PRAVILNIK O PROVEDBI PODMJERE 19.1. »PRIPREMNA POMOĆ« U OKVIRU MJERE 19 »LEADER – CLLD« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020

Objavljeno: 28. studenoga 2016. u kategoriji

 
 
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI PODMJERE 19.2. »PROVEDBA OPERACIJA UNUTAR CLLD STRATEGIJE«, PODMJERE 19.3. »PRIPREMA I PROVEDBA AKTIVNOSTI SURADNJE LAG-a« I PODMJERE 19.4. »TEKUĆI TROŠKOVI I ANIMACIJA« UNUTAR MJERE 19 »POTPORA LOKALNOM RAZVOJU U OKVIRU INICIJATIVE LEADER (CLLD – LOKALNI RAZVOJ POD VODSTVOM ZAJEDNICE)« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014 – 2020.
(Narodne novine 108/16)
Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) ministar poljoprivrede donio
 
PRAVILNIK
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI PODMJERE 19.2. »PROVEDBA OPERACIJA UNUTAR CLLD STRATEGIJE«, PODMJERE 19.3. »PRIPREMA I PROVEDBA AKTIVNOSTI SURADNJE LAG-a« I PODMJERE 19.4. »TEKUĆI TROŠKOVI I ANIMACIJA« UNUTAR MJERE 19. »POTPORA LOKALNOM RAZVOJU U OKVIRU INICIJATIVE LEADER (CLLD – LOKALNI RAZVOJ POD VODSTVOM ZAJEDNICE)« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014– 2020.
U Pravilniku o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice«) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine« br. 47/16) u članku 60. stavak 1. mijenja se i glasi:
(1) Aktivnosti tekućih troškova i animacije iz članka 57. ovoga Pravilnika, mogu započeti nakon sklapanja Ugovora, izuzev troškova plaće i naknada za zaposlenike LAG-a, najma i režijskih izdataka ureda LAG-a koji mogu započeti nakon zaprimanja Odluke o privremenom odabiru LAG-a iz članka 19. ovoga Pravilnika.
U članku 65. stavcima 10. i 11. riječi: »sklapanja Ugovora s Agencijom za plaćanja« zamjenjuju se riječima: »donošenja Odluke o privremenom odabiru LAG-a«.
U članku 66. stavku 3. riječi: »sklapanja Ugovora između odabranog LAG-a i Agencije za plaćanja« zamjenjuju se riječima: »donošenja Odluke o privremenom odabiru LAG-a«.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 01.12.2016. godine.
 
 
PRAVILNIK O PROVEDBI PODMJERE 19.2. »PROVEDBA OPERACIJA UNUTAR CLLD STRATEGIJE«, PODMJERE 19.3. »PRIPREMA I PROVEDBA AKTIVNOSTI SURADNJE LAG-a« I PODMJERE 19.4. »TEKUĆI TROŠKOVI I ANIMACIJA« UNUTAR MJERE 19 »POTPORA LOKALNOM RAZVOJU U OKVIRU INICIJATIVE LEADER (CLLD – LOKALNI RAZVOJ POD VODSTVOM ZAJEDNICE)« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014 – 2020.
(Narodne novine 47/16)
na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) ministar poljoprivrede donio
 
PRAVILNIK O PROVEDBI PODMJERE 19.2. »PROVEDBA OPERACIJA UNUTAR CLLD STRATEGIJE«, PODMJERE 19.3. »PRIPREMA I PROVEDBA AKTIVNOSTI SURADNJE LAG-a« I PODMJERE 19.4. »TEKUĆI TROŠKOVI I ANIMACIJA« UNUTAR MJERE 19 »POTPORA LOKALNOM RAZVOJU U OKVIRU INICIJATIVE LEADER (CLLD – LOKALNI RAZVOJ POD VODSTVOM ZAJEDNICE)« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014– 2020.
 
Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 47/16 , a stupa na snagu 28.05.2016. godine. 
Ovim se Pravilnikom uređuje provedba

 1. Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«,
 2. Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i
 3. Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija«

unutar Mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice«) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Upravljačko tijelo Programa je Ministarstvo poljoprivrede, a operativnu provedbu Programa obavlja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
Vodič za korisnike je namijenjen korisnicima za podnošenje Zahtjeva za Podmjere 19.2, 19.3 i 19.4 iz Programa i nalazi se na službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).
Ruralno područje je cijelo područje Republike Hrvatske, osim naselja Zagreb, Split, Rijeka i Osijek. 
Lokalna razvojna strategija (LRS)  se izrađuje za programsko razdoblje 2014. – 2020.
Javna potpora dodjeljuje se u obliku bespovratnih financijskih sredstava.
Sredstva javne potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90 % udjela, a Republika Hrvatska s 10 % udjela, a intenzitet javne potpore iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova.
Zahtjev za potporu se podnosi temeljem Natječaja kojeg raspisuje Agencija za plaćanja.
Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) i Ministarstva (www.mps.hr).
Natječajem se dodjeljuju sredstva za provedbu Podmjera 19.2., 19.3. i 19.4. za cjelokupno trajanje Programa.
Sastavni dijelovi ovoga Pravilnika su Prilozi od 1-10:

 1. Prilog I. – »Kriteriji odabira zahtjeva za potporu«
 2. Prilog II. – »Bodovi za izračun iznosa javne potpore«
 3. Prilog III. – »Popis naselja u Republici Hrvatskoj s više od 25.000 stanovnika«
 4. Prilog IV. – »Obvezni sadržaj i preporuke za izradu LRS«
 5. Prilog V. – »Kriteriji bodovanja za ocjenu kvalitete LRS«
 6. Prilog VI. – »Popis mjera i podmjera iz Programa koje se mogu provoditi kroz LRS«
 7. Prilog VII. – »Obrazac za informiranje o projektima transnacionalne suradnje«
 8. Prilog VIII. – »Označavanje aktivnosti sufinanciranih iz proračuna Europske unije«
 9. Prilog IX. – »Plan provedbe LRS«
 10. Prilog X. – »Izjava o korištenim potporama male vrijednosti«

 
PRAVILNIK O PROVEDBI PODMJERE 19.1. »PRIPREMNA POMOĆ« U OKVIRU MJERE 19 »LEADER – CLLD« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020
(Narodne novine 43/15)
obavještavamo Vas da je na temelju članka 10. stavka 9., a u svezi stavaka 10. i 11. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/2015) ministar poljoprivrede donio 
PRAVILNIK O PROVEDBI PODMJERE 19.1. »PRIPREMNA POMOĆ« U OKVIRU MJERE 19 »LEADER – CLLD« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020
 
na temelju članka 10. stavka 9., a u svezi stavaka 10. i 11. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/2015) ministar poljoprivrede donio
Ovim se Pravilnikom uređuje provedba Podmjere 19.1. »Pripremna pomoć« u okviru Mjere 19 »LEADER – CLLD« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 – 2020. 
Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 43/15 , a stupa na snagu 24. travnja 2015. godine.
Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

 1. CLLD (eng. Community Led Local Development – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) je mehanizam za uključivanje partnera na lokalnoj razini, uključujući i predstavnike civilnog društva i lokalne gospodarske dionike, u izradu i provedbu integrirane lokalne strategije koja pomaže njihovom području u prijelazu k održivoj budućnosti.
 2. LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale – Veze među aktivnostima za razvoj ruralnog gospodarstva) je mehanizam provedbe mjera politike ruralnog razvoja Europske unije, a temelji se na realizaciji lokalnih razvojnih strategija kojima upravljaju lokalne akcijske grupe.
 3. Lokalna akcijska grupa (LAG) je partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja, a čiji članovi mogu biti fizičke i pravne osobe.
 4. Lokalna razvojna strategija (LRS) je CLLD strategija tj. strateški plansko-razvojni dokument koji donosi i provodi LAG za područje koje obuhvaća.
 5. Tip operacije je skup aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva jednog ili više prioriteta Europske unije za ruralni razvoj na koje se odnose.
 6. Prihvatljivi troškovi su troškovi koji mogu biti sufinancirani iz Programa.
 7. Korisnik je svaki LAG koji je podnio zahtjev za potporu.

Visina javne potpore po korisniku iznosi do 100.000 eura u protuvrijednosti u kunama.
Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti unutar tipa operacije 19.1.1.
Sredstva javne potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90 % udjela, a Republika Hrvatska s 10 % udjela, a intenzitet javne potpore iznosi 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova.
Javna potpora unutar tipa operacije 19.1.1. korisniku se može dodijeliti samo jednom u cijelom programskom razdoblju 2014. – 2020.
Javna potpora može se isplatiti jednokratno ili u ratama.
Zahtjev za potporu se podnosi temeljem Natječaja kojeg raspisuje Agencija za plaćanja.
Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr)  i Ministarstva (www.mps.hr).
Zahtjev za potporu korisnik popunjava u elektronskom obliku putem AGRONET sustava. Način podnošenja zahtjeva za potporu pojašnjen je u Vodiču za korisnike potpora iz EPFRR Podmjera 19.1. »Pripremna pomoć« ( Vodič za korisnike), koji se nalazi na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).
 

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj