PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O PROVEDBI PRIVREMENIH IZVANREDNIH MJERA POTPORE PROIZVOĐAČIMA JABUKA I MANDARINA ZA POSTUPAK POVLAČENJA S TRŽIŠTA ZA SLOBODNU DISTRIBUCIJU

Objavljeno: 3. siječnja 2017. u kategoriji


Obavještavamo Vas da je na temelju članka 8. stavka 2. i članka 58. stavka 6. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 30/15) ministar poljoprivrede donio

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O PROVEDBI PRIVREMENIH IZVANREDNIH MJERA POTPORE PROIZVOĐAČIMA JABUKA I MANDARINA ZA POSTUPAK POVLAČENJA S TRŽIŠTA ZA SLOBODNU DISTRIBUCIJU

 U Pravilniku o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za slobodnu distribuciju (»Narodne novine«, br. 76/16.) u članku 6. stavku 6. riječi: »31. prosinca 2016.« zamjenjuju se riječima: »31. siječnja 2017.« 
Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 123/16., a stupa na snagu 31.12.2016.
 
 
Na temelju članka 8. stavka 2. i članka 58. stavka 6. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PRIVREMENIH IZVANREDNIH MJERA POTPORE PROIZVOĐAČIMA JABUKA I MANDARINA ZA POSTUPAK POVLAČENJA S TRŽIŠTA ZA SLOBODNU DISTRIBUCIJU

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuju se privremene izvanredne mjere potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za slobodnu distribuciju i osigurava provedba:
– Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća)
– Uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 543/2011)
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2016/921 оd 10. lipnja 2016. o utvrđivanju dodatnih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća (u daljnjem tekstu: Delegirana Uredba Komisije (EU) 2016/921).
Definicije
Članak 2.
U smislu ovoga Pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:
1) proizvođač je fizička ili pravna osoba ili skupina fizičkih ili pravnih osoba, koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu na prostornom području Republike Hrvatske upisane su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i Upisnik trgovaca voćem i povrćem, a obuhvaća sljedeće organizacijske oblike:

  1. a) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
  2. b) obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
  3. c) trgovačko društvo ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te
  4. d) druga pravna osoba.

2) proizvodi povučeni s tržišta su proizvodi koji nisu stavljeni na tržište već se ustupaju za:

  1. a) slobodnu distribuciju humanitarnim organizacijama koje je u tu svrhu odobrilo Ministarstvo nadležno za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), za korištenje u njihovim aktivnostima pomoći osobama čije je pravo na javnu pomoć priznato nacionalnim pravom, posebno jer im nedostaju potrebna sredstva za uzdržavanje ili
  2. b) slobodnu distribuciju ustanovama za predškolski odgoj, osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje, koje ne sudjeluju u Shemi školskog voća i povrća, bolničkim ustanovama, centrima i ustanovama socijalne skrbi i kaznenim institucijama, koje odredi Ministarstvo koje poduzimaju sve potrebne korake kako bi osigurale da se količine raspodijeljene na taj način dodaju količinama koje te ustanove inače otkupljuju.

Predmet i područje primjene
Članak 3.
Potpora za provedbu privremenih izvanrednih mjera iz članka 1. stavka 1. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2016/921 dodjeljuje se za postupak povlačenja s tržišta za slobodnu distribuciju (u daljnjem tekstu: povlačenje s tržišta) proizvođačima sljedećih proizvoda koji su namijenjeni konzumaciji u svježem obliku:

  1. a) jabuke oznake KN 0808 10
  2. b) mandarine (uključujući tangerine i satsuma mandarine), mandarine sorte wilking i slični hibridi agruma oznaka KN 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70 i 0805 20 90.

Razdoblje provedbe
Članak 4.
Potporom iz članka 3. ovoga Pravilnika obuhvaćeni su postupci povlačenja s tržišta provedeni u razdoblju od 1. srpnja 2016. do datuma kada će količine iz Priloga I. ovoga Pravilnika biti iskorištene ili do 30. lipnja 2017. godine, ovisno o tome što bude prije.
Raspodjela maksimalnih količina za Republiku Hrvatsku
Članak 5.
(1) Potpora iz članka 3. ovoga Pravilnika raspoloživa je za Republiku Hrvatsku za količine jabuka i mandarina iz Priloga I. ovoga Pravilnika povučene s tržišta.
(2) Potporom će biti pokrivena i dodatna količina od 3000 t za postupak povlačenja s tržišta Republike Hrvatske, koja ne smije prijeći 1700 t za jabuke i 1300 t za mandarine.
Raspodjela količina po proizvođačima
Članak 6.
(1) Proizvođači proizvoda iz članka 3. ovoga Pravilnika mogu isporučiti primateljima proizvoda povučenih s tržišta najviše 10% od ukupnih količina jabuka i mandarina proizvedenih na vlastitom gospodarstvu.
(2) Količina proizvoda koju proizvođači mogu isporučiti primateljima proizvoda povučenih s tržišta izračunava se na temelju regionalnog prinosa koji za mandarinu iznosi 29,5 t/ha, a za jabuku 22,6 t/ha.
(3) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) raspodijelit će količine iz Priloga I ovoga Pravilnika među proizvođačima prema redoslijedu zaprimanja Obavijesti o povlačenju s tržišta za slobodnu distribuciju (u daljnjem tekstu: Obavijest).
(4) Obavijest iz stavka 3. ovoga članka proizvođači mandarina mogu dostaviti Agenciji za plaćanja do 1. studenoga 2016. godine, a proizvođači jabuka do 1. prosinca 2016. godine.
(5) Ukoliko do datuma iz stavka 4. ovoga članka količine jabuka i/ili mandarina iz članka 5. ovoga Pravilnika:

  1. a) nisu raspodijeljene, preostale količine mogu se raspodijeliti ponovno svim proizvođačima po principu 10 % od ukupnih količina jabuka i mandarina proizvedenih na vlastitom gospodarstvu, i to prema redoslijedu zaprimanja Obavijesti
  2. b) su raspodijeljene, ali nisu isporučene do krajnjeg roka iz stavka 6. ovoga članka, nova raspodjela obavlja se najprije među proizvođačima koji su dostavili Obavijest do roka iz stavka 4. ovoga članka, ali im nije dostavljena Obavijest o utvrđenoj prihvatljivoj količini, a nakon toga prema redoslijedu zaprimanja Obavijesti među svim proizvođačima po principu 10% od ukupnih količina jabuka i mandarina proizvedenih na vlastitom gospodarstvu.

(6) Krajnji rok za isporuku odobrenih količina mandarina je 31. prosinca 2016. dok je krajnji rok za isporuku odobrenih količina jabuka 120 dana od dobivanja Obavijesti o utvrđenoj prihvatljivoj količini proizvoda.
Primatelji proizvoda povučenih s tržišta
Članak 7.
(1) Primatelji proizvoda povučenih s tržišta su:
– humanitarne organizacije – Hrvatski Crveni križ i Hrvatski Caritas
– centri i ustanove socijalne skrbi
– ustanove za predškolski odgoj
– ustanove za osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje koje ne sudjeluju u Shemi školskog voća i povrća
– bolničke ustanove
– kaznene institucije.
(2) Popis primatelja proizvoda povučenih s tržišta nalazi se na službenim stranicama Ministarstva (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) i po potrebi se ažurira.
Potpora za povlačenja s tržišta
Članak 8.
(1) Potpora se dodjeljuje proizvođačima jabuka i mandarina u skladu s člankom 6. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2016/921 za postupak povlačenja s tržišta za slobodnu distribuciju iz članka 34. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća.
(2) Maksimalni iznosi financijske pomoći za postupak povlačenja s tržišta, troškove transporta i troškove sortiranja i pakiranja propisani su u Prilogu II ovoga Pravilnika.
(3) Financijska pomoć za povlačenje s tržišta jabuka i mandarina iz članka 3. ovoga Pravilnika raspoloživa je u razdoblju iz članka 4. ovoga Pravilnika.
(4) Proizvođači mogu sklopiti ugovor s pravnom osobom koja će obaviti sortiranje i pakiranje i/ili transport cjelokupnih količina jabuka i mandarina povučenih s tržišta.
Prethodna obavijest o postupcima povlačenja s tržišta
Članak 9.
(1) Proizvođač proizvoda iz članka 3. ovoga Pravilnika obavijestit će Agenciju za plaćanja o planiranom postupku povlačenja s tržišta koji namjerava poduzeti pisanom telekomunikacijskom ili elektroničkom obavijesti na e-mail adresu: intervencije.voce@apprrr.hr na obrascu objavljenom na stranicama Ministarstva (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).
(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka propisana je u Prilogu III ovoga Pravilnika, a podnosi ju nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili odgovorna osoba u fizičkoj ili pravnoj osobi iz članka 2. točke 1. ovoga Pravilnika.
(3) Jedna obavijest iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na jednog proizvođača proizvoda iz članka 3. ovoga Pravilnika.
Obavijest proizvođačima
Članak 10.
(1) Proizvođaču koji je dostavio obavijest iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika Agencija za plaćanja će odobriti postupak povlačenja s tržišta odnosno obavijestiti ga o utvrđenoj prihvatljivoj količini proizvoda i roku u kojemu utvrđenu prihvatljivu količina mora isporučiti primatelju.
(2) Ukoliko dio ili cjelokupnu utvrđenu prihvatljivu količinu proizvođač nije isporučio primatelju u roku naznačenom u obavijesti iz stavka 1. ovoga članka, količina koja nije isporučena oduzet će mu se i staviti na raspolaganje.
Kontrola prvog i drugog stupnja
Članak 11.
(1) Postupci povlačenja s tržišta iz članka 5. ovoga Pravilnika podliježu kontrolama prvog stupnja u skladu sa člankom 108. Uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 i obuhvatit će 100% količina proizvoda povučenih sa tržišta.
(2) Postupci povlačenja s tržišta iz članka 5. ovoga Pravilnika podliježu kontrolama drugog stupnja u skladu s člankom 109. Uredbe Komisije (EU) br. 543/2011. Međutim kontrolama na terenu obuhvaćeno je najmanje 40% subjekata koje podliježu kontrolama prvog stupnja i najmanje 5% količina proizvoda povučenih s tržišta.
(3) Kontrole prvog i drugog stupnja u skladu sa člancima 108., 109. i 110. Uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 obavlja Agencija za plaćanja.
(4) Kontrola prvog stupnja se provodi nakon što Agencija za plaćanja obavijesti proizvođača o utvrđenoj prihvatljivoj količini proizvoda.
(5) Kontrola prvog stupnja temelji se na rezultatu kontrole usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima nadležnog poljoprivrednog inspektora, odnosno Certifikatu o usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima ili Zapisniku o neusklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima u skladu sa člancima 12., 13. i 14. Uredbe Komisije (EU) br. 543/2011.
(6) Agencija za plaćanja kontrolama će osigurati da su postupcima povlačenja s tržišta obuhvaćene samo jabuke i mandarine koje su namijenjene konzumaciji u svježem obliku, a ne preradi.
(7) Ukoliko se kontrolama prvog i drugog stupnja utvrde nepravilnosti primijenit će se kaznene odredbe propisane člancima 118., 119. i 120. Uredbe Komisije (EU) br. 543/2011.
Članak 12.
(1) Proizvođač proizvoda podnijet će u skladu sa člankom 7. stavkom 4. Pravilnika o tržišnim standardima za voće i povrće (»Narodne novine« br. 157/13) prije otpreme sa svog gospodarstva i/ili skladišta Zahtjev za kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima i izdavanje Certifikata o usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima kojim se dokazuje da su proizvodi povučeni s tržišta usklađeni s tržišnim standardima ili minimalnim zahtjevima iz Priloga X Uredbe Komisije (EU) br. 543/2011.
(2) Certifikat o usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima ili Zapisnik o neusklađenosti, nadležni poljoprivredni inspektor, elektroničkom poštom dostavlja Agenciji za plaćanja.
(3) Proizvođač iz stavka 1. ovoga članka oslobađa se plaćanja naknade za kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima i putnih troškova nadležnog inspektora do mjesta pregleda iz članka 15. Pravilnika o tržišnim standardima za voće i povrće (»Narodne novine«, br. 157/13).
(4) U zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka proizvođač je dužan upisati naznaku: »Proizvod za slobodnu distribuciju«.
(5) Zahtjev za kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima i izdavanje Certifikata o usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima iz stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi se na obrascu iz Priloga IV. ovoga Pravilnika.
Obavijesti Komisiji
Članak 13.
Agencija za plaćanja će u skladu s člankom 11. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2016/921 obavijestiti Komisiju o količinama jabuka i mandarina povučenih s tržišta i ukupnim izdacima nastalim u vezi s količinama povučenim s tržišta.
Zahtjev za isplatu potpore
Članak 14.
(1) Zahtjev za isplatu potpore za voće povučeno s tržišta za slobodnu distribuciju podnosi se Agenciji za plaćanja pisanim putem na obrascu iz Priloga VI. ovoga Pravilnika, najkasnije do 31. srpnja 2017. godine.
(2) Uz Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka proizvođač dostavlja otpremnice potpisane i ovjerene od proizvođača i primatelja, presliku važeće prometne dozvole u slučaju zahtjeva za isplatu potpore za kondicionirani transport te izvornik Izjave primatelja potpisane i ovjerene od strane primatelja.
(3) Otpremnica mora sadržavati sljedeće elemente:
– naziv, adresu, telefon, telefaks i e-mail adresu proizvođača
– naziv i adresu primatelja
– OIB proizvođača
– broj otpremnice
– vrstu proizvoda
– količinu proizvoda
– vrstu, težinu, broj i dimenzije jediničnog pakiranja
– datum i mjesto otpreme
– datum i mjesto zaprimanja (popunjava primatelj)
– potpis i pečat proizvođača
– potpis i pečat primatelja
– registraciju uporabljenoga transportnog sredstva
– kondicionirani ili obični transport.
(4) Jedan primjerak otpremnice zadržava proizvođač, jedan primatelj, a jedan Agencija za plaćanja.
(5) Proizvođač će isporučiti proizvode povučene s tržišta za slobodnu distribuciju u roku važenja Certifikata o usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima.
Prihvatljivi troškovi
Članak 15.
(1) Troškovi transporta za slobodnu distribuciju propisani su u Prilogu II. ovoga Pravilnika.
(2) U slučaju morskog prijevoza, Agencija za plaćanja određuje udaljenost između mjesta povlačenja s tržišta i mjesta isporuke. Naknada ne smije prijeći troškove kopnenog transporta najkraćim putem između mjesta utovara i teoretske točke izlaska. Korektivni koeficijent 0,6 primjenjuje se na iznose iz Priloga II. ovoga Pravilnika.
(3) Troškovi sortiranja i pakiranja voća i povrća povučenog s tržišta za slobodnu distribuciju, u pakiranjima manjim od 25 kilograma neto težine propisani su u Prilogu II. ovoga Pravilnika.
(4) Pakiranja proizvoda za slobodnu distribuciju sadržavat će simbol Europske unije i naznaku iz Priloga II. ovoga Pravilnika.
(5) Troškove iz stavaka 1. i 3. ovoga članka proizvođač je dužan isplatiti onoj strani koja stvarno snosi financijski trošak transporta, sortiranja i pakiranja.
Uvjeti za primatelje proizvoda povučenih s tržišta
Članak 16.
(1) Primatelji proizvoda povučenih s tržišta za slobodnu distribuciju obvezat će se Izjavom primatelja proizvoda povučenih s tržišta za slobodnu distribuciju iz Priloga V. ovoga Pravilnika da će:
– voditi odvojenu evidenciju
– poštovati odredbe propisa Europske unije i nacionalnih propisa
– prihvatiti kontrole propisane propisima Europske unije i nacionalnim propisima
– dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje krajnja namjena svakog proizvoda, u obliku potvrde o preuzimanju (primka ili jednakovrijedan dokument) kojima se potvrđuje da je proizvode povučene s tržišta preuzela treća strana s namjerom besplatne distribucije
– poduzeti sve potrebne korake kako bi osigurali da se količine raspodijeljene u okviru slobodne distribucije dodaju količinama koje se inače otkupljuju.
(2) Evidencija iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće podatke:
– naziv mjere
– naziv primatelja
– datum zaprimanja proizvoda
– naziv proizvođača
– broj otpremnice
– vrstu proizvoda
– ukupnu zaprimljenu količinu (kg)
– datum i količinu raspodijeljenih proizvoda
– krajnjeg korisnika
– način raspodjele.
Isplata financijske pomoći Europske unije
Članak 17.
Rashodi u proračunu Republike Hrvatske povezani s isplatom na temelju Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2016/921 prihvatljivi su za financijsku pomoć Europske unije samo ako su nastali prije 30. rujna 2017. godine.
ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 18.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-01/16-01/40
Urbroj: 525-07/0010-16-6
Zagreb, 11. kolovoza 2016.
 

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj