Međunarodni obrtnički sajam u Münchenu 2017. godine (IHM 2017.) 08.-14.03.2017. godine.

Objavljeno: 28. studenoga 2016. u kategoriji

 
Radi se o najvećem obrtničkom sajmu u Svijetu sa preko 1.000 izlagača iz preko 60 država Svijeta, mjestu prezentacije najnovijih tehnoloških dostignuća obrtništva i prateće industrije, novih trendova u obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu, na kojemu su hrvatski obrtnici tradicionalno prisutni više od dvadeset godina, a koji će posjetiti preko 130.000 posjetitelja.
Kako bi se članovima Hrvatske obrtničke komore pružila prilika kvalitetno prezentirati svoje proizvode i usluge, uz što manje troškova nastupa, sufinanciranje nastupa je u 2017. godini podignuto na razinu 70% sufinanciranja standardno uređenog izložbenog prostora.
Izložba Međunarodnog obrtničkog sajma u Münchenu 2017. godine održava se u 7 moderno opremljenih paviljona sajma, paralelno sa sajmom „GARTEN MŰNCHEN 2017.“,  na površini izlaganja od 74.000 m2 koja obuhvaća tematski grupe izlaganja: „TEHNIKA I TRANSPORT“, „GRADNJA I MODERNIZACIJA“, „STANOVANJE I UREĐENJE“, „OBRTNIŠTVO I MALO PODUZETNIŠTVO KAO GENERATOR RAZVOJA GOSPODARSTVA“, a branše koje se prezentiraju na sajmu, uz skupne nastupe zemalja putem obrtničkih i gospodarskih komora, obuhvaćaju sljedeće djelatnosti: obradu metala, proizvodnju strojeva i opreme, obradu drveta, izradu alata, građevinsku stolariju i materijale, proizvodnju namještaja, preradu plastike i gume, građevinarstvo, obnovljive izvore energije, elektroniku i energetiku, umjetničke i tradicijske obrte, ručni rad te svu ostalu ponudu obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva Svijeta.
Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu „ključ u ruke“ – svaki izlagač u sklopu priprema svoje prezentacije na sajmu, uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama, dobiva i: dva natpisa na štandu, reprezentaciju na štandu, transport eksponata na relaciji Zagreb-München-Zagreb i postavu na štandu, najavu nastupa prema službama sajma München, sve potrebne informacije, tehničke podatke, upute, kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup.
Hrvatska obrtnička komora će o nastupu hrvatskih obrtnika/poduzetnika informirati i partnersku Obrtničku komoru za München i Gornju Bavarsku, kako bi što veći broj njemačkih poduzetnika, kao i posjetitelja sajma, dobio informaciju o profilu izlagača iz Hrvatske koji će se predstaviti svojim proizvodima i uslugama na sajmu.
 
U nastavku  dostavljamo osnovne informacije:
Naziv sajma: Međunarodni obrtnički sajam München 2017. (IHM 2017.), www.ihm.de
Termin održavanja i radno vrijeme sajma: 08. – 14.03.2017.; 09,30 – 18,00 sati
Adresa sajma: Willy-Brandt-Allee 1, D-81829 München; Njemačka
Kako bi se članovima Hrvatske obrtničke komore pružila prilika kvalitetno prezentirati svoje proizvode i usluge, uz što manje troškova nastupa, sufinanciranje nastupa je u 2017. godini podignuto na razinu 70% sufinanciranja standardno uređenog izložbenog prostora pa sufinancirana cijena izlagačkog prostora po principu „ključ u ruke“ za članove HOK-a iznosi 150,00 EUR-a/m2.
Puna cijena izlaganja za izlagače, koji nisu članovi HOK-a, iznosi 500,00 EUR/m2.
Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, osim u slučaju vertikalnog panoa na stijeni 1 m2.
Za prijavu nastupa na sajmu izlagač treba dostaviti:

 1. prijavu – u prijavi obavezno navesti potreban namještaj na štandu
 2. podatke o robi i/ili promotivnim materijalima koji se šalje na sajam
 3. izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koji je naveo u obrascu „Podaci o robi izlagača“.

ROK PRIJAVE NASTUPA: 10. 01. 2017. godine ili do popune izložbenog prostora
Dostava prijavnog materijala – u Hrvatsku obrtničku komoru adresa: Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb ili putem telefaksa: 01/48 06 675.
Osiguranje robe/eksponata: izlagačka roba za vrijeme sajma nije osigurana, a ako izlagač ima robu veće vrijednosti, tu robu može osigurati sam. Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe, bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.
Otprema robe: izlagač će biti pravovremeno obaviješten o predaji robe u skladište izvođača štanda te je dužan pridržavati se dobivenih uputa.
Napomena: skrećemo pozornost da izlagači ne mogu nastupiti u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore ako imaju dugovanja prema komorskom sustavu! 
Za dodatne informacije možete se obratiti u Hrvatsku obrtničku komoru na broj telefona: 01/48 06 650, Dražen Horvat; telefaks: 01/48 46 610 ili putem elektroničke pošte: drazen.horvat@hok.hr  .
Iskoristite ovu prigodu te svoje proizvode i usluge predstavite na najvažnijem obrtničkom sajmu u Europi u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore !
 
Prilog: Prijavni materijali za Međunarodni obrtnički sajam u Münchenu 2017.
Uvjeti izlaganja obrtnika/poduzetnika na Međunarodnom obrtničkom sajmu u Münchenu 2017., 08. – 14. 03. 2017.
Prijava izlaganja

 • Sudjelovanje na sajmu u organizaciji HOK-e, izlagač prijavljuje pismenim putem ispunjavajući Prijavu – ugovor o zakupu izlagačkog prostora
 • HOK će na temelju prispjelih prijava izvršiti raspodjelu zakupljenog prostora za svakog izlagača prema traženoj veličini izlagačke površine
 • HOK po primitku prijave od izlagača istu može otkazati u slučaju ako je ukupno zakupljena površina popunjena
 • HOK može otkazati nastup na sajmu, ukoliko se ne prijavi dovoljan broj izlagača ili ako prijavljena izlagačka površina bude manja od 50% ukupno planirane izlagačke površine
 • Minimalna izlagačka površina koju izlagač može zakupiti je 2 m2, osim ako se radi o izložbenom panou na stijeni onda je minimalna površina 1 m2
 • Izlagač prilikom određivanje potrebne izlagačke površine treba voditi računa o komunikacijskom prostoru, budući da treba osigurati pristup izlošku, kao i prostor za razgovore
 • Izlagač prilikom popunjavanja prijave mora voditi računa o realnoj zakupljenoj površini izlaganja, tj. treba paziti da na izlaganje pošalje količinu robe koja realno zauzima prostor naznačen u prijavi
 • 2. Izlaganje
 • Izlagač je dužan pridržavati se termina predaje izložaka, kao i preuzimanja izložaka nakon sajmu
 • Ukoliko želi, izlagač može robu osigurati na vlastiti trošak, budući Komora ne može snositi troškove oštećenja, krađe ili gubitka robe
 • Izlagač odgovara za točnost podatka o eksponatima, a koje je dao za izradu zajedničke dokumentacije za otpremu robe na sajam i sa sajma (vrsta, vrijednost i količina)
 • Izlagač je obavezan zapakirati robu na način da je zaštićena od oštećenja te na pakiranju mora biti naljepnica sa podacima o vlasniku robe i upozorenju o načinu rukovanja
 • Izlagač je dužan robu predati za otpremu na sajma sa 2 popisa robe – jedan primjerak za izvođača, a drugi za sebe
 • Izlagač je obvezan po završetku sajma preuzeti robu te konstatirati stanje
 • Ukoliko izlagač nakon sajma ne preuzme robu prema uputama, izvođač niti Hrvatska obrtnička komora ne snose odgovornost niti troškove za eventualno nestalu robu
 • 3. Uvjeti plaćanja
 • Izlagač je dužan podmiriti ispostavljeni račun za izlaganje, prema stvarno korištenoj površini izlaganja na sajmu, u roku naznačenom na računu, u protivnom će mu se obračunavati zakonska kamata
 • U slučaju da izlagač ima primjedbe u svezi izlaganja (veličina prostora, pozicija na štandu, faktura i slično), dužan je najkasnije u roku od 15 dana od primitka fakture za nastup, dostaviti pismenu reklamaciju.
 • Naknadne reklamacije neće se uvažavati
 • 4. Obrtnici s dugovanjima prema komorskom sustavu ne mogu prijaviti nastup dok ista ne podmire

 
 

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj