PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NACIONALNOJ MREŽI LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPINA U RIBARSTVU

Objavljeno: 30. prosinca 2016. u kategoriji


Obavještavamo Vas da je na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014), ministar poljoprivrede donio 
 PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNA PRAVILNIKA O NACIONALNOJ MREŽI LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPINA U RIBARSTVU 

 Članak 1.

U Pravilniku o Nacionalnoj mreži lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu (»Narodne novine«, broj 16/2016), članak 5. mijenja se i glasi:
» (1) Upravljački odbor čine isključivo članovi FLAG mreže.
(2) Upravljački odbor čini najmanje pet, a najviše devet članova FLAG mreže, uključujući i predsjednika, od kojih svaki član ima zamjenu.
(3) Predsjednika i članove Upravljačkog odbora pisanim putem predlažu svi članovi FLAG mreže na poziv za dostavu prijedloga od strane Jedinice za potporu FLAG mreži.
(4) Predsjednika i članove Upravljačkog odbora imenuje ministar poljoprivrede temeljem zaprimljenih prijedloga iz stavka 3. ovoga članka.
(5) Predsjednikom i članovima Upravljačkog odbora imenuju se članovi FLAG mreže koje je predložio najveći broj članova FLAG mreže.
(6) Za predsjednika Upravljačkog odbora iz stavka 5. ovoga članka mogu se predlagati samo oni članovi FLAG mreže koji predstavljaju FLAG-ove službeno priznate od strane Upravljačkog tijela.
(7) U slučaju jednakog broja prijedloga iz stavka 5. ovoga članka, o imenovanju odlučuje ministar poljoprivrede.
(8) Upravljački odbor djeluje sukladno Poslovniku o radu Upravljačkog odbora.«
Izmjene Pravilnika objavljene su u Narodnim novinama broj 116/16, a stupaju na snagu  15. 12. 2016.
 
 
Obavještavamo Vas da je na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014), ministar poljoprivrede donio
PRAVILNIK O NACIONALNOJ MREŽI LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPINA U RIBARSTVU 
Ovim se Pravilnikom propisuju zadaci, organizacija, aktivnosti i financiranje Nacionalne mreže lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu (u daljnjem tekstu: FLAG mreža) u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.
Ovim se Pravilnikom uređuje provedba članka 78. stavka 1. točke b) Uredbe (EU) br. 508/2014 o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo.
Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:
»Akcijski plan FLAG mreže« – dokument u kojemu su opisane i navedene aktivnosti FLAG mreže planirane u razdoblju provedbe Operativnog programa;
»Godišnji program rada FLAG mreže« – dokument u kojem su opisane i navedene aktivnosti FLAG mreže planirane za provedbu u godini za koju se donosi;
»Izvješće o provedbi godišnjeg programa rada FLAG mreže« – izvješće o provedenim aktivnostima sukladno godišnjem programu rada FLAG mreže;
»Lokalna akcijska skupina u ribarstvu (u daljnjem tekstu: FLAG)« – lokalna inicijativa u ribarstvu (u daljnjem tekstu: lokalna inicijativa) kojoj je odobrena lokalna razvojna strategija u ribarstvu (u daljnjem tekstu: LRSR) i koja je službeno priznata od strane Upravljačkog tijela;
»Upravljačko tijelo« – središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva, sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo (»Narodne novine«, broj 129/2014).
Zadaci FLAG mreže su sljedeći : 
FLAG mreža se uspostavlja s ciljem pružanja pomoći u provedbi mjera potpore lokalnom razvoju pod vodstvom zajednice u okviru Operativnog programa.
Zadaci FLAG mreže obuhvaćaju širenje informacija, izgradnju kapaciteta, razmjenu najboljih praksi, potporu suradnje među FLAG-ovima na području Republike Hrvatske i promicanje lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice.
Financiranje Mreže
Aktivnosti upravljanja i rada FLAG mreže se sufinanciraju bespovratnim namjenskim sredstvima javne potpore u okviru Operativnog programa.
Sredstva javne potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 75% udjela, a Republika Hrvatska s 25% udjela, a intenzitet javne potpore iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 20. 02. 2016.
 
 
 

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj