PRAVILNIK i IZMJENA PRAVILNIKA O REGISTRACIJI POLJOPRIVREDNIKA KOJI POSLUJU S HRANOM ZA ŽIVOTINJE

Objavljeno: 24. veljače 2017. u kategoriji

Obavještavamo Vas da je na temelju članka 5., članka 94. stavka 6. i članka 97. podstavaka 1. i 2. te članka 98. stavka 6. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13 i 148/13) i članka 123. stavka 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15) ministar poljoprivrede donio 
PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O REGISTRACIJI POLJOPRIVREDNIKA KOJI POSLUJU S HRANOM ZA ŽIVOTINJE
 Pravilnik o izmjenama Pravilnika objavljen je su u Narodnim novinama broj 16/17, http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_02_16_387.html, a stupa na snagu 01.03.2017.
 

PRAVILNIK O REGISTRACIJI POLJOPRIVREDNIKA KOJI POSLUJU S HRANOM ZA ŽIVOTINJE

Narodne novine br. 24/16
Obavještavamo Vas da je na temelju članka 5., članka 94. stavka 6. i članka 97. podstavaka 1. i 2. te članka 98. stavka 6. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13. i 148/13.) i članka 123. stavka 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15.) ministar poljoprivrede donio
 
PRAVILNIK O REGISTRACIJI POLJOPRIVREDNIKA KOJI POSLUJU S HRANOM ZA ŽIVOTINJE
Ovim Pravilnikom propisuje se:

 • postupak registracije poljoprivrednika koji se bave primarnom proizvodnjom hrane za životinje uključujući i subjekte koji obavljaju djelatnost primarne proizvodnje u akvakulturi (u daljnjem tekstu: primarni proizvođači),
 • postupak registracije poljoprivrednika koji pored djelatnosti primarne proizvodnje hrane za životinje prilikom fizičke obrade krmiva primjenjuju metodu umjetnog sušenja u sušari na vlastitom gospodarstvu (u daljnjem tekstu: posjednici sušara),
 • postupak registracije poljoprivrednika koji u hranidbi životinja na vlastitom gospodarstvu koriste krmiva životinjskog podrijetla ili krmne smjese koje ih sadrže uključujući i subjekte koji obavljaju djelatnost primarne proizvodnje u akvakulturi (u daljnjem tekstu: ovlašteni poljoprivrednici),
 • način vođenja Registra primarnih proizvođača hrane za životinje (u daljnjem tekstu: Registar primarnih proizvođača),
 • način vođenja Registra poljoprivrednika koji na gospodarstvu posjeduju sušare za sušenje krmiva umjetnim putem (u daljnjem tekstu: Registar sušara),
 • način vođenja Registra ovlaštenih poljoprivrednika koji na vlastitom gospodarstvu u hranidbi životinja koje služe za proizvodnju hrane koriste krmiva životinjskog podrijetla ili krmne smjese koje ih sadrže (u daljnjem tekstu: Registar ovlaštenih poljoprivrednika).

EU Uredbe
 
Ovim Pravilnikom osigurava se provedba sljedećih EU Uredbi:

 1. Uredba (EZ) br. 183/2005
 2. Uredba Komisije (EU) br. 142/2011
 3. Uredba (EZ) br. 999/2001

Nadležno tijelo
Nadležno tijelo za provedbu ovoga Pravilnika i EU uredbi iz članka 2. ovoga Pravilnika je ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, uprava nadležna za poslove veterinarstva,
Registri:
Registri su jedinstvena elektronička baza podataka poljoprivrednika koji obavljaju jednu ili više djelatnosti primarne proizvodnje hrane za životinje.
Poslove registracije i vođenja registara obavlja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
Vode se sljedeći registri :
Registar primarnih proizvođača

 1. Registar sušara
 2. Registar ovlaštenih poljoprivrednika

 
Inspekcijski nadzor:
 

 1. veterinarska inspekcija
 2. poljoprivredna inspekcija

Poljoprivrednici upisani u registre podliježu inspekcijskom nadzoru i službenim kontrolama koje provode veterinarska inspekcija u skladu sa Zakonom o veterinarstvu i poljoprivredna inspekcija u skladu sa Zakonom o poljoprivredi.
Prilozi I. i II. su tiskani u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio
Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o registraciji primarnih proizvođača hrane za žiotinje (»Narodne novine«, br. 153/11.).
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 25.03.2016.

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj