PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.9. »PRIVREMENI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI« OKRUŽUJUĆIM MREŽAMA PLIVARICAMA – SRDELARAMA ZA SIJEČANJ 2017. GODINE

Objavljeno: 24. veljače 2017. u kategoriji

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014), ministar poljoprivrede donio je
 PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.9. »PRIVREMENI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI« OKRUŽUJUĆIM MREŽAMA PLIVARICAMA – SRDELARAMA ZA SIJEČANJ 2017. GODINE
 Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 4/17., a stupa na snagu 14.01.2017.
 OPĆE ODREDBE
 Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru prioriteta Europske unije »Poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva«, Mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020. a u skladu sa člankom 33. Uredbe (EU) br. 508/2014., o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo.
 PREDMET POTPORE
 Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti provodi se u segmentu ribolova okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama ( plivaričarski ribolov).
 Predmet potpore je naknada ovlaštenicima povlastica i članovima posade ribarskog plovila za kojeg je ta povlastica izdana, a obuhvaća jednokratna namjenska bespovratna novčana sredstava za privremenu obustavu sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o donošenju Plana upravljanja okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama (KLASA: 022-03/14-04/49, URBROJ: 50301-05/25-14-2 od 29. svibnja 2014. godine) i Pravilniku o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2017. godini (»Narodne novine, broj 123/2016).
 Privremena obustava u smislu ovoga Pravilnika i Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj 2017. godine je privremena obustava u trajanju od petnaest dana, provedena u razdoblju od 05. siječnja 2017. godine u 12:00 sati do 20. siječnja 2017. godine 12:00 sati na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske.
 Odredbe ovoga Pravilnika i Natječaja ne dovode u pitanje odredbe zakonskih i podzakonskih propisa iz područja radnih odnosa.
 OBVEZE KORISNIKA
 Korisnik ne smije obavljati nikakvu ribolovnu aktivnost tijekom perioda privremene obustave ribolovne aktivnosti, te ribarsko plovilo mora biti vezano u luci.
 Korisnik, čije plovilo ne posjeduje VMS uređaj ili isti nije u funkciji, dužan je obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede, Upravu ribarstva o poziciji ribarskog plovila tijekom privremene obustave najkasnije do početka privremene obustave iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika na e-mail adresu eufondovi.ribarstvo@mps.hr ili pisanim putem.
 
Iznimno od stavka 5. ovoga članka, korisnik može uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile ili u cilju remonta ribarskog plovila premjestiti ribarsko plovilo uz prethodno pribavljeno odobrenje Upravljačkog tijela.
 Zahtjev za odobrenje se dostavlja Upravljačkom tijelu na e-mail adresu: eufondovi.ribarstvo@mps.hr ili pisanim putem na adresu Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva, a mora sadržavati opis razloga premještanja ribarskog plovila te naznaku vremena i lokacije premještanja.
 FINANCIRANJE
 Sredstva javne potpore za provedbu mjere temeljem ovog Pravilnika i Natječaja iznose ukupno 3.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama, od čega:
 – 1.500.000 eura, u protuvrijednosti u kunama – proračun Europske unije i
– 1.500.000 eura, u protuvrijednosti u kunama – državni proračun Republike Hrvatske.
 Sredstva javne potpore za provedbu mjere temeljem ovog Pravilnika i Natječaja osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija i Republika Hrvatska sudjeluju sa po 50 posto udjela.
 IZNOS POTPORE
 Udio javne potpore iznosi 100 posto sukladno članku 95. stavku 2. točki (e) Uredbe (EU) br. 508/2014.
 Iznos potpore obračunava se sukladno tablici i uputama iz Priloga II. ovog Pravilnika, koji je njegov je sastavni dio.
 Potpora se dodjeljuje po ribarskom plovilu.
 Potpora se po plovilu može dodijeliti na najviše šest mjeseci u razdoblju od 2015. do 2020. godine.
 ZAHTJEV ZA POTPORU
 Zahtjev za potporu podnosi se u tiskanom obliku temeljem Natječaja kojega raspisuje Upravljačko tijelo.
 Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva (http://www.mps.hr/ribarstvo).
 Natječajem se određuju rokovi i način podnošenja Zahtjeva za potporu i propisuje se dokumentacija koja se dostavlja uz Zahtjev za potporu.
 Zahtjev za potporu podnosi se po ribarskom plovilu.
 POSTUPAK OBRADE ZAHTJEVA
 Administrativnu obradu Zahtjeva za potporu obavlja Upravljačko tijelo.
 Zahtjevi za potporu pristigli po objavljenom Natječaju obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.
 Prilikom administrativne kontrole Zahtjeva za potporu utvrđuje se pravovremenost, potpunost te udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima.
 Ukoliko je Zahtjev za potporu nepotpun ili ukoliko je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Upravljačko tijelo će korisniku izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak (Zahtjev za dopunu).
 Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom poštom s povratnicom ili osobno Upravljačkom tijelu u roku od deset radnih dana.
 Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu smatra se datum kada korisnik zaprimi preporučenu pošiljku.
 S poštovanjem,            
Dragutin Pejčić, dipl. oec.
Savjetnik za organizaciju rada cehova
 
HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA
Odjel za organizaciju rada cehova
Ilica 49, 10000 Zagreb
 

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj