PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE II.13. »OSIGURANJE AKVAKULTURNIH STOKOVA«

Objavljeno: 30. prosinca 2016. u kategoriji


Obavještavamo Vas da je na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014) ministar poljoprivrede donio
 
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE II.13. »OSIGURANJE AKVAKULTURNIH STOKOVA«
Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 120/16., a stupa na snagu 22.12.2016.
OPĆE ODREDBE
Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe Mjere II.13. »Osiguranje akvakulturnih stokova« u okviru Prioriteta Europske unije »Poticanje okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture«, u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020., a u skladu s Uredbom (EU) br. 508/2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo.
 
PREDMET I NAMJENA POTPORE
Predmet potpore je naknada za premiju osiguranja na temelju ugovora o osiguranju akvakulturnih stokova koji nadoknađuju ekonomske gubitke uzrokovane najmanje jednim od sljedećeg:

  1. a) elementarnim nepogodama;
  2. b) iznenadnim promjenama kvalitete i količine vode za koje gospodarski subjekt nije odgovoran;
  3. c) bolestima u akvakulturi za koje gospodarski subjekt nije odgovoran;
  4. d) kvarovima ili uništenjem proizvodnih objekata za koje gospodarski subjekt nije odgovoran.

 
OBVEZE KORISNIKA
Korisnik je dužan čuvati i omogućiti uvid u dokumentaciju vezanu uz dodjelu potpore temeljem ovoga Pravilnika, prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora i kontrole na terenu te dostaviti je, na njihov zahtjev, ovlaštenim osobama Upravljačkog tijela, Tijela za ovjeravanje, Tijela za reviziju i tijela uključenih u revizije Operativnog programa iz članka 127.stavak 2. Uredbe (EU) 1303/2013 kao i ovlaštenim predstavnicima Europske komisije, Europskog revizorskog sud Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i drugih nadležnih nadzornih/revizorskih tijela. Uputa za čuvanje dokumentacije nalazi se u Prilogu II. ovoga Pravilnika, i njegov je sastavni dio.
 
ROK ZA ČUVANJE DOKUMENTACIJE
Rok za čuvanje dokumentacije je najmanje dvije godina od 31. prosinca nakon predaje računa Europskoj komisiji od strane Tijela za ovjeravanje, a u kojima su uključeni završni izdaci dovršene operacije.
 
FINANCIRANJE
Potpora podrazumijeva dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje premije osiguranja koju korisnik plaća na temelju ugovora o osiguranju iz članka 3. stavka 6. ovoga Pravilnika.
Intenzitet javne potpore određuje se sukladno članku 95. stavku 1. Uredbe (EU) br. 508/2014.
Sredstva javne potpore za sufinanciranje na temelju ovoga Pravilnika osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 75 posto udjela, a Republika Hrvatska s 25 posto udjela.
Sredstva javne potpore iznose ukupno 11.333.333 eura u protuvrijednosti u kunama, od čega:
– 8.500.000 eura, u protuvrijednosti u kunama – proračun Europske unije;
– 2.833.3330 eura, u protuvrijednosti u kunama – državni proračun Republike Hrvatske.
 
Potpora se dodjeljuje po korisniku.
Korisnik za kojeg je utvrđeno da je sredstva potpore ostvario temeljem lažnih podataka i/ili izjava ili da nije postupao u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, dužan je sva primljena sredstva vratiti u državni proračun Republike Hrvatske uključujući zakonske zatezne kamate od dana kada je ta sredstva primio.
Potpora se može dodijeliti od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika do iskorištenja financijskih sredstava, ali ne kasnije od 31. prosinca 2023. godine.
Upravljačko tijelo informaciju o iskorištenju financijskih sredstava objavljuje na svojoj službenoj mrežnoj stranici (www.mps.hr/ribarstvo).
 
ZAHTJEV ZA POTPORU
Zahtjev za potporu se podnosi jednom godišnje, u razdoblju od 1. svibnja do 1. srpnja.
Iznimno,  Zahtjev za potporu u 2016. godini se podnosi u razdoblju od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika do 31. prosinca 2016. godine.
Korisnik podnosi Zahtjev za potporu na obrascu Zahtjev za potporu koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (www.mps.hr/ribarstvo/).
Obrazac Zahtjeva za potporu popunjava se u elektroničkom obliku te se, potpisan i ovjeren od strane korisnika, kao i popratna dokumentacija, podnosi u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:
 
Ministarstvo poljoprivrede
Uprava ribarstva
Planinska 2a, 10000 Zagreb
s naznakom: »Zahtjev za dodjelu potpore u okviru mjere II.13. Osiguranje akvakulturnih stokova – NE OTVARATI«
 
RANGIRANJE ZAHTJEVA ZA POTPORU
Nakon administrativne kontrole pristiglih Zahtjeva za potporu, svim Zahtjevima za potporu dodijelit će se bodovi temeljem kriterija za odabir koji su navedeni u Prilogu I. ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.
 
KONTROLA NA TERENU
Kontrola na terenu, može se obavljati u bilo kojem trenutku od dana podnošenja Zahtjeva za potporu do isteka pet godina od izvršenog konačnog plaćanja.
Kontrolu na terenu mogu obavljati djelatnici Upravljačkog tijela, Tijela za ovjeravanje, Tijela za reviziju, predstavnici Europske komisije, predstavnici Europskog ureda za borbu protiv prijevara, Europski revizorski sud i ostala revizorska/nadzorna tijela.
 

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj