PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISU SORTI U POPIS SORTI VOĆNIH VRSTA

Objavljeno: 30. prosinca 2016. u kategoriji


MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
1557
Na temelju članka 50. stavka 4. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05, 35/08, 25/09, 124/10 i 55/11) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISU SORTI U POPIS SORTI VOĆNIH VRSTA

Članak 1.
U Pravilniku o upisu sorti u Popis sorti voćnih vrsta (»Narodne novine« broj: 98/09) u članku 3. ispred riječi: »Sorte« dodaje se brojka »(1)«.
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka u Popis sorti voćnih vrsta upisuju se i sorte koje nisu značajne za komercijalnu proizvodnju, ako imaju službeno priznati opis.«.
Članak 2.
U članku 7. stavku 2. podstavku 1. iza riječi: »dio« dodaje se riječ »ili«.
U istom stavku podstavku 2. iza riječi: »sorte« dodaje se riječ »ili«.
U istom stavku podstavku 3. riječ: »te« zamjenjuje se riječju: »ili«.
U stavku 7. iza riječi: »sorti« dodaju se riječi: »te naznaku ako se radi o sorti koja nije značajna za komercijalnu proizvodnju voća (stara sorta)«.
Iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji glasi:
»10) Zahtjeve za upis novostvorenih sorata koje nemaju DUS Ministarstvo će proslijediti Hrvatskom centru za poljoprivredu hranu i selo – Zavodu za voćarstvo sukladno članku 4. stavku 3. Zakona o sjemenu sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja.«.
Članak 3.
U članku 9. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
»(3) Obveza prijavljivača je da prije izdavanja Rješenja o priznavanju sorte dostavi 10 sadnica iste te sorte Zavodu za voćarstvo.«.
Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.
U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., u podstavku 1. briše se riječ: »ili«.
U istom stavku podstavak 2. briše se.
U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 5., riječi: »odnosno za sortu za koju ne postoji evidentirano matično stablo, dvije godine« brišu se.
Članak 4.
U članku 10. dodaje se stavak 2. koji glasi:
»(2) Dobavljač sadnog materijala može proizvoditi, prijaviti za stručni nadzor, stavljati na tržište i uvoziti poljoprivredni reprodukcijski materijal sorte, koja je brisana iz Popisa sorti, najkasnije do 30. lipnja treće godine po brisanju sorte iz Popisa sorti.«.
Članak 5.
U članku 13. stavci 3. i 4. brišu se.
Članak 6.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-02/13-01/73
Urbroj: 525-09/1158-13-4
Zagreb, 13. lipnja 2013.
Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.
 
 
Na temelju članka 50. stavka 4. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05, 35/08) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK O UPISU SORTI U POPIS SORTI VOĆNIH VRSTA

TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se način upisa i vođenje Popisa sorti voćnih vrsta (u daljnjem tekstu: Popis sorti).
POSEBNE ODREDBE
Članak 2.
(1) Popis sorti je službeni popis sorti voćnih vrsta u Republici Hrvatskoj.
(2) Upisom sorte u Popis sorti, poljoprivredni reprodukcijski materijal te sorte može se proizvoditi, prijaviti za stručni nadzor te uvoziti i/ili staviti na tržište.
Članak 3.
Sorte voćnih vrsta koje se upisuju u Popis sorti moraju biti:
– zaštićene oplemenjivačkim pravom u skladu s odredbama propisa o zaštiti novih biljnih sorti; ili
– službeno registrirane u skladu sa člankom 5. stavak 1. i 2. ovoga Pravilnika; ili
– opće poznate sorte.
Članak 4.
Sorta se smatra zaštićenom oplemenjivačkim pravom ako je registrirana pri:
a) Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo),
b) Uredu za zaštitu biljnih sorti Zajednice (CPVO), ili
c) bilo kojoj drugoj zemlji članici Međunarodne unije za zaštitu novih biljnih sorti (UPOV).
Članak 5.
(1) Sorta je službeno registrirana ako:
– udovoljava službeno odobrenim uvjetima DUS (različita, ujednačena, postojana) ispitivanja sorte i ima službeni opis; ili
– su reprodukcijski sadni materijal i sadnice ove sorte stavljeni na tržište na teritoriju Republike Hrvatske prije 30. rujna 2012. na temelju službeno priznatog opisa sorte.
(2) Službeno priznati opis sorte iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka mora sadržavati bitne karakteristike sorte, a izrađuje se na osnovi podataka o sorti objavljenih u službenim, stručnim ili pomološkim publikacijama ili na osnovi podataka dobivenih:
– neslužbenim DUS odnosno VCU (gospodarska vrijednost) ispitivanjem sorte,
– pri prikupljanju, opisivanju i očuvanju biljnih genetskih izvora,
– pri proizvodnji i razmnožavanju i uporabi te sorte.
(3) Ministarstvo će priznati opis iz stavka 2. ovoga članka na temelju prijedloga Povjerenstva za poljoprivredno rasadničarstvo (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u postupku iz članka 8. ovoga Pravilnika.
(4) Genetski modificirana sorta može se službeno registrirati samo ako je genetski modificirani organizam od kojega se sorta sastoji dopušten posebnim propisima kojima se uređuju genetski modificirani organizmi.
(5) Kada su proizvodi koji potječu od sadnica ili reprodukcijskog sadnog materijala sorte koja je genetski modificirana namijenjeni za korištenje kao hrana ili u hrani, ili kao hrana za životinje ili u hrani za životinje, sorta mora imati odobrenje nadležnog tijela u skladu s propisima kojima se uređuju genetski modificirani organizmi.
Članak 6.
Sorta je opće poznata ako:
a) je službeno registrirana u sortnu listu u zemlji članici Europske unije; ili
b) je podnijet zahtjev za upis sorte u sortnu listu u bilo kojoj zemlji članici Europske unije ili zahtjev za dodjelu oplemenjivačkog prava u skladu sa odredbom podstavka 1. ovoga stavka; ili
c) je stavljena na tržište prije 30. rujna 2012. na području Republike Hrvatske ili zemlje članice Europske unije na temelju službeno priznatog opisa.
Zahtjev za upis sorte na Popis sorti
Članak 7.
(1) Zahtjev za upis sorte na Popis sorti (u daljnjem tekstu: Zahtjev) podnosi se Ministarstvu na Obrascu 1. iz Dodatka 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
(2) Uz Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:
– UPOV ili CPVO Tehnički upitnik te, ukoliko je potrebna, punomoć o zastupanju u postupku uvrštavanja sorte na Popis sorti na Obrascu 2. iz Dodatka 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio;
– podaci dobiveni neslužbenim DUS odnosno VCU ispitivanjem sorte;
– podaci dobiveni pri prikupljanju, opisivanju i očuvanju biljnih genetskih izvora, te
– podaci dobiveni pri proizvodnji, razmnožavanju i uporabi te sorte.
(3) Zahtjev se podnosi u dva primjerka.
(4) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka riješit će se u roku 60 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
(5) Nakon primitka Zahtjeva Ministarstvo utvrđuje da li je Zahtjev potpun odnosno sadrži li podatke o:
– podnositelju Zahtjeva;
– zastupniku ukoliko postoji;
– osobi odgovornoj za održavanje sorte (u daljnjem tekstu: održivač sorte);
– vrsti;
– imenu sorte ili oplemenjivačkoj oznaci;
– porijeklu sorte;
– oplemenjivaču;
– DUS ispitivanju ili službeno priznatom opisu sorte;
– jedinstvenom upisnom broju, ukoliko je sorta zaštićena;
– genetski modificiranim organizmima (u daljnjem tekstu: GMO).
(6) Zahtjev je potpun ukoliko sadrži sve podatke iz stavka 5. ovoga članka.
(7) Ministarstvo će staviti upisni broj sorte na Zahtjev kao potvrdu da je sorta uključena u postupak upisa sorte na Popis sorti i dostaviti ga podnositelju Zahtjeva.
(8) Ako Ministarstvo utvrdi da zahtjev nije potpun, izvijestit će podnositelja zahtjeva i zatražiti da u roku 30 dana otkloni utvrđene nedostatke.
(9) Ako podnositelj zahtjeva ne otkloni nedostatke u roku iz stavka 8. ovoga članka, zahtjev će se odbaciti.
Način upisivanja sorti na Popis sorti
Članak 8.
Na temelju dostavljenog Zahtjeva i uvjeta propisanih ovim Pravilnikom Povjerenstvo ocjenjuje da li je udovoljeno uvjetima za upis sorte na Popis sorti.
Članak 9.
(1) Na temelju prijedloga Povjerenstava, Ministarstvo donosi rješenje o upisu sorte u Popis sorti.
(2) Danom pravomoćnosti rješenja iz stavka 1. ovoga članka sorta se upisuje u Popis sorti.
(3) Održivač sorte je pravna ili fizička osoba registrirana u Upisniku dobavljača sadnog materijala za djelatnost održavanja sorti koji pri Zavodu za sjemenarstvo i rasadničarstvo (u daljnjem tekstu: Zavod):
– ima evidentirana matična stabla, ili
– za sorte za koje ne postoje matična stabla na čiji zahtjev Ministarstvo donosi rješenje o upisu sorte na Popis sorata.
(4) Sorta ostaje upisana u Popis sorti do datuma do kojeg je službeno evidentirano matično stablo sorte odnosno za sortu za koju ne postoji evidentirano matično stablo, dvije godine.
Članak 10.
Ministarstvo će rješenjem brisati sortu iz Popisa sorti prije isteka razdoblja za koje je sorta bila upisana ako se sorta ne održava.
Članak 11.
(1) Ministarstvo će proglasiti ništavnim rješenje o upisu sorte u Popis sorti ako se utvrdi da su dostavljeni pogrešni ili neistiniti podaci na temelju kojih je sorta upisana.
(2) U slučaju proglašavanja upisa sorte ništavnim, sorta se briše iz Popisa sorti s datumom upisa, a time se poništavaju i sve pravne i administrativne radnje koje su slijedom takvog upisa proizašle.
Članak 12.
(1) Za sorte koje su upisane i brisane u/iz Popisa sorti Zavod priprema, ažurira i objavljuje Popis sorti u obliku kataloga.
(2) Za svaku sortu iz stavka 1. ovoga članka Zavod vodi dosje o sorti.
(3) Dosje o sorti sadrži sljedeće podatke:
– ime sorte zajedno s opće poznatim sinonimima;
– opis sorte u skladu s Dodatkom 2. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
(4) U skladu s međunarodno prihvaćenim vodičima, ukoliko je to moguće, svaka sorta nosit će isto ime u svim zemljama.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
(1) Sorte koje su do stupanja na snagu ovoga Pravilnika bile upisane u Sortnu listu Republike Hrvatske smatraju se upisane u Popis sorti u roku od dvije godine od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.
(2) U roku iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo će na prijedlog Povjerenstva izvršiti reviziju Popisa sorti i brisati sorte koje ne udovoljavaju odredbama članka 5. ovoga Pravilnika.
(3) Dobavljač sadnog materijala može proizvoditi, prijaviti za stručni nadzor, stavljati na tržište i uvoziti poljoprivredni reprodukcijski materijal sorte, koja je brisana iz Popisa sorti, najkasnije do 30. lipnja treće godine po brisanju sorte iz Popisa sorti.
(4) Odredba članka 9. stavka 3. ovoga Pravilnika primjenjuje se do stupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju.
Članak 14.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-02/09-01/185
Urbroj: 525-2-09-1
Zagreb, 20. srpnja 2009.

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj