Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture« / izmjene i dopune istog

Objavljeno: 29. studenoga 2016. u kategoriji


Obavještavamo Vas da je u Narodnim novinama broj 107/15. objavljen Pravilnik o dodjeli potpore u okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014-2020.
 
PRAVILNIK o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture« 
(Narodne novine broj 107/15.)
Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture« u okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., a u skladu s člankom 69. Uredbe (EU) br. 508/2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo.
»Proizvodi ribarstva i akvakulture« su proizvodi koji su navedeni u Prilogu II. ovoga Pravilnika, i njegov su sastavni dio.
Predmet potpore su ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture.
Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje aktivnosti koja su predmet ovoga Pravilnika i Natječaja.
Sredstva javne potpore za sufinanciranje na temelju ovoga Pravilnika i Natječaja osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 75 posto udjela, a Republika Hrvatska s 25 posto udjela.
Sredstva javne potpore iznose ukupno 29.333.334 EUR-a u protuvrijednosti u kunama
Najviši mogući iznos potpore koju korisnik može ostvariti na temelju ovog Pravilnika iznosi 7.500.000 kuna.
Zahtjev za potporu podnosi se u papirnatom obliku na temelju Natječaja koji raspisuje Upravljačko tijelo.
Natječaj će se objaviti u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva (http://www.mps.hr/ribarstvo).
Natječajem se određuju rokovi i način podnošenja Zahtjeva za potporu i propisuje se dokumentacija koja se dostavlja uz Zahtjev za potporu.
Pravilnik je stupio na snagu 08.10.2015.
 
 
obavještavamo Vas da je u okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014-2020., a na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014), ministar poljoprivrede donio:
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE IV.4. »PRERADA  PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE«
U Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture« (»Narodne novine«, broj 107/2015, 129/2015 i 24/2016), u članku 6. stavku 3. iza riječi: »isplatu« umjesto zareza stavlja se točka i brišu se riječi: »ali ne kasnije od 31. listopada 2016. godine«.
Pravilnik stupa na snagu 07.04.2016.
 
 
obavještavamo Vas da na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014), ministar poljoprivrede donio
PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE IV.4. »PRERADA PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE«
U Pravilniku o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture« (»Narodne novine«, broj 107/2015, 129/2015, 24/2016 i 30/2016), u članku 6. stavku 4. riječi: »31. srpnja 2017. godine« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2017. godine«.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 24.11.2016.
 
 

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj