PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.10. »TRAJNI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI«

Objavljeno: 30. prosinca 2016. u kategoriji


(NN, 118/16) – informacija, dostavlja se
Obavještavamo Vas da je na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014), ministar poljoprivrede donio
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.10. »TRAJNI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI«
Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 118/16., a stupa na snagu 17.12.2016.
OPĆE ODREDBE
Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru prioriteta Europske unije »Poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva«, mjere I.10. »Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti« u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020., a u skladu sa člankom 34. Uredbe (EU) br. 508/2014
Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:
a) »Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja)« – Posredničko tijelo Upravljačkog tijela koje vrši isplate korisnicima, sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo (»Narodne novine« broj 129/2014);
g) »Prenamjena ribarskog plovila za aktivnosti izvan ribolova (u daljnjem tekstu: prenamjena)« – prelazak ribarskog plovila u aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug gospodarskog ribolova na moru;
h) »Prenamjena u svrhu očuvanja pomorske baštine« – prenamjena tradicionalnog drvenog plovila s ciljem prezentacije tog plovila kao baštine na kopnu;
i) »Prezentacija« – skup postupaka i mjera kojima se osigurava zadržavanje funkcije očuvanja baštine na kopnu, tj. kojima se plovilo prenamijenjeno u svrhu očuvanja pomorske baštine čini dostupnim javnosti radi zadovoljenja kulturnih, znanstvenih i edukativnih potreba te širenja saznanja o vrijednostima i značaju plovila;
j) »Ribolovna aktivnost« – potraga za ribom, bacanje, polaganje, povlačenje i potezanje ribolovne opreme, izvlačenje ulova na palubu, prekrcaj, zadržavanje na palubi, prerada na brodu, prebačaj, stavljanje u kaveze, tov i iskrcaj ribe i proizvoda ribarstva;
k) »Ribolovni dan« – svaki kalendarski dan kada se obavlja ribolovna aktivnost, a koji je evidentiran sukladno Zakonu o morskom ribarstvu te u skladu sa propisima iz područja dostave očevidnika i/ili izvješća o ulovu u gospodarskom ribolovu;
n) »Tradicionalno drveno plovilo« – drveno plovilo, staro najmanje 30 godina i izgrađeno u Republici Hrvatskoj;
o) »Uništavanje ribarskog plovila je trajno fizičko uništavanje ribarskog plovila. Pod uništavanjem se ne podrazumijeva potapanje ili spaljivanje cijelog plovila ili bilo kojeg njegovog dijela;
PREDMET POTPORE
Predmet potpore je naknada vlasnicima ribarskog plovila koja obuhvaća jednokratna bespovratna novčana sredstava za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti.
Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti se provodi za segmente gospodarskog ribolova na moru obuhvaćene važećim Akcijskim planom iz članka 22. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013 koji se nalazi u Prilogu I. i sastavni je dio ovoga Pravilnika.
Trajni prestanak ribolovne aktivnosti može se postići samo:
a) uništavanjem;
b) prenamjenom;
c) očuvanjem pomorske baštine.
 
UVJETI PRIHVATLJIVOSTI
U trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:
a) korisnik mora biti vlasnik/vlasnici važeće povlastice;
b) ribarsko plovilo mora posjedovati važeću dozvolu za plovidbu brodice te imati izvršen redovni pregled, odnosno važeću svjedodžbu o sposobnosti broda za plovidbu te imati izvršen redovni pregled temeljnih stavki i statutarnih stavki, a u svrhu potvrđivanja sposobnosti za plovidbu brodice/broda, tj. valjanosti dozvole za plovidbu brodice odnosno svjedodžbe o sposobnosti broda za plovidbu;
c) ribarsko plovilo mora biti upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske najmanje pet godina;
d) ribarsko plovilo mora biti staro najmanje petnaest godina, osim u slučaju očuvanja pomorske baštine. Starost plovila je cijeli broj koji se računa kao razlika u godinama između godine u kojoj se podnosi Zahtjev za potporu te godine kada je plovilo izgrađeno;
e) ribarska plovila u segmentu koji obuhvaća pridnenu povlačnu mrežu – koću odnosno u segmentu koji obuhvaća okružujuću mrežu plivaricu – srdelaru moraju biti autorizirana za taj ribolovni alat ukoliko se temeljem istoga traži potpora;
f) ribarsko plovilo mora imati dostatnu minimalnu godišnju ribolovnu aktivnost od najmanje 90 ribolovnih dana tijekom dvije zadnje kalendarske godine prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu;
g) ribarsko plovilo mora biti neopterećeno ili u slučaju opterećenosti, fizička ili pravna osoba prema kojoj postoji opterećenost, mora biti suglasna s postupkom sukladno ovome Pravilniku i Natječaju;
h) uništavanje, prenamjena ili očuvanje pomorske baštine koje je predmet potpore ne smije biti financirano nikakvim drugim javnim izdacima;
i) uništavanje plovila mora biti izvršeno u brodogradilištu/rezalištu koje udovoljava zahtjevima navedenim u Uputama – uvjeti prihvatljivosti za brodogradilišta/rezališta koji se nalazi u Prilogu VI. ovog Pravilnika, i njegov je sastavni dio;
j) kod očuvanja pomorske baštine, plovilo mora zadržati funkciju očuvanja baštine na kopnu;
k) korisnik mora dati suglasnost za uvrštavanje u popis korisnika koji se objavljuje u skladu s člankom 119. stavkom 2.Uredbe (EU) br. 508/2014;
l) ribarsko plovilo mora imati najmanje 51 posto ribolovne aktivnosti ostvarene u segmentu gospodarskog ribolova na moru za koji se traži potpora, ukupno u zadnje dvije kalendarske godine koje prethode datumu podnošenja Zahtjeva za potporu, u odnosu na ukupnu ribolovnu aktivnost ostvarenu tim plovilom u istom razdoblju.
FINANCIRANJE
Sredstva javne potpore za provedbu mjere temeljem ovoga Pravilnika i Natječaja osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija i Republika Hrvatska sudjeluju sa po 50 posto udjela.
Sredstva javne potpore iznose ukupno 22.265.300 eura u protuvrijednosti u kunama, od čega:
– 11.132.650,00 eura u protuvrijednosti u kunama – proračun Europske unije i
– 11.132.650,00 eura u protuvrijednosti u kunama – državni proračun Republike Hrvatske.
Udio javne potpore iznosi 100 posto sukladno članku 95. stavku 2. točki e) Uredbe (EU) br. 508/2014.
Iznos potpore za trajnu obustavu uništavanjem plovila se obračunava sukladno Prilogu III. ovoga Pravilnika koji je njegov je sastavni dio.
Iznos potpore za prenamjenu plovila podrazumijeva iznos potpore za trajnu obustavu uništavanjem plovila izračunat sukladno stavku 2. ovoga članka te umanjen za 30 posto temeljem Odluke Odbora za praćenje (klasa: 324-01/15-04/01, urbroj: 525-13/1081-15-60 od 2. prosinca 2015. godine).
U slučaju da je korisniku za plovilo koje je predmet potpore dodijeljena potpora u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« temeljem članka 33. Uredbe (EU) br. 508/2014, taj iznos se oduzima od iznosa potpore obračunate sukladno stavcima 2. i 3. ovoga članka.
Potpora se dodjeljuje po ribarskom plovilu.
Potpora se može dodijeliti do 31. prosinca 2017. godine sukladno članku 34. stavku 4. Uredbe (EU) br. 508/2014.
Troškove uništavanja, prenamjene ili očuvanja pomorske baštine, uključujući i troškove popratnih aktivnosti, snosi korisnik.
OBVEZE KORISNIKA
OPĆE OBVEZE KORISNIKA
Uništavanje, prenamjena ili očuvanje pomorske baštine ne smije započeti prije izdavanja Odluke o dodjeli potpore.
Ribarsko plovilo mora biti uništeno, prenamijenjeno ili u funkciji očuvanja pomorske baštine do podnošenja Zahtjeva za isplatu.
Korisnik ne smije registrirati, tj. postati vlasnik ili unajmiti novo ribarsko plovilo u razdoblju od pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava, sukladno članku 34. stavku 5. Uredbe (EU) br. 508/2014.
Vlasnik ribarskog plovila mora u roku od četrnaest dana nakon završetka uništavanja/prenamjene/očuvanja pomorske baštine podnijeti Ministarstvu poljoprivrede, Upravi ribarstva, Zahtjev za brisanje povlastice i Zahtjev za brisanje iz Registra ribarske flote, ribarskog plovila koje je predmet potpore.
Nakon podnošenja Zahtjeva za brisanje iz Registra ribarske flote, Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva trajno briše ribarsko plovilo iz Registra ribarske flote u roku od deset dana, bez mogućnosti ponovnog upisa u Registar ribarske flote Republike Hrvatske i Registar ribarske flote Europske unije.
Nakon podnošenja Zahtjeva za brisanje povlastice, Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva u roku od deset dana vrši brisanje povlastice u cijelosti, a koja obavezno mora imati upisan jedan od ribolovnih alata sukladno članku 3. stavku 2. te Prilogu I. ovoga Pravilnika.
Po završetku uništavanja korisnik mora izvršiti brisanje broda iz Upisnika pomorskih ribarskih brodova, sukladno članku 192. Pomorskog zakonika, odnosno u slučaju ribarskih brodica izvršiti brisanje iz hrvatskog očevidnika brodica, sukladno Glavi VI. Pravilnika o brodicama i jahtama.
 
OBVEZE KORISNIKA KOD PRENAMJENE RIBARSKOG PLOVILA
Korisnik ne smije prenamijenjeno plovilo prenijeti izvan Europske unije najmanje pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava.
Korisnik prenamijenjeno ribarsko plovilo ne smije prodati, koristiti protivno svrsi za koju je namijenjeno, dati u najam ili dati na bilo koje drugo raspolaganje i korištenje drugim pravnim ili fizičkim osobama najmanje pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava, sukladno članku 59. stavku 3. Zakona o morskom ribarstvu.
Iznimno od stavka 2. ovoga članka, korisnik uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile može obaviti navedene radnje uz prethodno pribavljeno odobrenje Upravljačkog tijela.
U slučaju prenamjene ribarskog broda korisnik mora prenamjenu prijaviti Hrvatskom registru brodova koji će temeljem članka 78. Pomorskog zakonika obaviti nadzor nad prenamjenom.
U slučaju prenamjene ribarske brodice korisnik mora prenamjenu prijaviti Lučkoj kapetaniji/ispostavi i isto provesti sukladno odredbama članka 28. Pravilnika o brodicama i jahtama.
Korisnik je dužan obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede, Upravu ribarstva o planiranom datumu/mjestu početka prenamjene te planiranom datumu/mjestu prenamjene sedam dana prije početka provođenja uništavanja putem elektroničke pošte (eufondovi.ribarstvo@mps.hr).
 
OBVEZE KORISNIKA KOD OČUVANJA POMORSKE BAŠTINE
Korisnik je dužan obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede, Upravu ribarstva o planiranom datumu/mjestu početka očuvanja pomorske baštine te planiranom datumu/mjestu očuvanja pomorske baštine sedam dana prije početka provođenja uništavanja putem elektroničke pošte (eufondovi.ribarstvo@mps.hr).
Korisnik je dužan osigurati odgovarajuću prezentaciju, uključujući mjere održavanja i zaštite plovila prenamijenjenog u svrhu očuvanja pomorske baštine najmanje pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava.
Prezentacija uključuje najmanje postavljanje plovila i informacija o vrijednosti i značaju plovila na mjesto dostupno javnosti.
Korisnik je dužan osigurati da se kod očuvanja pomorske baštine poštuju odgovarajući propisi iz područja zaštite okoliša i prirode te prostornog uređenja.
Korisnik plovilo sukladno ovome članku ne smije prodati, koristiti protivno svrsi za koju je namijenjeno, dati u najam ili dati na bilo koje drugo raspolaganje i korištenje drugim pravnim ili fizičkim osobama najmanje pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava, sukladno članku 59. stavku 3. Zakona o morskom ribarstvu.
 
OBVEZE KORISNIKA KOD UNIŠTAVANJA RIBARSKOG PLOVILA
Korisnik je dužan obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede, Upravu ribarstva o planiranom datumu/mjestu početka uništavanja plovila te planiranom datumu/mjestu završetka uništavanja plovila sedam dana prije početka provođenja uništavanja putem elektroničke pošte (eufondovi.ribarstvo@mps.hr).
Iznimno, razdoblje od obavijesti do početka/završetka uništavanja može biti i kraće u slučaju da isto nije moguće ranije najaviti zbog opravdanih razloga vezanih uz dogovor sa brodogradilištem/rezalištem.
Početkom uništavanja smatrat će se jedno od sljedećeg: trajno odstranjivanje visokotlačne pumpe goriva, ili trajno odstranjivanje osovine brodskog vijka (najmanje jedne), ili trajno odstranjivanje brodske kopče.
Završetkom uništavanja smatra se sljedeće:
– trajno uklanjanje s plovila ili uništavanje ribolovnih alata te ribarske opreme i uređaja,
– trajno uklanjanje s plovila ili uništavanje porivnog/ih stroja/eva,
– trajno uklanjanje s plovila ili uništavanje glavne razvodne ploče,
– trajno uklanjanje s plovila ili uništavanje jarbola i teretnog/ih uređaj/a,
– u potpunosti uništeni trup i nadgrađe.
 
ZAHTJEV ZA POTPORU I NATJEČAJ
Zahtjev za potporu podnosi se u papirnatom obliku temeljem Natječaja kojega raspisuje Upravljačko tijelo.
Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva (http://www.mps.hr/ribarstvo).
Natječajem se određuju rokovi i način podnošenja Zahtjeva za potporu i propisuje se dokumentacija koja se dostavlja uz Zahtjev za potporu.
RANGIRANJE ZAHTJEVA ZA POTPORU
Nakon administrativne kontrole pristiglih Zahtjeva za potporu, svim Zahtjevima za potporu dodijelit će se bodovi temeljem kriterija za odabir koji su navedeni u Prilogu II. ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.
Za potpune, pravovremene i prihvatljive Zahtjeve za potporu bit će izrađena Rang-lista temeljem dodijeljenih bodova.
Sastavni dio ovog Pravilnika su prilozi I – VI. (NN 118/16)
 

Sukladno Izvješću o ravnoteži između ribolovnog kapaciteta i ribolovnih mogućnosti ribarske flote Republike Hrvatske za 2015. godinu, predviđen je trajni prestanak ribolovnih aktivnosti kako slijedi:

Segment flote

Duljina
plovila (m)

Ciljano smanjenje

GT

Okvirni broj plovila

DTS

<12

65,98

9

DTS

≥12<18

313,08

17

DTS

≥24<40

297,70

2

PS

≥12<18

110,80

5

PS

≥18<24

880,56

11

PS

≥24<40

1.892,59

13

DTS segment obuhvaća sljedeće ribolovne alate:

– pridnena povlačna mreža – koća

– obalna povlačna mreža – koćica

– potegača girarica – zimska trata

– potegača migavica

PS segment obuhvaća sljedeće ribolovne alate:

– plivarica za malu plavu ribu – srdelara

– plivarica ciplarica

– plivarica igličara

– plivarica oližnica

– plivarica palamidara

Ciljano smanjenje uključuje maksimalno smanjenje po segmentima kako je navedeno u tablici u ovome prilogu, s tim da se prvenstveno uzima u obzir smanjenje GT-a po segmentima. Maksimalno smanjenje može biti i veće isključivo u slučajevima kada plovilo nakon formiranja Rang liste sa svojih 50 ili više % GT-a premašuje smanjenje propisano ovim Prilogom, te se uzima njegov cjelokupni GT.

 
 

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj