PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O EVIDENCIJI UPORABE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Objavljeno: 30. prosinca 2016. u kategoriji


Obavještavamo Vas da je na temelju članka 120. stavka 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/2015), ministar poljoprivrede donio
PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O EVIDENCIJI UPORABE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
 
Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 118/16., a stupa na snagu 17.12.2016.

Članak 1.

U Pravilniku o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine« broj 35/2015) u članku 8. iza stavka 1. dodaju se stavci 2., 3., 4., 5. i 6. koji glase:
»(2) Na temelju izjave iz stavka 1. ovoga članka poljoprivrednik može u Agenciji pokrenuti postupak upisa u ARKOD i onih poljoprivrednih površina koje koristi, a za koje ne posjeduje dokumente o vlasništvu i/ili posjedu.
(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka Agencija će kroz postupak utvrđivanja činjeničnog stanja na terenu (brza terenska provjera), po potrebi uz prisutnost poljoprivrednika i poljoprivrednika koji koriste susjedne ARKOD parcele, provjeriti činjenice korištenja, poljoprivredne površine ucrtane prema ARKOD metodologiji i evidentirati u Zapisnik.
(4) Izvadak iz Zapisnika iz stavka 3. ovoga članka objavljuje se na oglasnoj ploči regionalnog ureda Agencije, te se dostavlja nadležnoj jedinici lokalne samouprave radi objave na službenoj oglasnoj ploči i omogućavanja primjedbi na izvadak iz Zapisnika u trajanju od 30 dana od dana objave na oglasnoj ploči regionalnog ureda Agencije.
(5) Nakon isteka roka iz stavka 4. ovoga članka ukoliko nema primjedbi na izvadak iz Zapisnika, Agencija će ucrtane površine u ARKOD sustavu iz stavka 2. ovoga članka smatrati potvrđenim. U slučaju opravdanih primjedbi odnosno osporavanja korištenja postupit će se sukladno članku 13. ovoga Pravilnika.
(6) Poljoprivredne površine u vlasništvu države upisuju se u ARKOD samo uz pravno valjanu dokumentaciju u skladu s propisima koji reguliraju korištenje zemljišta u vlasništvu države.«
Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 7. i 8.
 
 
 
PRAVILNIK O EVIDENCIJI UPORABE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 
Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti, sadržaj, te način vođenja evidencije uporabe poljoprivrednog zemljišta.
»ARKOD« je evidencija uporabe poljoprivrednog zemljišta u digitalnom grafičkom obliku na području Republike Hrvatske.
»AGRONET« je elektronička aplikacija namijenjena za pomoć poljoprivrednicima i ostalim korisnicima u ostvarivanju prava na potpore u poljoprivredi
»ARKOD parcela« je neprekinuta površina poljoprivrednog zemljišta koju u pravilu obrađuje samo jedan poljoprivrednik, klasificirana s obzirom na vrstu uporabe zemljišta
»Predstavnik poljoprivrednika« je nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva- OPG te odgovorna osoba obrta, trgovačkog društva ili druge pravne osobe. Predstavnik poljoprivrednika može biti i punomoćnik.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju  održava i vodi ARKOD u digitalnom grafičkom obliku.
Upis u ARKOD obavezan je za sve poljoprivredne površine koje poljoprivrednik koristi.
ARKOD podaci su javni i dostupni na internetskim stranicama www.arkod.hr.
Sastavni dio ovog Pravilnika su Prilozi I, II, III.
 
PRILOG I

  • ŠIFRARNIK S VRSTAMA UPORABE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

 
PRILOG II

  • TABLICA FAKTORA KONVERZIJE I PONDERACIJE EZP ELEMENATA SUKLADNO DIREKTIVI 1307/2013

 
PRILOG III

  • TEHNIČKI UVJETI ZA ATRIBUTNO POVEZIVANJE ARKOD PODATAKA I PROSTORNIH PODATAKA VANJSKIH INSTITUCIJA

 
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine« br. 149/2011, 131/2012, 24/2013 i 9/2014).
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 28.03.2015.
 

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj