PRAVILNIK O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE REPRODUKCIJSKOG SADNOG MATERIJALA I SADNICA NAMIJENJENIH ZA PROIZVODNJU VOĆA

Objavljeno: 24. veljače 2017. u kategoriji

Obavještavamo Vas da je na na temelju članka 2. stavka 3., članka 32. stavaka 2. i 3., članka 33. stavaka 4. i 5., članka 34. stavka 7., članka 35. stavka 4., članka 36. stavka 2., članka 38. stavka 4., članka 39. stavka 6., članka 40. stavka 5., članka 41. stavka 6., članka 42. stavaka 6. i 7., članka 43. stavaka 2. i 6., članka 44. stavka 2., članka 46. stavka 3., članka 47. stavka 8., članka 49. stavka 3. i članka 50. stavka 4. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05, 35/08, 25/09, 124/10, 55/11 i 14/14) ministar poljoprivrede donio

 

PRAVILNIK O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE REPRODUKCIJSKOG SADNOG MATERIJALA I SADNICA NAMIJENJENIH ZA PROIZVODNJU VOĆA 
Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 9/17., a stupa na snagu 08.02.2017. godine.
OPĆE ODREDBE 
Ovim Pravilnikom propisuju se rodovi, vrste i hibridi voćnih vrsta koji se mogu certificirati, kategorije reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica, proizvodnja reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica te obveze koje moraju ispunjavati dobavljači reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica, utvrđivanje i praćenje kritičnih točaka u proizvodnom procesu, stručni nadzor i nadzor pod stručnom kontrolom, izdavanje uvjerenja i certifikata, pakiranje, označavanje, stavljanje na tržište, trgovina i čuvanje reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica, uvjete za male proizvođače i lokalnu cirkulaciju, uvoz sadnog materijala i zahtjevi u pogledu kvalitete reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica. 
Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na reprodukcijski sadni materijal i sadnice namijenjene za proizvodnju voća. 
Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na reprodukcijski sadni materijal i sadnice namijenjene izvozu, ako su prepoznati kao takvi i drže se odvojeno od ostalog reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica. 
Prilozi I. do VI. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio. 
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća (»Narodne novine« broj 100/09, 153/09, 72/10, 30/11 i 86/13).
 
 

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj