PLAĆANJE POREZA NA CESTOVNA MOTORNA VOZILA

Objavljeno: 10. siječnja 2017. u kategoriji


Temeljem Zakona o lokalnim porezima NN  115/16 porez na cestovna motorna vozila plaća se prilikom registracije vozila.
U Narodnim novinama 1/17 objavljen je Pravilnik o međusobnim odnosima jedinica područne (regionalne) samouprave i pravne osobe iz članka 46. Stavka 4. Zakona o lokalnim porezima.
Pravilnikom se uređuju međusobni odnosi jedinica područne (regionalne) samouprave i pravne osobe, radi izdavanja i uručenja rješenja kojim se utvrđuje porez na cestovna motorna vozila, naplate i uplate naplaćenog poreza na račun nadležne jedinice područne (regionalne) samouprave te vođenje evidencije i provođenje kontrole od strane jedinica područne (regionalne) samouprave nad postupkom uplate prihoda od naplaćenog poreza.
 

  1. Naplata poreza

Naplatu poreza na cestovna motorna vozila obavlja pravna osoba u čijem sastavu posluje stanica za tehnički pregled vozila, pri registraciji odnosno ovjeri produženja važenja prometne dozvole cestovnog motornog vozila.
Porez se plaća na temelju rješenja nadležne jedinice područne (regionalne) samouprave izdanog u stanici za tehnički pregled.
Porez se može platiti pri registraciji

  • na račun pravne osobe ili
  • izravno na račun nadležne jedinice područne (regionalne) samouprave

Porez se može platiti u institucijama za platni promet, Internet bankarstvom i slično.
Registracija vozila
Dokaz da je plaćen porez na cestovna motorna vozila uvjet je za pristupanje registraciji odnosno ovjeri produženja važenja prometne dozvole cestovnog motornog vozila.
U slučaju plaćanja poreza izravno na račun nadležne jedinice područne (regionalne) samouprave, obveznik poreza može registraciju odnosno ovjeru produženja prometne dozvole obaviti najranije slijedeći radni dan uz predočenje dokaza o izvršenoj transakciji plaćanja poreza. Radnim danima se sukladno terminskom planu obračuna u Nacionalnom klirinškom sustavu ne smatraju subota, nedjelja i praznici.
Uplatom poreza na račun pravne osobe, registracija odnosno ovjera produženja prometne dozvole se obavlja odmah.
 
III. Vođenje evidencije
Radi vođenja evidencije i provođenja kontrole nad postupkom uplate prihoda od poreza, prikupljaju se i obrađuju podaci o svim izdanim rješenjima kojima se utvrđuje porez, temeljem posebne za to namijenjene aplikacije, koju razvija, implementira i održava stručna organizacija iz posebnog propisa kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama, zadužena za razvoj jedinstvenog programskog rješenja za automatsku obradu podataka o obavljenim tehničkim pregledima, registraciji vozila i ovjeri produženja važenja prometne dozvole.
Naknade
Jedinice područne (regionalne) samouprave, plaćaju pravnim osobama po svakom izdanom rješenju kojim se utvrđuje porez:

  • naknadu u iznosu od 6,00 kuna uvećano za porez na dodanu vrijednost,
  • naknadu u iznosu od 1,50 kune uvećano za porez na dodanu vrijednost, za prikupljanje i obradu podataka, kao i održavanje posebne aplikacije namijenjene vođenju evidencije i provođenju kontrole nad postupkom uplate poreza
Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj