Ovlast Porezne uprave, za utvrđivanje, evidentiranje, nadzor, naplatu i ovrhu radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Objavljeno: 10. siječnja 2017. u kategoriji


U Narodnim novinama 1/17 objavljeni su i akti ministra financija, odnosno
Suglasnost (prethodna) da porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i

  • Pravilnik o uvjetima, opsegu i naknadi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

 
Time predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave može svojom odlukom, uz prethodnu suglasnost ministra financija, u cijelosti prenijeti na Ministarstvo financija, Poreznu upravu poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate svih ili pojedinih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno:
 

  1. jedinice lokalne samouprave:
  2. a) porez na potrošnju
  3. b) porez na kuće za odmor
  4. c) porez na korištenje javnih površina

 

  1. jedinice područne (regionalne) samouprave:
  2. a) porez na nasljedstva i darove
  3. b) porez na plovila.

 
Porezna uprava obavlja utvrđivanje poreza na osnovi podataka kojima raspolaže, podataka koje su dužni dostaviti porezni obveznici sukladno zakonskim odredbama i podataka koje su Poreznoj upravi dužna dostaviti nadležna upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Porezna uprava pratiti će i neizvršene obveze poreza na tvrtku ili naziv za koji je postojala obveza plaćanja do stupanja na snagu Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16), poreza na cestovna motorna vozila prema odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14 i 100/15), poreza na promet nekretnina i poreza na automate za zabavne igre,
 
 

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj