrste i kategorije objekta koja je utvrđena rješenjem nadležnog ureda;
 10. se uslužuje, odnosno dopušta konzumiranje alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadrže alkohol u objektu osobama mlađim od 18 godina, da li je na vidljivom mjestu u objektu istaknuta oznaka o zabrani usluživanja, odnosno konzumiranja alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina;
 11. iznajmljivač, odnosno nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog  gospodarstva neposredno ili putem drugih osoba koje nisu registrirane za posredovanje u prodaji usluga smještaja, nudi i  prodaje svoje usluge smještaja u sobama, apartmanima, kućama za odmor/ ruralnim kućama za odmor i kampovima/ kamp odmorištima, kao i usluge doručka, polupansiona ili punog pansiona, izvan svog objekta, osim na prostorima, pod uvjetima i na način koji je svojom odlukom propisalo predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave;
 12. iznajmljivač pruža usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, kojih je vlasnik, u više od 10 soba, odnosno 20 kreveta, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti;
 13. iznajmljivač pruža usluge smještaja u kampu, organiziranom na zemljištu kojeg je vlasnik, u više od 10 smještajnih jedinica, odnosno više od 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina;
 14. iznajmljivač pruža usluge doručka, polupansiona ili pansiona gostima kojima ne pruža usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor;
 15. pružatelj ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu istodobno priprema i uslužuje topla i hladna jela, te pića i napitke iz pretežito vlastite proizvodnje za više od 80 gostiju (izletnika);
 16. pružatelj ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu priprema i uslužuje topla i hladna jela, te pića i napitke iz pretežito vlastite proizvodnje;
 17. pružatelj ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu istodobno, uslužuje  mošt, vino, voćno vino, druge proizvode od vina i voćnih vina, jaka alkoholna i alkoholna pića, te domaće nareske iz vlastite proizvodnje u uređenom dijelu stambenog ili gospodarskog objekta, u zatvorenom, natkrivenom ili na otvorenom prostoru za više od 80 gostiju (izletnika);
 18. pružatelj ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu pruža usluge smještaja u sobi, apartmanu, ruralnoj kući za odmor u više od 10 soba, odnosno za više od 20 gostiju istodobno i/ili usluge smještaja u kampu u više od 20 smještajnih jedinica, odnosno za više od 60 gostiju istodobno, te da li je gostima omogućeno korištenje usluge prehrane, točenja pića i napitaka (doručak ili polupansion ili puni pansion) iz pretežito vlastite proizvodnje;
 19. su jela, pića i napici koji se uslužuju na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu uobičajeni za kraj u kojem se nalazi  obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo;
 20. su u objektima u kojima se pružaju ugostiteljske usluge ispunjeni minimalni uvjeti za vrstu i uvjeti za kategoriju i
 21. se ugostiteljske usluge pružaju za više od 80 osoba (izletnika) radi organiziranja prigodnih tradicijskih proslava i manifestacija bez prethodne obavijesti mjesno nadležnoj službi turističke inspekcije Ministarstva turizma, tri dana prije započinjanja navedenih usluga.

U provedbi inspekcijskog nadzora u području ugostiteljske djelatnosti, odnosno pružanja ugostiteljskih usluga, turistički inspektor će rješenjem zabraniti pravnoj ili fizičkoj osobi, do otklanjanja utvrđenih nedostataka, daljnje obavljanje ugostiteljske djelatnosti, odnosno pružanje ugostiteljskih usluga, u dijelu u kojem se pružaju suprotno rješenju nadležnog tijela, odnosno Ministarstva turizma.
U slučaju da ugostiteljski objekt ili objekt u kojem se pružaju pojedine ugostiteljske usluge ne udovoljava uvjetima propisanim Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti i propisima donesenim na temelju tog Zakona, ili da ugostitelj odnosno pružatelj ugostiteljskih usluga pruža ugostiteljske usluge koje nisu utvrđene rješenjem nadležnog ureda odnosno Ministarstva i/ili ne pruža ugostiteljske usluge koje su utvrđene rješenjem nadležnog ureda odnosno Ministarstva, turistički inspektor naredit će otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti određujući rok u kojem se ti nedostaci i nepravilnosti moraju otkloniti, a ako nedostaci i nepravilnosti ne budu otklonjeni u određenom roku, turistički  inspektor zabranit će obavljanje ugostiteljske djelatnosti odnosno pružanje pojedinih ugostiteljskih usluga u objektu u kojem su utvrđeni nedostaci i nepravilnosti, dok se nedostaci i nepravilnosti ne otklone.
Novčane kazne za prekršaje utvrđene inspekcijskim nadzorom propisane su za pravnu osobu u najnižem iznosu od 2.500,00 i najvišem iznosu od 30.000,00 kuna, za odgovornu osobu u pravnoj osobi u najnižem iznosu od 2.000,00 i najvišem iznosu od 10.000,00 kuna, za fizičku osobu – obrtnika u najnižem iznosu od 2.500,00 i najvišem iznosu od 30.000,00 kuna, te za fizičku osobu u najnižem iznosu od 1.500,00 kuna i najvišem iznosu od 10.000,00 kuna.
U slučaju ponavljanja pojedinih prekršaja u istom ugostiteljskom objektu, tada su novčane kazne za pravnu osobu i fizičku osobu-obrtnika propisane u najnižem iznosu od 5.000,00 i najvišem iznosu od 90.000,00 kuna, a za fizičku osobu u najnižem iznosu od 4.000,00 i najvišem iznosu od 20.000,00 kuna.
Turistički inspektor može za prekršaje utvrđene inspekcijskim nadzorom na mjestu izvršenja prekršaja naplatiti prekršitelju novčanu kaznu u najnižem iznosu od 750,00 i najvišem iznosu od 2.000,00 kuna, osim u slučaju ponavljanja prekršaja.
 
Turistički inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora pružanja usluga u turizmu, temeljem Zakona o pružanju usluga u turizmu („Narodne novine“, br. 68/07, 88/10, 30/14, 89/14. i 152/14.) utvrđuje:

 1.  jesu li objavljeni uvjeti, sadržaj i cijena svake pojedine usluge i pridržava li se pružatelj usluga tih uvjeta, sadržaja i cijena;
 2. je li za svaku izvršenu uslugu, korisniku izdan račun, karta ili potvrda s brojem kojom je potvrđen primitak uplate i čuvaju li se kopije tih dokumenata najmanje tri godine od dana njihovog izdavanja;
 3. postupa li se s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka);
 4. vodi li se knjiga žalbi na propisan način, dostavlja li se u roku od pet dana izjavljeni prigovor mjesno nadležnoj službi turističke inspekcije Ministarstva turizma te odgovara li se na prigovor u roku od 15 dana od dana izjavljenog prigovora;
 5. koristi li za pružanje usluga turističkog animatora osobu koja nema poslovnu sposobnost i najmanje srednju stručnu spremu.

Turistički inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora pružanja usluge turističke agencije, utvrđuje:

 1. je li na ulazu u poslovnicu, odnosno poslovni prostor ili prostor stambene namjene vidno izložena natpisna ploča na kojoj je istaknuta tvrtka i sjedište turističke agencije;
 2. je li na ulazu u poslovnicu, odnosno poslovni prostor vidno istaknuto radno vrijeme i pridržava li se pružatelj usluga istaknutog radnog vremena;
 3. je li se pružatelj usluge, u slučaju da zastupa druge turističke agencije, izjasnio o svojstvu u kojem nastupa i koja ovlaštenja ima;
 4. je li u svim reklamnim i promidžbenim materijalima, kao i u svim poslovnim dokumentima vidljivo naznačena tvrtka i sjedište, te identifikacijski kôd turističke agencije;
 5. čuva li pružatelj usluge kao poslovnu tajnu, sve što je saznao o putniku i je li bez njegovog odobrenja, osim u zakonom propisanim slučajevima, nekome priopćio njegovu adresu, mjesto i vrijeme putovanja, boravka, uplaćenu cijenu, kao i imena njegovih suputnika;
 6. jesu li putniku pružene usluge utvrđene u ugovoru;
 7. je li putnik upoznat sa sadržajem važećeg ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu prouzročenu putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman;
 8. je li putniku ponuđeno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje od otkaza putovanja te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti te je li upoznat s njihovim sadržajem;
 9. je li turistička agencija, koja je organizirala putovanja (paket-aranžman i izlet) ili pružala uslugu prijevoza putnika, koristila prijevozna sredstva u kojima su putnici osigurani od posljedica nesretnog slučaja i prtljaga od gubitka i oštećenja, kao i ugostiteljske objekte u kojima su korisnici usluga osigurani od posljedica nesretnog slučaja;
 10. je li turistička agencija, koja je organizirala putovanja (paket aranžman i izlet), tijekom cijelog putovanja koristila najmanje jednog turističkog pratitelja, koji ispunjava uvjete propisane Zakonom o pružanju usluga u turizmu, za svaku grupu od 15 do 75 putnika;
 11. je li za razgledavanje turističkih cjelina (lokaliteta) turistička agencija koristila turističkog vodiča ovlaštenog za pružanje usluga turističkog vodiča za tu turističku cjelinu (lokalitet);
 12. je li turistička agencija, za svako putovanje koje je organizirala (paket-aranžman i izlet), izdala program, prospekt ili katalog (promidžbeni materijal – tiskani ili elektronički), je li ga stavila na raspolaganje putniku prije sklapanja ugovora o organiziranju putovanja, te sadržava li, ovisno o uslugama, obavijesti o cijeni putovanja, odredištu (destinaciji), sredstvu, karakteristikama i kategoriji prijevoza, vrsti smještajnog objekta, njegovoj lokaciji i kategoriji te turističkoj klasifikaciji prema pravu države u kojoj se objekt nalazi, broju dnevnih obroka, planu putovanja, iznosu ili postotku predujma te o broju i iznosu obroka otplate ostatka cijene, graničnim, viznim i zdravstvenim formalnostima u vezi  putovanja i boravka u odredištu, najmanjem broju putnika potrebnom za organiziranje putovanja te o roku u kojem će putnik biti obaviješten o otkazivanju putovanja ako nije prijavljen dovoljan broj putnika;
 13. je li turistička agencija, koja je organizirala putovanje, za svaki paket-aranžman osigurala jamčevinu kod banke ili osiguravajućeg društva radi naknade putniku plaćene cijene putovanja, ako su zbog platne nemogućnosti ili stečaja turističke agencije izostale usluge putovanja i troškova, nastalih zbog platne nemogućnosti ili stečaja putničke agencije, za povratak putnika u mjesto polaska;
 14. je li turistička agencija putniku, prilikom uplate iznosa za turistički paket-aranžman, izdala potvrdu o osiguranju jamčevine koja mu omogućava neposredno ostvarivanje prava na naknadu prema banci ili osiguravajućem društvu;
 15. je li turistička agencija, koja je organizirala putovanje (paket-aranžman), s osiguravateljem sklopila ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju bi prouzročila putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket-aranžman;
 16. ima li turistička agencija (osim Internet agencije) koja neposredno pruža usluge putniku poslovnicu;
 17. ispunjava li poslovnica, prema vrsti usluga koje pruža, uvjete propisane pravilnikom i je li zasebna poslovna cjelina u odnosu na druge poslovne prostore u istom objektu;
 18. ima li turistička agencija koja neposredno pruža usluge u svakoj poslovnici najmanje jednog zaposlenog voditelja poslovnice koji ispunjava propisane uvjete, a ukoliko nema poslovnicu, najmanje jednu zaposlenu osobu koja ispunjava uvjete za voditelja poslovnice, u punom radnom vremenu;
 19. je li organizirala ili posredovala u pružanju usluge smještaja samo za smještajne kapacitete pružatelja ugostiteljskih usluga koji je za pružanje tih usluga ishodio rješenje nadležnog tijela;
 20. je li turistička agencija, koja je sklopila ugovor o turističkom zastupanju s turističkim zastupnikom, pisano izvijestila davatelja usluga o turističkom zastupniku, njegovim ovlaštenjima i svim nastalim promjenama;
 21. je li turistička agencija prijavila promjenu podataka (tvrtku i sjedište turističke agencije, usluge turističke agencije i identifikacijski kod turističke agencije, mjesto, ulicu i kućni broj poslovnice, odnosno poslovnog prostora ili prostora stambene namjene, ime i prezime, datum i mjesto rođenja te adresu voditelja poslovnice, odnosno osobe koja ispunjava uvjete za voditelja poslovnice) nadležnom uredu u roku od osam dana od dana nastale promjene.

Turistički inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora pružanja usluga turističkog vodiča, utvrđuje:

 1. pruža li usluge turističkog vodiča u skladu s izdanim rješenjem o odobrenju;
 2. je li za pruženu uslugu izdao račun korisniku usluge, osim u slučaju da je pružanje usluge organizirala turistička agencija ili je račun izdala udruga turističkih vodiča koje je član;
 3. nosi li turistički vodič, prilikom pružanja usluga, na vidljivom mjestu iskaznicu turističkog vodiča kojom se utvrđuje njegovo svojstvo.

Turistički inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora pružanja usluge turističkog pratitelja, utvrđuje ima li turistički pratitelj prilikom pružanja usluga uvjerenje o položenom ispitu kojim se utvrđuje njegovo svojstvo.
Turistički inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora pružanja usluge turističkog zastupnika, utvrđuje je li turistički zastupnik prije započinjanja obavljanja poslova turističkog zastupnika dostavio Ministarstvu turizma ugovor o turističkom zastupanju turističke agencije radi upisa u Upisnik ugovora o turističkom zastupanju.
Turistički inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora pružanja usluga u nautičkom turizmu, utvrđuje i:

 1. pružaju li se usluge suprotno izdanom rješenju nadležnog ureda i
 2. jesu li ispunjeni uvjeti za pružanje tih usluga propisani Zakonom o pružanju usluga u turizmu i propisima donesenim na temelju tog zakona.

Turistički inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora pružanja usluga u seljačkom gospodarstvu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, utvrđuje:

 1. pružaju li se usluge u turizmu suprotno izdanom rješenju o odobrenju nadležnog ureda i
 2. jesu li ispunjeni uvjeti za pružanje turističkih usluga propisani Zakonom o pružanju usluga u turizmu i propisima donesenim na temelju tog zakona.

Turistički inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora pružanja ostalih turističkih usluga, utvrđuje:

 1. pružaju li se usluge suprotno izdanom rješenju o odobrenju nadležnog ureda i
 2. jesu li korisnici usluga osigurani od posljedica nesretnog slučaja.

Turistički inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora pružanja usluga u ostalim oblicima turističke ponude, utvrđuje:

 1. pružaju li se usluge suprotno izdanom rješenju o odobrenju nadležnog ureda i
 2. jesu li ispunjeni uvjeti za pružanje turističkih usluga propisani Zakonom o pružanju usluga u turizmu i propisima donesenim na temelju tog zakona.

Turistički inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora pružanja turističkih usluga koje uključuju sportsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti, utvrđuje:

 1. pružaju li sportsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti stručno osposobljene osobe, odnosno treneri, instruktori, učitelji, voditelji, vodiči i sl.;
 2. je li pružatelj usluge istaknuo informaciju u pisanom obliku te je li usmeno upoznao korisnika usluge s vrstama rizika provođenja usluge;
 3. je li pružatelj usluge osigurao korisnike usluga od posljedica nesretnog slučaja i
 4. pružaju li se osobama mlađim od 18 godina usluge samo uz pisanu suglasnost roditelja, odnosno skrbnika.

U provedbi inspekcijskog nadzora u području pružanja usluga u turizmu, turistički inspektor će rješenjem zabraniti pravnoj ili fizičkoj osobi, do otklanjanja utvrđenih nedostataka, daljnje pružanje usluga u turizmu, u dijelu u kojem se pružaju suprotno rješenju nadležnog tijela, odnosno Ministarstva turizma.
U slučaju da poslovni prostor, uređaji ili oprema u kojem ili kojima se pružaju turističke usluge ne udovoljavaju uvjetima propisanim Zakonom o pružanju usluga u turizmu i drugim propisima, turistički inspektor naredit će otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti, određujući rok u kojem se oni moraju otkloniti, a ako nedostaci i nepravilnosti ne budu otklonjeni u određenom roku, turistički inspektor zabranit će pružanje turističkih usluga u prostoru u kojem su utvrđeni dok se ti nedostaci i nepravilnosti ne otklone.
U slučaju da turistička agencija pruža usluge za koje ne ispunjava propisane uvjete ili pruža usluge koje nisu obuhvaćene rješenjem nadležnog tijela, turistički inspektor zabranit će turističkoj agenciji pružanje tih usluga.
U slučaju da turistička agencija, koja organizira putovanje (paket-aranžman i izlet) ili pruža uslugu prijevoza putnika, ne koristi prijevozna sredstva u kojima su putnici osigurani od posljedica nesretnog slučaja i prtljaga od gubitka i oštećenja, kao i ugostiteljske objekte u kojima su korisnici usluga osigurani od posljedica nesretnog slučaja, turistički inspektor izreći će zabranu pružanja tih usluga turističkoj agenciji.
Novčane kazne za prekršaje utvrđene inspekcijskim nadzorom propisane su za pravnu osobu u najnižem iznosu od 5000 kuna i najvišem iznosu od 150.000 kuna, a za odgovornu osobu u pravnoj osobi i za fizičku osobu u najnižem iznosu od 2000 kuna i najvišem iznosu od 15.000 kuna.
Turistički inspektor može, za prekršaje utvrđene inspekcijskim nadzorom, na mjestu izvršenja prekršaja naplatiti novčanu kaznu u najnižem iznosu od 2000 kuna i najvišem iznosu od 3000 kuna.

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj