NATJEČAJ za dodjelu potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj 2017. godine.

Objavljeno: 24. veljače 2017. u kategoriji

Obavještavamo Vas da je na temelju članka 8. stavka 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9 »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj 2017. godine (Narodne novine broj 4/2017), Ministarstvo poljoprivrede objavilo

 NATJEČAJ za dodjelu potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj 2017. godine. 

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 9/17.
1. PREDMET NATJEČAJA
 
Predmet ovoga natječaja je dodjela naknada za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti ovlaštenicima povlastice i članovima posade ribarskog plovila za kojeg je ta povlastica izdana, za razdoblje iz članka 3. stavka 3. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj 2017. godine (Narodne novine broj 4/2017)  
Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr) i Ministarstva poljoprivrede, Uprava ribarstva (www.mps.hr/ribarstvo). 
2. PRIHVATLJIVI KORISNICI 
Prihvatljivi korisnici su fizičke ili pravne osobe sukladno uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim natječajem.
 3. IZNOS I UDIO POTPORE
(1) Iznosi i udio potpore propisani su u članku 7. i Prilogu II. Pravilnika. 
(2) Iznosi potpore iz stavka 1. ove točke isplaćuju se na račun ovlaštenika povlastice. 
(3) Za razdoblje privremene obustave iz članka 3. stavka 3. Pravilnika, ovlaštenik povlastice je za sve članove posade koji su predmet potpore, uz redovan obračun za mjesec siječanj 2017. godine, obvezan obračunati i isplatiti naknadu plaće prema odredbama propisanim člankom 95. Zakona o radu (Narodne novine broj 93/2014). 
(4) Iznimno od stavka 3. ove točke, u slučaju kada ovlaštenik povlastice kao vlasnik obrta, kojemu se dohodak utvrđuje u paušalnoj svoti, traži na temelju Pravilnika i ovoga natječaja potporu i kao član posade, dužan je za mjesec siječanj 2017. godine platiti doprinose sukladno rješenju Porezne uprave.
(5) Naknada plaće iz stavka 3. ove točke isplaćena kroz obračunski list za mjesec siječanj 2017. godine, ujedno će se priznati i kao potpora/dio potpore namijenjene članovima posade, a koja je propisana člankom 7. i Prilogom II. Pravilnika. 
(6) Ako je naknada plaće za razdoblje privremene obustave, a u kojem član posade nije obavljao druge poslove, manja od umnoška broja dana za koje pojedini član ostvaruje pravo na potporu i iznosa potpore od 36 eura (bruto iznos) po danu, ovlaštenik povlastice je obavezan isplatiti razliku do punog iznosa potpore za koju član posade ostvaruje pravo. Razliku odnosno ukupni iznos potpore za člana posade, ovlaštenik povlastice je dužan isplatiti najkasnije 30 dana od zaprimanja Odluke o dodjeli sredstava sukladno članku 13. stavku 3. Pravilnika. 
(7) Pojedini član posade može ostvariti pravo na naknadu samo po jednom ribarskom plovilu odnosno na temelju jednog zahtjeva za potporu u okviru Pravilnika i ovoga natječaja.
 4. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU 
(1) Korisnik podnosi Zahtjev za potporu na obrascu zahtjev za potporu koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (www.mps.hr/ribarstvo) te u područnim jedinicama Uprave ribarstva. 
(2) Prilikom podnošenja zahtjeva za potporu korisnik uz obrazac zahtjeva za potporu obavezno prilaže popratnu dokumentaciju propisanu prilogom I. ovoga natječaja. 
(3) Obrazac zahtjeva za potporu popunjava se u elektroničkom obliku ili ručno, a u slučaju se da se popunjava ručno, mora biti ispunjen pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati. Detaljne upute za podnošenje zahtjeva za potporu nalaze se u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo – Mjera I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti«, koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (www.mps.hr/ribarstvo). 
(4) Zahtjev za potporu potpisan i ovjeren od strane korisnika, kao i popratna dokumentacija podnosi se u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.9. Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti (plivaričarski ribolov siječanj 2017.) – ne otvarati«. 
(5) Rok za podnošenje zahtjeva za potporu počinje teći od 1. veljače 2017. godine, a traje do 10. ožujka 2017. godine.
 5. OBRADA ZAHTJEVA ZA POTPORU I DONOŠENJE ODLUKA 
(1) Zahtjevi za potporu pristigli po objavljenom natječaju obrađuju se po redoslijedu zaprimanja. 
(2) U okviru administrativne obrade formirat će se rang-lista sukladno članku 10. Pravilnika. 
(3) Nakon završetka administrativne kontrole zahtjeva za potporu te ako je primjenjivo postupka rješavanja po prigovorima, donijet će se odluke sukladno člancima 11. i 12. Pravilnika. 
6. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA ISPLATU 
(1) Zahtjev za isplatu podnosi se putem obrasca zahtjeva za isplatu koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (www.mps.hr/ribarstvo) te u područnim jedinicama Uprave ribarstva. 
(2) Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu korisnik je uz obrazac zahtjeva za isplatu obavezan priložiti i popratnu dokumentaciju propisanu prilogom II. ovoga natječaja. 
(3) Obrazac zahtjeva za isplatu popunjava se u elektroničkom obliku ili ručno, a u slučaju da se popunjava ručno, mora biti ispunjen pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati. Detaljne upute za podnošenje zahtjeva za isplatu nalaze se u člancima 16. i 17. Pravilnika te u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo – Mjera I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti«, koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (www.mps.hr/ribarstvo). 
(4) Postupak obrade zahtjeva za isplatu i donošenje odluka definirani su člancima 16. – 18. Pravilnika. 
(5) Zahtjev za isplatu potpisan i ovjeren od strane korisnika, kao i pripadajuća dokumentacija, podnose se u tiskanom obliku i preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10000 Zagreb, s naznakom: »Zahtjev za isplatu – mjera I.9. Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti (plivaričarski ribolov siječanj 2017.) – ne otvarati«. 
(6) Krajnji rok za dostavu zahtjeva za isplatu je 30 dana od zaprimanja odluke o dodjeli sredstava. 
Obrasci Zahtjeva za potporu te obrasci Izjave ovlaštenika i Izjave člana posade se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=3962 ili se mogu zatražiti u područnoj jedinici Uprave ribarstva.
 

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj