Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru provedbe mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture« – i izmjene istog

Objavljeno: 29. studenoga 2016. u kategoriji


Obavještavamo Vas da je u Narodnim novinama broj 107/15. objavljen 
PRAVILNIK o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru provedbe mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture« 
Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe, mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture« u okviru prioriteta Europske unije »Poticanje trženja i prerade«, u sklopu provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020., a u skladu sa člankom 68. Uredbe (EU) br. 508/2014 o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo. 
Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje: 
»Proizvodi ribarstva i akvakulture« – proizvodi navedeni u Prilogu II. ovoga Pravilnika, i njegov su sastavni dio; 
»Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva« – prvo stavljanje nekog proizvoda ribarstva ili akvakulture na tržište Unije; 
Predmet potpore su aktivnosti vezane uz stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture s ciljem osnivanja organizacija proizvođača, udruženja ili međugranskih organizacija, pronalaženja novih tržišta i poboljšanja uvjeta za stavljanje na tržište, promicanja kvalitete i dodane vrijednosti, doprinošenja transparentnosti proizvodnje i tržišta, doprinošenja sljedivosti i razvoja oznaka zaštite okoliša, sastavljanja standardnih ugovora za mala i srednja poduzeća te provođenja komunikacijskih i promotivnih kampanja. 
Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje aktivnosti koje su predmet ovoga Pravilnika i Natječaja.
Sredstva javne potpore za sufinanciranje na temelju ovoga Pravilnika i Natječaja osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 75 posto udjela, a Republika Hrvatska s 25 posto udjela. 
Sredstva javne potpore iznose ukupno 18.000.000 EUR-a u protuvrijednosti u kunama. 
Zahtjev za potporu podnosi se u papirnatom obliku temeljem Natječaja kojega raspisuje Upravljačko tijelo. 
Natječaj će se objaviti u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva (http://www.mps.hr/ribarstvo). 
Natječajem se određuju rokovi i način podnošenja Zahtjeva za potporu i propisuje se dokumentacija koja se dostavlja uz Zahtjev za potporu. 
Pravilnik je stupio na snagu 08.10.2015.
 
 
obavještavamo Vas da je na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014), ministar poljoprivrede donio
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE IV.3. »STAVLJANJE NA TRŽIŠTE PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE«
Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 88/16., a stupa na snagu 01.10.2016.
U Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture« (»Narodne novine«, broj 107/2015, 129/2015, 12/2016, 24/2016 i 30/2016), u članku 9. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
»(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ukoliko je korisnik iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika javnopravno tijelo utemeljeno zakonom, intenzitet javne potpore iznosi 100 posto ukupnih prihvatljivih troškova sukladno članku 95. stavku 2. točki a) Uredbe (EU) br. 508/2014.«
Dosadašnji stavci 3., 4., 5., 6. i 7. postaju stavci 4., 5., 6., 7. i 8.
 
 
obavještavamo Vas da je na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014), ministar poljoprivrede donio
PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE IV.3. »STAVLJANJE NA TRŽIŠTE PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE«
U Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture« (»Narodne novine«, broj 107/2015, 129/2015, 12/2016, 24/2016, 30/2016 i 88/2016), u članku 5. stavku 6. riječi: »31. siječnja 2017. godine« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2017. godine«.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 24.11.2016.
 

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj