PAUŠAL (POREZ NA DOHODAK U PAUŠALNOM IZNOSU) U 2017.GODINI

Objavljeno: 10. siječnja 2017. u kategoriji


Prema Zakonu o porezu na dohodak NN 115/16 i Pravilniku o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti NN 1/17
Uvjeti za plaćanje poreza na dohodak u paušalnom iznosu:

  1. da niste obveznik PDV-a
  2. da u poreznom razdoblju od djelatnosti niste ostvarili ukupan godišnji primitak veći od iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav PDV-a (230.000,00 kn)

Porez se plaća po stopi od 12 %.
Godišnji paušalni dohodak u 2017.godini ima četiri razreda:

ukupni godišnji primitak   /kn godišnji dohodak    /kn         porez   /kn
do 85.000,00 12.750,00 1.530,00
do 115.000,00 17.250,00 2.070,00
do 149.500,00 22.425,00 2.691,00
do 230.000,00 34.500,00 4.140,00

 
Na ovaj iznos poreza dodaje se i prirez!
Godišnji porez u paušalnom iznosu utvrđuje Porezna uprava rješenjem koje vrijedi do izmjene.
Porezni obveznik koji porez na dohodak plaća u paušalnom iznosu ne vodi poslovne knjige osim evidencije o prometu – Obrazac KPR u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak. No ako je za određene djelatnosti posebnim propisima uređeno da moraju voditi dodatne evidencije i knjige, onda ih moraju voditi i paušalisti (primjerice Popis robe u trgovini na malo, evidencija prigovora potrošača).
 
U slučaju privremene obustave ili sezonskog obrta uredno prijavljenim Uredu državne uprave i Poreznoj upravi ((na obrascu RPO/A)  godišnji paušalni dohodak utvrđuje se razmjerno broju mjeseci obavljanja djelatnosti (u korist poreznog obveznika) a porezna se obveza za to razdoblje ne utvrđuje
Dohodovni razred utvrđuje se razmjerno na način da se od prosječnog primitka ostvarenog tijekom poreznog razdoblja u kojem se djelatnost obavlja (ukupni primitak podijeljen s brojem mjeseci obavljanja djelatnosti) utvrđuje godišnji primitak množenjem prosječnog primitka s 12 mjeseci. Isto se primjenjuje na početak ili prestanak rada obrta tijekom godine.
Porez i prirez plaća se tromjesečno, do posljednjeg dana svakog tromjesečja.
Najkasnije 15 dana po isteku kalendarske godine podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu/uobičajenom boravištu izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak (Obrazac PO-SD).
Ako ste po ostvarenim primicima prešli u višu ili nižu kategoriju paušala, pojaviti će se razlika poreza i prireza za uplatu (koju morate platiti s danom predaje PO-SD obrasca) ili za povrat (koju možete ostaviti kao predujam za iduću godinu ili tražiti da se vrati na Vaš žiro-račun).
 
Obveza fiskalizacije:
Najkasnije od 01.srpnja 2017.godine morate izdavati fiskalizirane račune.
Izmjenama Zakona o fiskalizaciji, od 01.01.2017.godine propisana je obveza fiskalizacije izdavanja računa putem elektroničkih naplatnih uređaja za sve obveznike fiskalizacije, uključujući paušaliste. No radi troškova nabavke elektroničkog naplatnog uređaja i provođenja potrebnog postupka paušalistima je omogućena prilagodba do 30.lipnja 2017.godine, te su dužni fiskalizirane račune početi izdavati najkasnije 01.07.2017.godine.
Obratite pažnju da se od tada uvezana knjiga računa (ne ona koju sada koristite) može koristiti samo u slučaju kvara naplatnog uređaja ili nemogućnosti uspostave veze za razmjenu podataka (ali najviše 48 sati!).
 
Napomena:
I paušalisti imaju obveze plaćanja

  • Obveznih doprinosa (mirovinsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, zdravstvena zaštita na radu i zapošljavanje)
  • članarine turističkoj zajednici (ovisno o djelatnosti)
  • spomeničke rente (ovisno o djelatnosti i mjestu rada)
  • doprinosa za općekorisne funkcije šuma
  • komorskog doprinosa

 
Kako zakonom nije propisan niti rok za predaju zahtjeva za prijelaz na paušal, za sada je jedino moguće držati se propisa koji vrijede u 2016. – zahtjev predati do kraja godine, odnosno najkasnije do 15.01. (obrazac RPO – zaokružiti 2.5.) i priložiti Pregled primitaka i izdataka, Pregled ukupnog iznosa tražbina iz Evidencije o tražbinama i obvezama za prethodnu godinu.
 

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj