PRAVILNIK O REGISTRU VINOGRADA, OBVEZNIM IZJAVAMA, PRATEĆIM DOKUMENTIMA, PODRUMSKOJ EVIDENCIJI I PROIZVODNOM POTENCIJALU

Objavljeno: 6. prosinca 2016. u kategoriji

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

925

Na temelju članka 3. stavka 4. i članka 11. stavka 1. podstavka 4. Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim uz tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 82/2013 i 14/2014) i članka 42. stavka 3. Zakona o vinu (»Narodne novine«, br. 96/2003, 55/2011 i 14/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O REGISTRU VINOGRADA, OBVEZNIM IZJAVAMA, PRATEĆIM DOKUMENTIMA, PODRUMSKOJ EVIDENCIJI I PROIZVODNOM POTENCIJALU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje postupak upisa i vođenja registra vinograda (u daljnjem tekstu: Vinogradarski registar), obvezne izjave u sektoru vina, prateći dokumenti za grožđe, proizvode od grožđa i vino, podrumska evidencija, te proizvodni potencijal.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe za provedbu sljedećih Uredbi Europske unije:

– Uredba Europskog parlamenta i Vijeća (EU) br. 1308/2013 od 17. prosinca 2013. godine kojom se uspostavlja zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda i ukidaju Uredbe Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2012 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013.), odnosno Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007., kojom se uspostavlja zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda i donose posebne odredbe za određene poljoprivredne proizvode (Jedinstvena Uredba o ZOT-u), (SL L 299, 16. 11. 2009.) prema korelacijskoj tablici iz Priloga XIV. Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) br. 1308/2013,

– Uredba Komisije (EZ) br. 436/2009 od 26. svibnja 2009. o utvrđivanju podrobnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu registra vinograda, obveznih izjava i prikupljanja informacija za praćenje tržišta vina, dokumenata koji prate u prometu pošiljke proizvoda od grožđa i vina i evidencija u sektoru vina (SL L 128, 27. 5. 2009.),

– Uredba Komisije (EZ) br. 555/2008 od 27. lipnja 2008. o utvrđivanju podrobnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu programa potpore, trgovine s trećim zemljama, proizvodnim potencijalom i kontrolama u sektoru vina (SL L 170, 30. 6. 2008.).

II. VINOGRADARSKI REGISTAR

Članak 3.

(1) Vinogradarski registar je dio Upisnika poljoprivrednih gospodarstava.

(2) Vinogradarski registar obuhvaća:

– podatke o obvezniku upisa;

– podatke o vinogradu;

– podatke o proizvodnji;

– izjave o berbi;

– izjave o proizvodnji;

– izjave o zalihama.

(3) Vinogradarski registar vodi i za njega je odgovorna Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija). Upis u Vinogradarski registar provodi se u regionalnim uredima Agencije.

Članak 4.

(1) Agencija čuva podatke u Vinogradarskom registru najmanje pet tržišnih godina (u daljnjem tekstu: vinskih godina) od vinske godine na koju se podaci odnose.

(2) Agencija redovito ažurira Vinogradarski registar.

Članak 5.

(1) Obveznik upisa u Vinogradarski registar je svaka fizička ili pravna osoba koja:

– koristi vinograd;

– proizvodi grožđe;

– proizvodi mošt i/ili vino;

– obavlja djelatnost punjenja.

(2) Upis u Vinogradarski registar obavlja se:

– po službenoj dužnosti;

– po prijavi obveznika upisa za upis/promjenu.

(3) Obrazac zahtjeva za upis, ispis i promjene u Vinogradarskom registru nalazi se u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

(4) Agencija obavlja neposredan unos podataka u jedinstveni računalni program.

(5) Upisom u Vinogradarski registar obvezniku upisa se izdaje izvod iz Vinogradarskog registra koji je ujedno i potvrda o upisu u Vinogradarski registar.

(6) Obveznik upisa mora Agenciji prijaviti sve promjene podataka u roku od 30 dana od dana njihovog nastanka.

(7) Ako Agencija ustanovi da nisu prijavljene nastale promjene ili da upisani podaci ne odgovaraju stvarnom stanju zatražit će od nadležne vinarske inspekcije provjeru podataka na terenu.

Članak 6.

(1) Agencija svakih pet godina potvrđuje da strukturno stanje, koje proizlazi iz podataka upisanih u Vinogradarski registar odgovara stvarnom stanju u odnosu na svakog obveznika proizvođača grožđa i svaku fizičku ili pravnu osobu koja mora podnijeti izjavu o proizvodnji.

(2) Potvrđivanje podataka sadržanih u Vinogradarskom registru obavlja se na temelju izjava o proizvodnji i ARKOD sustava.

Članak 7.

Agencija će brisati obveznika upisa iz Vinogradarskog registra ako prestane ispunjavati uvjete iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika i o tome ga pismeno obavijestiti.

III. OBVEZNE IZJAVE

Članak 8.

(1) Obvezne izjave jesu izjava o berbi, izjava o proizvodnji i izjava o zalihama.

(2) Proizvođači grožđa svake godine Agenciji podnose izjavu o berbi sukladno obrascu iz Priloga II. ovoga Pravilnika.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, proizvođači grožđa koji sami prerađuju cjelokupan urod grožđa u vino ili cjelokupan urod grožđa daju preraditi u svoje ime ili oni koji cjelokupan urod grožđa isporučuju kao grožđe ili mošt vinariji ili zadruzi ne moraju podnositi izjavu o berbi.

(4) Svaka fizička ili pravna osoba koja proizvodi vino i/ili mošt, podnosi izjavu o proizvodnji za tekuću godinu Agenciji sukladno obrascu u Prilogu III. ovoga Pravilnika.

(5) Izjava o berbi i/ili izjava o proizvodnji za pojedinu vinsku godinu podnosi se Agenciji najkasnije do 15. siječnja sukladno obrascima iz Priloga II. i/ili Priloga III. ovoga Pravilnika.

(6) Svaka fizička ili pravna osoba ili grupa takvih osoba, osim privatnih potrošača i trgovaca na malo, svake godine prijavljuju zalihe mošta, koncentriranog mošta, rektificiranog koncentriranog mošta i vina koje posjeduju na dan 31. srpnja. Izjava o zalihama podnosi se sukladno obrascu iz Priloga IV. ovoga Pravilnika najkasnije do 10. rujna. Vino proizvedeno od grožđa ubranog tijekom iste kalendarske godine ne uključuje se u tu izjavu o zalihama.

IV. DOKUMENTI KOJI PRATE U PROMETU POŠILJKE GROŽĐA, PROIZVODA OD GROŽĐA I VINA PODRIJETLOM IZ REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 9.

(1) Priznati prateći dokumenti (u daljnjem tekstu: PD) za grožđe i proizvode od grožđa i vina podrijetlom iz Republike Hrvatske, a koji se kreću na teritoriju Republike Hrvatske su:

– PD za prijevoz vina i drugih proizvoda od grožđa i vina kao otvorene robe (rinfuze) podrijetlom iz Republike Hrvatske na teritoriju Republike Hrvatske;

– PD za prijevoz grožđa podrijetlom iz Republike Hrvatske na teritoriju Republike Hrvatske.

(2) Za izdavanje obrazaca PD nadležna je Agencija odnosno regionalni uredi Agencije.

(3) Obrazac PD sastoji se od tri primjerka (original i dvije kopije).

(4) Svi obrasci PD numerirani su referentnim brojem.

(5) Regionalni uredi Agencije dužni su voditi evidencije izdanih referentnih brojeva.

(6) PD vrijedi samo za jednu pošiljku.

(7) Za točnost podataka navedenih u PD odgovoran je pošiljatelj pošiljke.

(8) Pogrešno ispunjene, neiskorištene i poništene obrasce PD proizvođač je dužan dostaviti Agenciji do kraja vinske godine u kojoj su izdani.

Članak 10.

(1) U slučaju prijevoza vina i drugih proizvoda od grožđa i vina podrijetlom iz Republike Hrvatske, kao potvrda o zaštićenoj oznaci izvornosti priznaje se rješenje o stavljanju vina u promet kojeg izdaje Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka prilaže se kao prilog PD.

Članak 11.

(1) Prilikom prijevoza vina i drugih proizvoda od grožđa i vina (u slučaju promjene vlasnika) kao otvorene robe (rinfuza) podrijetlom iz Republike Hrvatske, na teritoriju Republike Hrvatske, PD mora sadržavati podatke iz Priloga VI. Uredbe Komisije (EZ) br. 436/2009, a izdaje ga Agencija, odnosno regionalni uredi Agencije sukladno članku 9. ovoga Pravilnika.

(2) PD iz stavka 1. ovoga članka izdaje regionalni ured Agencije u kojem je proizvođač prijavljen u Vinogradarski registar, a na temelju prijavljene količine vina u izjavi o proizvodnji.

(3) Potpisani original i prva kopija PD prate pošiljku do primatelja, a drugu kopiju PD pošiljatelj zadržava za sebe. Primatelj potpisom na PD potvrđuje primitak pošiljke. Original i prva kopija ostaju primatelju. Original PD primatelj, u roku od mjesec dana od dana primitka pošiljke, dostavlja regionalnom uredu Agencije u kojem je prijavljen u Vinogradarski registar, što se smatra kao prijava te količine u Vinogradarski registar.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, vino i drugi proizvodi od grožđa i vina koji se prevoze između dvije lokacije istog proizvođača ili se prevoze u svrhu proizvodnje vina, prerade, skladištenja i punjenja u boce i ne mijenjaju vlasnika kao prateći dokument može se koristiti dokumentacija iz članka 14. ovoga Pravilnika.

Članak 12.

(1) Prilikom prijevoza grožđa (u slučaju promjene vlasnika) podrijetlom iz Republike Hrvatske, na teritoriju Republike Hrvatske, koristi se PD za prijevoz grožđa, a izdaje ga Agencija, odnosno regionalni uredi Agencije sukladno članku 9. ovoga Pravilnika.

(2) PD iz stavka 1. ovoga članka izdaje regionalni ured Agencije u kojem je proizvođač prijavljen u Vinogradarski registar, a na temelju prijavljene količine grožđa u izjavi o berbi.

(3) Potpisani original i prva kopija PD prate pošiljku do primatelja, a drugu kopiju PD pošiljatelj zadržava za sebe. Primatelj potpisom na PD potvrđuje primitak pošiljke. Original i prva kopija ostaju primatelju. Original PD primatelj, u roku od mjesec dana od dana primitka pošiljke, dostavlja regionalnom uredu Agencije u kojem je prijavljen u Vinogradarski registar, što se smatra kao prijava te količine u Vinogradarski registar.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, grožđe koje se prevozi između dvije lokacije istog proizvođača ili u zadružnu ili kooperativnu vinariju, a cestovna udaljenost prelazi 40 kilometara, kao prateći dokument može se koristiti dokumentacija iz članka 15. ovoga Pravilnika.

Članak 13.

(1) Prilikom prodaje grožđa ili vina i drugih proizvoda od grožđa i vina kao otvorene robe (rinfuze) podrijetlom iz Republike Hrvatske krajnjem potrošaču (izravna prodaja na poljoprivrednom gospodarstvu), original i prvu kopiju PD potpisuje primatelj (kupac), a drugu kopiju PD pošiljatelj zadržava za sebe. Prva kopija PD ostaje primatelju (kupcu). Original PD pošiljatelj, u roku propisanom u članku 11. stavku 3. ovoga Pravilnika, dostavlja regionalnom uredu Agencije u kojem je prijavljen u Vinogradarski registar.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pošiljatelj, koji prema prijavi o proizvodnji godišnje proizvede manje od 100 hl vina, može regionalnom uredu Agencije dostaviti prateći dokument najkasnije do sljedeće prijave proizvodnje.

Članak 14.

Iznimno od članka 11. ovoga Pravilnika, u slučaju prijevoza vina i drugih proizvoda od grožđa i vina kao pretpakovine podrijetlom iz Republike Hrvatske, na teritoriju Republike Hrvatske, kao prateći dokumenti mogu se uzeti u obzir podaci sa etikete i komercijalni dokument (otpremnica, račun, interni dokumenti i sl.) koji prate pošiljku, a koji mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

– naziv i adresu pošiljatelja,

– naziv i adresu primatelja,

– broj dokumenta

– datum izrade dokumenta i datum prijevoza, ukoliko datumi nisu isti,

– opis proizvoda koji se prevozi,

– količinu proizvoda koji se prevozi.

Članak 15.

(1) Prilikom prijevoza grožđa podrijetlom iz Republike Hrvatske do dozvoljenih prodajnih mjesta na teritoriju Republike Hrvatske, ulaznu količinu grožđa na poleđini PD potvrđuje dozvoljeno prodajno mjesto.

(2) Za svaku daljnju prodaju grožđa s dozvoljenog prodajnog mjesta, kao PD priznaje se komercijalni dokument (otpremnica, račun, interni dokumenti i sl.), koji mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

– naziv i adresu pošiljatelja,

– naziv i adresu primatelja,

– broj dokumenta,

– datum,

– opis proizvoda,

– količinu grožđa.

(3) Prilikom prijevoza preostale količine neprodanog grožđa od dozvoljenih prodajnih mjesta prema pošiljatelju, komercijalni dokument iz stavka 2. ovoga članka prilaže se uz PD iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Original PD pošiljatelj, u roku propisanom u članku 11. stavku 3. ovoga Pravilnika, dostavlja regionalnom uredu Agencije u kojem je prijavljen u Vinogradarski registar.

Članak 16.

(1) Kada se utvrdi da pošiljku u prijevozu prati PD na kojem navodi ne odgovaraju stvarnom stanju pošiljke ili se prijevoz pošiljke obavlja bez PD, nadležni vinarski inspektor će, sukladno članku 34. Uredbe Komisije (EZ) br. 436/2009, usmenim rješenjem zabraniti daljnji prijevoz dok se utvrđene nepravilnosti ne otklone.

(2) Ako se utvrđene nepravilnosti iz stavka 1. ovoga članka ne mogu otkloniti vinarski inspektor će u slučaju da pošiljatelj nije upisan u Vinogradarski registar, pošiljku plombirati (ukoliko je moguće) i označiti privjesnicom-obavijesti koja se nalazi u Prilogu IX. ovoga Pravilnika, te usmenim rješenjem narediti povrat pošiljatelju, o čemu će se bez odgode obavijestiti nadležni vinarski inspektor sukladno mjesnoj nadležnosti prema području pošiljatelja kojem će se dostaviti i primjerak zapisnika.

Članak 17.

(1) Ako se tijekom prijevoza pošiljka mora razdijeliti ili se pošiljka u cijelosti ili djelomično izgubi ili uništi zbog više sile ili nepredviđenog događaja, proizvođač je dužan u roku dvanaest sati o tome obavijestiti nadležnog vinarskog inspektora za područje na kojem se incident dogodio. Nadležni vinarski inspektor dužan je u roku 24 sata od primanja obavijesti o utvrđenim činjenicama sastaviti zapisnik koji prati pošiljku u daljnjem prijevozu.

(2) Bez prisutnosti vinarskog inspektora ne može se izvršiti pretovar pošiljke.

Članak 18.

Vinarska inspekcija nadležna je za provedbu inspekcijskog nadzora nad prijevozom proizvoda i dokumentom u prijevozu sukladno ovom Pravilniku.

V. PODRUMSKA EVIDENCIJA

Članak 19.

(1) Fizičke ili pravne osobe koje drže proizvode od grožđa i vina u bilo kakve poslovne ili komercijalne svrhe moraju za te proizvode voditi podrumsku evidenciju ulaza i izlaza proizvoda.

(2) Minimalni podaci za vođenje podrumske evidencije nalaze se u Prilogu VIII. ovoga Pravilnika.

(3) Osobe iz stavka 1. ovoga članka koje moraju voditi podrumsku evidenciju bilježe količine svake serije odnosno lota proizvoda te sve postupke iz članka 41. Uredbe Komisije (EZ) br. 436/2009, koji se provode u njihovim prostorima. Navedene osobe moraju imati i dokument koji je pratio pošiljku ili bilo koji drugi komercijalni dokument, za svaki unos ulaznih i izlaznih količina proizvoda.

Članak 20.

(1) U prijevozu vina i drugih proizvoda od grožđa i vina kao otvorene robe (rinfuza) dozvoljena su sljedeća odstupanja od podataka navedenih na pratećem dokumentu:

– za ukupnu ili stvarnu alkoholnu jakost odstupanje od
± 0,2 % vol.;

– za gustoću odstupanje od ± 0,0006;

– za sadržaj šećera odstupanje od ± 3 %;

– 1,5 % od ukupne neto-količine.

(2) U proizvodnji proizvoda od grožđa i vina priznaju se sljedeći gubici (manjkovi):

– međuproizvodi u procesu proizvodnje – do 1,7 %;

– pjenušava vina u boci – do 17,5 %;

– gotovi proizvodi u rinfuzi – do 10 %;

– gotovi proizvodi u boci – do 12,5 %;

– dokumentirani skladišni i transportni gubici – do 0,5 %.

(3) Gubici veći od navedenih prouzročeni nezgodama priznaju se samo ako su evidentirani zapisnikom nadležnoga vinarskog inspektora.

Članak 21.

Jednom godišnje, na dan 31. srpnja, moraju se zaključiti evidencije ulaznih i izlaznih količina (godišnja bilanca stanja).

VI. PROIZVODNI POTENCIJAL

Članak 22.

(1) Proizvodni potencijal Republike Hrvatske je zbroj površina postojećih vinograda za proizvodnju vinskog grožđa iz ARKOD sustava pridruženih poljoprivrednim gospodarstvima i vinograda evidentiranih u inicijalnom sloju.

(2) U svrhu evidencije proizvodnog potencijala Republike Hrvatske, proizvođači imaju obvezu prijaviti krčenje vinograda te sadnju vinograda.

(3) Proizvođači koji iskrče vinograd evidentiran u sustavu ARKOD, imaju obvezu prijaviti krčenje tog vinograda regionalnim uredima Agencije u roku od trideset dana od dana krčenja vinograda.

(4) Proizvođači koji posade vinograd imaju obvezu prijaviti regionalnim uredima Agencije da su izvršili sadnju vinograda, i to u roku od trideset dana od dana sadnje vinograda.

(5) Prijava iz stavka 3. podnosi se na obrascu iz Priloga VI. ovoga Pravilnika.

(6) Prijava iz stavka 4. i podnosi se na obrascu iz Priloga VII. ovoga Pravilnika.

VII. POSEBNE ODREDBE

Članak 23.

(1) U smislu odredbi ovoga Pravilnika pogranično područje je dio državnog područja Republike Hrvatske i susjedne treće zemlje uz državnu granicu koji se prostire u širini određenoj međunarodnim sporazumom o pograničnom prometu potpisanim sa susjednim trećim zemljama.

(2) Državljani Republike Hrvatske nositelji pogranične propusnice, koji imaju u vlasništvu vinograde koji se nalaze u pograničnom području susjedne treće zemlje, mogu na temelju pogranične propusnice unijeti grožđe iz vinograda koje imaju u vlasništvu u Republiku Hrvatsku u svrhu njegove prerade u vino.

(3) Grožđe iz stavka 2. ovoga članka može se koristiti samo za proizvodnju vlastitog vina.

(4) Vino koje se proizvodi od grožđa iz stavka 2. ovoga članka, ne može nositi zaštićenu oznaku izvornosti.

(5) Državljani Republike Hrvatske iz stavka 2. ovoga članka, imaju obvezu ishoditi godišnje rješenje kojim se dodjeljuje pravo unosa grožđa iz stavka 2. ovoga članka te pravo njegove prerade u vino na teritoriju Republike Hrvatske.

(6) Godišnjim rješenjem iz stavka 5. ovoga članka određuje se količina vina koju je dopušteno proizvesti, a na temelju površina koje se nalaze u pograničnom području i količine ubranoga grožđa.

(7) Državljani Republike Hrvatske iz stavka 2. ovoga Pravilnika podnose ministarstvu nadležnom za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za izdavanje godišnjeg rješenja iz stavka 5. ovoga Pravilnika.

(8) Uz zahtjev iz stavka 7. ovoga članka se dostavlja:

– preslika važeće pogranične propusnice

– dokaz o vlasništvu vinograda u pograničnom području susjedne treće zemlje (zemljišnoknjižni uložak, izvod iz katastarskog plana ili iznimno prema procjeni Ministarstva i drugi dokument kojim korisnik dokazuje pravo korištenja poljoprivrednog zemljišta u pograničnom području susjedne treće zemlje).

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Prilozi I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII. i IX. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 25.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima i podrumskoj evidenciji (»Narodne novine«, br. 121/2010, 132/2010 – ispravak, 78/2011 i 48/2013).

Članak 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 080-01/11-01/47
Urbroj: 525-07/0034-14-58
Zagreb, 7. travnja 2014.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj