PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O TROŠARINAMA ŠTO SE ODNOSI NA PLINSKO ULJE OBOJANO PLAVOM BOJOM ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI, RIBOLOVU, RIBOGOJSTVU, AKVAKULTURI TE NA POVRAT PLAĆENE TROŠARINE NA BEZOLOVNI MOTORNI BENZIN ZA NAMJENE U RIBOLOVU

Objavljeno: 30. prosinca 2016. u kategoriji


Obavještavamo Vas da je na temelju članka 92. stavka 8. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 22/13, 32/13, 81/13, 100/15 i 120/15) ministar financija uz prethodno mišljenje ministra poljoprivrede donio
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O TROŠARINAMA ŠTO SE ODNOSI NA PLINSKO ULJE OBOJANO PLAVOM BOJOM ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI, RIBOLOVU, RIBOGOJSTVU, AKVAKULTURI TE NA POVRAT PLAĆENE TROŠARINE NA BEZOLOVNI MOTORNI BENZIN ZA NAMJENE U RIBOLOVU
 
Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 118/16., a stupa na snagu 01.01.2017.
Članak 1.
U Pravilniku o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu (»Narodne novine«, broj 2/2016.) u članku 5. stavku 1. točki 6. iza riječi: »akvakulturi« briše se riječ: »i«.
Članak 2.
(1) U članku 14. stavku 1. iza riječi: »temeljem zahtjeva« dodaju se riječi: »za povrat«.
Stavak (2) mijenja se i glasi:
»(2) Pravo na povrat plaćene trošarine imaju isključivo korisnici prava kojima je ministarstvo nadležno za ribarstvo izdalo povlasticu za ribolov i koji su upisani u registar korisnika prava na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin koji se koristi u ribolovu (u daljnjem tekstu: registar korisnika povrata), i to za razdoblje počevši od dana upisa u registar korisnika povrata. Registar korisnika povrata ustrojava i vodi carinski ured nadležan prema sjedištu/prebivalištu korisnika prava.«.
Članak 3.
U članku 16. stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Korisnik prava je dužan voditi i čuvati evidenciju nabave (sa svim pripadajućim računima u originalu ili preslici) iz ovoga članka te ju u svakom trenutku predočiti na zahtjev carinskih službenika ili drugih nadležnih tijela.«.
Članak 4.
(1) U članku 18. stavku 1. iza riječi: »Izvješća o ulovu,« dodaju se riječi: »Popisa ulova u gospodarskom ribolovu«.
(2) Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka ministarstvo nadležno za ribarstvo može na zahtjev vlasnika plovila u posebno opravdanim slučajevima izdati rješenje kojim se utvrđuje godišnja kvota potrošnje bezolovnog motornog benzina i izvan roka određenog u stavku 1. ovoga članka, za ostatak tekuće godine uključujući i kvartal u kojem je zahtjev podnesen. Uz zahtjev mora biti priložena pripadajuća dokumentacija.«.
(3) Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 3., 4., 5. i 6.
Članak 5.
(1) U članku 19. stavku 2. riječ: »potrošene« zamjenjuje se riječi: »nabavljene«, a sljedeća riječ: »potrošene« zamjenjuje se riječima: »nabavljene i potrošene«.
(2) Stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Ako se u tijeku četveromjesečnog razdoblja za koje se traži povrat plaćene trošarine promijeni propisana visina trošarine na bezolovni motorni benzin, povrat trošarine se za mjesec u kojem je promijenjena propisana visina trošarine za sve količine bezolovnog motornog benzina iz evidencije nabave iz tog mjeseca odobrava prema visini trošarine koja je važila prvog dana u tom mjesecu. Za naredne mjesece povrat plaćene trošarine se odobrava prema važećoj propisanoj visini trošarine.«.
(3) U stavku 4. točka 2. mijenja se i glasi: »2. se utvrdi da korisnik prava nije čuvao evidenciju nabave (sa svim pripadajućim prilozima) ili ako ju je odbio predočiti na zahtjev carinskih službenika ili drugih nadležnih tijela«
(4) Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:
»(5) Ovisno o okolnostima slučaja i/ili u slučaju sumnje u opravdanost zahtjeva za povrat plaćene trošarine nadležni carinski ured, kod odlučivanja o zahtjevu za povratom korisnika prava, može zatražiti kao dokaze primjerice, pripadajuća izvješća o ulovu ribe i drugih morskih organizama, očevidnik o gospodarskom ribolovu, popise ulova u gospodarskom ribolovu, ili druge podatke iz izvješća kao i očevidnika koje korisnik vodi prema posebnim propisima.«.
Članak 6.
Obrazac Prilog 4 – Zahtjev za povrat plaćene trošarine za bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu i Obrazac Prilog 5 – Evidencija nabave bezolovnog motornog benzina za namjene u ribolovu zamjenjuju se novim Obrascem Prilog 4 – Zahtjev za povrat plaćene trošarine za bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu i Obrascem Prilog 5 – Evidencija nabave bezolovnog motornog benzina za namjene u ribolovu koji su sastavni dijelovi ovoga Pravilnika.
 
PRAVILNIK o primjeni zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat  plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu
 Obavještavamo Vas da na temelju članka 92. stavka 8. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 22/13, 32/13, 81/13, 100/15 i 120/15) ministar financija uz prethodno mišljenje ministra poljoprivrede donio
 
PRAVILNIK o primjeni zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu
Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, oblik i način korištenja kartice »Gorivo za poljoprivredu i ribarstvo« način korištenja i kontrola potrošnje plinskog ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te označavanje i bojanje tog plinskog ulja.
Ovim Pravilnikom propisuju se i pokazatelji prava na godišnju potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom na koje ostvaruju pravo korisnici programa izravne potpore u poljoprivredi radi obavljanja poljoprivredne djelatnosti, definirani prema posebnim propisima te korisnici prava na potrošnju plinskog ulja za namjene u ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi iz članka 92. stavka 2. Zakona o trošarinama.
Ovim Pravilnikom propisuje se, također, način povrata plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za pogon ribarskih plovila za namjene u ribolovu.
 
Plinsko ulje koje se koristi za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi mora biti obojano plavom bojom
Izdavanje kartice goriva
Karticu goriva korisnicima prava na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom
 

  1. u poljoprivredi izdaje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a korisnicima prava na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom
  2. u ribarstvu izdaje nadležno tijelo koje je izdalo povlasticu za ribolov ili povlasticu za uzgoj ribe drugih morskih organizama, odnosno povlasticu za akvakulturu.

Kartica goriva za namjene u poljoprivredi
Za namjene u poljoprivredi pravo na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom ostvaruju korisnici koji su u prethodnoj ili tekućoj godini pravovremeno podnijeli zahtjev za izravnu potporu sukladno Zakonu o poljoprivredi.
 
Kartica goriva za namjene u ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi
Podatke o odobrenoj količini plinskog ulja obojanog plavom bojom za namjene u ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi obračunava ministarstvo nadležno za ribarstvo koje je izdalo povlasticu za ribolov ili povlasticu za uzgoj, odnosno povlasticu za akvakulturu jednom godišnje od 1. siječnja do 28. veljače za tekuću godinu na temelju podataka iz Očevidnika o gospodarskom ribolovu na moru, Izvješća o ulovu, Popisa o akvakulturi, Registra ribarske flote, Registra povlastica za uzgoj/akvakulturu i Očevidnika za uzgoj ribe i drugih morskih organizama, i to prema kriterijima iz Priloga 2 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ministarstvo nadležno za ribarstvo koje je izdalo povlasticu za ribolov ili povlasticu za uzgoj, odnosno povlasticu za akvakulturu može obračunavati podatke o odobrenoj količini plinskog ulja obojanog plavom bojom za ribarstvo i izvan roka određenog u stavku 1. ovoga članka te izdati karticu goriva za novog korisnika, što se mora dokazati odgovarajućom dokumentacijom (podaci o raspolaganju i tehničkim karakteristikama stroja ili plovila koji se koristi u ribolovu ili akvakulturi).
Iznimno, podaci o odobrenoj količini plinskog ulja obojanog plavom bojom mogu se povećati za maksimalno 15 % za potrebe potrošnje motora pomoćnog plovila upisanog u povlasticu za gospodarski ribolov.
Iznimno, podaci o odobrenoj količini plinskog ulja obojanog plavom bojom mogu se promijeniti (povećati) za postotak proporcionalan potrebnom povećanju potrošnje, za što je potrebno podnijeti zahtjev ministarstvu nadležnom za ribarstvo koje je izdalo karticu goriva i dokazati odgovarajućom dokumentacijom (zamjena pogonskog stroja, zamjena plovila, nabava novog plovila ili stroja za akvakulturu, povećanje uzgojne površine/volumena, očevidnici i slično).
Zahtjev za promjenom podataka o odobrenoj količini plinskog ulja obojanog plavom bojom, može se podnijeti u razdoblju od 1. travnja do 1. lipnja te od 1. rujna do 1. studenoga tekuće godine.
Plinsko ulje obojano plavom bojom korisnici prava za namjene u poljoprivredi mogu koristiti samo za pogon poljoprivrednih strojeva i registriranih vozila za prijevoz pčela.
Korisnici prava za namjene u ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi mogu koristiti plinsko ulje obojano plavom bojom samo za rad pogonskih i pomoćnih motora ribarskih plovila kojima se obavlja gospodarski ribolov te za rad pogonskih i pomoćnih motora registriranih plovila i strojeva u ribogojstvu i akvakulturi.
Korisnik prava na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi ne može odobreno, a neiskorišteno pravo na potrošnju plinskog ulja iz tekuće kalendarske godine prenijeti niti koristiti u sljedećoj kalendarskoj godini.
 
Dodatna kartica goriva 
Korisnici prava na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom, odnosno pravne osobe koje u Republici Hrvatskoj posluju na više različitih lokacija u poljoprivredi i fizičke i pravne osobe u ribarstvu mogu zatražiti od Agencije za plaćanja, odnosno od nadležnog tijela koje je izdalo povlasticu za ribolov ili povlasticu za uzgoj, odnosno povlasticu za akvakulturu, izdavanje dodatnih kartica goriva uz nadoplatu.
Povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za pogon ribarskih plovila korisnicima prava za namjene u ribolovu 
Pravo na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za pogon ribarskih plovila za namjene u ribolovu korisnici toga prava ostvaruju temeljem zahtjeva koji se podnosi carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu korisnika prava na Obrascu ZRB iz Priloga 4 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.
Pravo na povrat trošarine imaju isključivo korisnici prava kojima je ministarstvo nadležno za ribarstvo izdalo povlasticu za ribolov i koji su upisani u Registar korisnika prava na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin koji se koristi u ribolovu (Registar korisnika povrata), i to za razdoblje počevši od dana upisa u registar korisnika povrata.
Registar korisnika prava ustrojava i vodi Carinska uprava.
Zahtjev za povrat trošarine podnosi se odvojeno za svako četveromjesečno razdoblje u kalendarskoj godini.
Zahtjev se podnosi najkasnije do:

  1. zadnjeg dana mjeseca svibnja za četveromjesečno razdoblje siječanj – travanj tekuće kalendarske godine
  2. zadnjeg dana mjeseca rujna za četveromjesečno razdoblje svibanj – kolovoz tekuće kalendarske godine
  3. zadnjeg dana mjeseca siječnja sljedeće kalendarske godine za četveromjesečno razdoblje rujan – prosinac prethodne kalendarske godine.

 
Godišnju kvotu potrošnje bezolovnog motornog benzina za svako pojedinačno plovilo i kalendarsku godinu na zahtjev vlasnika plovila rješenjem utvrđuje ministarstvo nadležno za ribarstvo koje je izdalo povlasticu za ribolov jednom godišnje od 1. siječnja do 28. veljače za tekuću godinu na temelju podataka iz Očevidnika o gospodarskom ribolovu na moru, Izvješća o ulovu i Registra ribarske flote, i to prema kriterijima iz Priloga 2 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.
O zahtjevu za povrat plaćene trošarine nadležni carinski ured odlučuje rješenjem.
Kontrola
Carinska uprava i ministarstvo nadležno za poljoprivredu i ribarstvo kontinuirano prate i analiziraju primjenu ovoga Pravilnika i zakonitost ostvarivanja prava na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi te bezolovnog motornog benzina za namjene u ribolovu i predlažu i provode mjere radi sprječavanja i suzbijanja zlouporaba.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi (»Narodne novine«, broj 156/13).
Ovaj Pravilnik stupa na snagu  13.01.2016.
U prilogu dostavljamo Pravilnik ( NN 2/16.) i Obavijest Ministarstva poljoprivrede ribarima koji koriste bezolovni motorni benzin (www.mps.hr).
Informacija vezana uz mogućnost povrata trošarine ribarima koji koriste bezolovni benzin za pogon ribarskih plovila, dostupna je i na mrežnim stranicama Hrvatske obrtničke komore (www.hok.hr).

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj