PRAVILNICI I NATJEČAJI ZA MJERE POTPORE 1.8 I 1.20

Objavljeno: 25. studenoga 2016. u kategoriji


U prilogu vam prosljeđujemo sažetak o mjerama potpore 1.8. i 1.20 koji smo primili od Savjetodavne službe za ribarstvo, uz važnu nadopunu:
Danas su u Narodnim novinama izašle izmjene natječaja pri čemu je rok za predaju zahtjeva produžen do 31/1/2017. Samim time SVI ONI KOJI NISU IMALI 20 RADNIH DANA U 2015.g SADA MOGU PRIJAVITI 2016.g AKO PREDAJU ZAHTJEV U SIJEČNJU!
Molimo vas da proslijedite informaciju svima za koje mislite da bi bili zainteresirani. Iako je glavna namjena ovih mjera zaštita zdravlja, sigurnost i energetska učinkovitost, prihvatljivi troškovi se mogu dobro iskoristiti u svrhu prenamjene plovila za turističku djelatnost. Za detaljnije informacije zainteresirani se mogu javiti u Savjetodavnu službu, stručnoj savjetnici za ribarstvo dr. sc. Danijeli Milić na tel: 052/566-091
 
PRAVILNICI I NATJEČAJI ZA MJERE POTPORE 1.8 I 1.20 – SAŽETAK

 • WEB STRANICA SA SVIM PODACIMA I DOKUMENTIMA:

http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=2764

  • ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA OBJE MJERE:
   • 15. PROSINCA.2016.   31.01.2017.
 • DODATNO POJAŠNJENJE – plovila do 12m s pasivnim alatima u povlastici imaju potporu/udio sufinanciranja 80%; ostali korisnici imaju 50% potpore
 • Korisnik je je vlasnik ribarskog plovila ili ovlaštenik povlastice za ribolov uz suglasnost vlasnika ribarskog plovila
 • Uvjeti: ribarsko plovilo mora imati dostatnu ribolovnu aktivnost od najmanje 20 ribolovnih dana ostvarenih u godini koja prethodi podnošenju Zahtjeva za potporu;
 • Najviši iznos potpore po ribarskom plovilu na temelju Natječaja 1.8 – Zaštita zdravlja i sigurnost iznosi 400.000,00 kuna.
 • Najviši iznos potpore po ribarskom plovilu na temelju ovoga Natječaja 1.20 – Energetska učinkovitost iznosi 200.000,00 kuna

 
 
Dodatno pojašnjenje

 • U okviru mjera koje se provode kroz Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, za operacije koje se odnose na mali priobalni ribolov, moguće je ostvariti povećanje intenziteta javne potpore u odnosu na osnovni intenzitet, tj. ukoliko se operacija odnosi na ribarsko plovilo koje djeluje u segmentu malog priobalnog ribolova, udio sufinanciranja se povećava na 80% ukupnih prihvatljivih troškova. Sukladno Uredbi (EU) br. 508/2014 o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, mali priobalni ribolov podrazumijeva ribolov koji obavljaju plovila čija ukupna duljina ne prelazi 12 metara te koja ne koriste povlačne alate definirane u Tablici 3. Priloga I. Uredbe Komisije (EZ) br. 26/2004 od 30. prosinca 2003. godine o registru ribarske flote Zajednice. Naglašavamo da se ove izmjene, među ostalim, odnose na izmjenu vezanu uz okružujuće mreže te povlačne povraze – panule, tj. izmjenom su okružujuće mreže i  povlačni povrazi – panule svrstane u skupinu mobilnih ribolovnih alata te se ne smatraju povlačnim ribolovnim alatima.
 • Oprema/strojevi za smanjenje ručnog dizanja teških predmeta, uključujući i pojedinačne sastavne dijelove te opreme/strojeva, može biti prihvatljiva ukoliko je namijenjena dizanju tereta na ribarskom plovilu kao što je na primjer dizalica ili sastavni dijelovi dizalice namijenjene prenošenju sanduka sa ribom sa jednog dijela plovila na drugi dio.
 • Međutim, ona oprema/strojevi, uključujući i pojedinačne dijelove te opreme/strojeva, koja je izravno povezana sa samim ribolovom, nije prihvatljiva u okviru ove mjere sukladno članku 9. stavku 3. Pravilnika. Na primjer, dizalica ili neki sastavni dio te dizalice (primjerice vinč), koji se koristi za dizanje mreža u samom ribolovu, nije prihvatljiv trošak u okviru ove mjere.

PRAVILNICI I NATJEČAJI ZA MJERE POTPORE 1.8 I 1.20 – SAŽETAK

 • WEB STRANICA SA SVIM PODACIMA I DOKUMENTIMA:

http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=2764

  • ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA OBJE MJERE:
  • 15. PROSINCA.2016.
 • DODATNO POJAŠNJENJE – plovila do 12m s pasivnim alatima u povlastici imaju potporu/udio sufinanciranja 80%; ostali korisnici imaju 50% potpore
 • Korisnik je je vlasnik ribarskog plovila ili ovlaštenik povlastice za ribolov uz suglasnost vlasnika ribarskog plovila
 • Uvjeti: ribarsko plovilo mora imati dostatnu ribolovnu aktivnost od najmanje 20 ribolovnih dana ostvarenih u godini koja prethodi podnošenju Zahtjeva za potporu;
 • Najviši iznos potpore po ribarskom plovilu na temelju Natječaja 1.8 – Zaštita zdravlja i sigurnost iznosi 400.000,00 kuna.
 • Najviši iznos potpore po ribarskom plovilu na temelju ovoga Natječaja 1.20 – Energetska učinkovitost iznosi 200.000,00 kuna

 
 
Dodatno pojašnjenje

 • U okviru mjera koje se provode kroz Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, za operacije koje se odnose na mali priobalni ribolov, moguće je ostvariti povećanje intenziteta javne potpore u odnosu na osnovni intenzitet, tj. ukoliko se operacija odnosi na ribarsko plovilo koje djeluje u segmentu malog priobalnog ribolova, udio sufinanciranja se povećava na 80% ukupnih prihvatljivih troškova. Sukladno Uredbi (EU) br. 508/2014 o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, mali priobalni ribolov podrazumijeva ribolov koji obavljaju plovila čija ukupna duljina ne prelazi 12 metara te koja ne koriste povlačne alate definirane u Tablici 3. Priloga I. Uredbe Komisije (EZ) br. 26/2004 od 30. prosinca 2003. godine o registru ribarske flote Zajednice. Naglašavamo da se ove izmjene, među ostalim, odnose na izmjenu vezanu uz okružujuće mreže te povlačne povraze – panule, tj. izmjenom su okružujuće mreže i  povlačni povrazi – panule svrstane u skupinu mobilnih ribolovnih alata te se ne smatraju povlačnim ribolovnim alatima.

 

 • Oprema/strojevi za smanjenje ručnog dizanja teških predmeta, uključujući i pojedinačne sastavne dijelove te opreme/strojeva, može biti prihvatljiva ukoliko je namijenjena dizanju tereta na ribarskom plovilu kao što je na primjer dizalica ili sastavni dijelovi dizalice namijenjene prenošenju sanduka sa ribom sa jednog dijela plovila na drugi dio.

 

 • Međutim, ona oprema/strojevi, uključujući i pojedinačne dijelove te opreme/strojeva, koja je izravno povezana sa samim ribolovom, nije prihvatljiva u okviru ove mjere sukladno članku 9. stavku 3. Pravilnika. Na primjer, dizalica ili neki sastavni dio te dizalice (primjerice vinč), koji se koristi za dizanje mreža u samom ribolovu, nije prihvatljiv trošak u okviru ove mjere.

 
 
MJERA I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“
http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=3886
Prihvatljivi troškovi:

4.          Opis ulaganja za koje se traži potpora (naznačiti područje ulaganja te troškove unutar područja ulaganja, moguć višestruki izbor)
4.1.   Poboljšanje sigurnosnih uvjeta na ribarskom plovilu
4.1.1.              čamci za spašavanje i/ili hidrostatski uređaji za otpuštanje čamaca za spašavanje
4.1.2.              osobni lokacijski uređaji koji mogu biti ugrađeni u prsluk za spašavanje i radnu odjeću ribara
4.1.3.              osobna oprema za plutanje, a posebno hidro-termo odijela ili odijela za preživljavanje, koluti i prsluci za spašavanje
4.1.4.              signalne baklje i rakete
4.1.5.              sprave za dobacivanje konopa
4.1.6.              sustavi za spašavanje čovjeka u moru (MOB)
4.1.7.              oprema za gašenje požara kao što su aparati za gašenje požara, vatrogasni pokrivači, detektori požara i dima, aparati za disanje
4.1.8.              protupožarna vrata
4.1.9.              zaporni ventili na spremniku za gorivo
4.1.10.           detektori plinova i alarmni sustavi za plin
4.1.11.           kaljužne pumpe i alarmi
4.1.12.           oprema za radiovezu ili satelitsku komunikaciju
4.1.13.           vodonepropusni poklopci grotala i vrata
4.1.14.           osigurači na strojevima kao što su vitla ili mrežna vitla
4.1.15.           prolazi i pristupne ljestve
4.1.16.           rasvjeta za potragu, rasvjeta na palubi ili rasvjeta za nuždu
4.1.17.           sigurnosni uređaji za otpuštanje u slučaju zapinjanja ribolovnog alata za podvodne prepreke
4.1.18.           sigurnosne kamere i monitori
4.1.19.           oprema i dijelovi potrebni za poboljšanje sigurnosti na palubi
4.2.   Poboljšanje zdravstvenih uvjeta na ribarskom plovilu
4.2.1.              pribor za prvu pomoć
4.2.2.              lijekovi i uređaji za hitno liječenje na plovilu
4.2.3.              usluge telemedicine uključujući elektronske tehnologije, opremu i medicinsko snimanje koje se na plovilu upotrebljavaju za savjetovanje na daljinu
4.2.4.              vodiči i priručnici za poboljšanje zdravlja na plovilu
4.2.5.              informativne kampanje za poboljšanje zdravlja na plovilu
4.3.   Poboljšanje higijenskih uvjeta na ribarskom plovilu
4.3.1.              sanitarne prostorije
4.3.2.              kuhinjske prostorije i oprema za prostorije za skladištenje hrane
4.3.3.              uređaji za pročišćavanje vode u pitku vodu
4.3.4.              oprema za čišćenje radi održavanja sanitarnih uvjeta na plovilu
4.3.5.              vodiči i priručnici za poboljšanje higijene na plovilu, uključujući programske alate
4.4.   Poboljšanje radnih uvjeta na ribarskom plovilu
4.4.1.              ograde na palubi
4.4.2.              zakloni na palubi i osuvremenjivanje kabina radi pružanja zaštite od nepovoljnih vremenskih uvjeta
4.4.3.              predmeti povezani s unaprjeđenjem sigurnosti u kabinama te sa osiguravanjem zajedničkih prostora za posadu
4.4.4.              oprema za smanjenje ručnog dizanja teških predmeta
4.4.5.              boje i gumene podloge za sprječavanje klizanja
4.4.6.              oprema za zvučnu i toplinsku izolaciju i oprema za poboljšanje ventilacije
4.4.7.              radna odjeća i sigurnosna odjeća
4.4.8.              znakovi za hitne slučajeve i sigurnosni znakova
4.4.9.              usluge analize rizika i procjene u cilju utvrđivanja rizika za ribare u lukama ili na plovilu kako bi se poduzele mjere za sprječavanje ili smanjenje rizika
4.4.10.           vodiči i priručnici o poboljšanju radnih uvjeta na plovilu

 
 
 
MJERA I.20. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena“
http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=3887
Prihvatljivi troškovi:

5.          Opis ulaganja za koje se traži potpora (naznačiti područje ulaganja te troškove unutar područja ulaganja, moguć višestruki izbor)
5.1.      Poboljšanje hidrodinamike trupa plovila
4.1.20.           mehanizmi za stabilnost kao što su ljuljna kobilica i gomoljasti pramac kojima se pridonosi poboljšanju pomorstvenosti i stabilnosti plovila
4.1.21.           troškovi vezani uz upotrebu netoksičnih proizvoda za suzbijanje obrastanja, kao što je bakreni premaz radi smanjenja trenja
4.1.22.           troškovi vezani uz kormilarski uređaj, kao što su sustavi za kontrolu kormilarskog uređaja i višestruka kormila za smanjenje aktivnosti kormila ovisno o vremenskim uvjetima i stanju mora
4.1.23.           troškovi testiranja rezervoara kao osnova za poboljšanje hidrodinamike
5.2.     Poboljšanje pogonskog sustava plovila
5.2.1.              energetski učinkoviti propeleri, uključujući pogonska vratila
5.2.2.              katalizatori
5.2.3.              energetski učinkoviti generatori kao što su generatori koji upotrebljavaju vodik ili prirodni plin
5.2.4.              pogonski elementi koji upotrebljavaju energiju iz obnovljivih izvora kao što su jedra, zmajevi, vjetrenjače, turbine ili solarne ploče
5.2.5.              poprečni propeleri
5.2.6.              oprema koja se koristi kod prilagodbe motora za upotrebu biogoriva
5.2.7.              ekonometri, sustavi za upravljanje gorivom i sustavi za praćenje
5.2.8.              sapnice za poboljšanje pogonskog sustava
5.3.   Ribolovni alat i oprema
5.3.1.              troškovi prelaska s povlačnog na alternativni ribolovni alat
5.3.2.              troškovi preinaka povlačnog ribolovnog alata
5.3.3.              nabava opreme za nadzor povlačnog ribolovnog alata
5.4.   Smanjenje potrošnje električne i termalne energije
5.4.1.              poboljšanje sustava za hlađenje, zamrzavanje ili izolaciju – za plovila kraća od 18 m
5.4.2.              poticanje ponovne upotrebe topline na plovilu (zadržavanje topline i ponovna upotreba za ostale pomoćne operacije na plovilu)
5.5.   Revizije i sustavi energetske učinkovitosti
5.5.1.              revizije energetske učinkovitosti plovila
5.5.2.              sustavi energetske učinkovitosti plovila
5.6.   Studije za ocjenu doprinosa alternativnih pogonskih sustava i dizajna oplate energetskoj učinkovitosti plovila
5.6.1.              studije za ocjenu doprinosa alternativnih pogonskih sustava i dizajna oplate energetskoj učinkovitosti plovila

 
MJERA I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“
http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=3886
Prihvatljivi troškovi:

4.          Opis ulaganja za koje se traži potpora (naznačiti područje ulaganja te troškove unutar područja ulaganja, moguć višestruki izbor)
4.1.   Poboljšanje sigurnosnih uvjeta na ribarskom plovilu
4.1.1.              čamci za spašavanje i/ili hidrostatski uređaji za otpuštanje čamaca za spašavanje
4.1.2.              osobni lokacijski uređaji koji mogu biti ugrađeni u prsluk za spašavanje i radnu odjeću ribara
4.1.3.              osobna oprema za plutanje, a posebno hidro-termo odijela ili odijela za preživljavanje, koluti i prsluci za spašavanje
4.1.4.              signalne baklje i rakete
4.1.5.              sprave za dobacivanje konopa
4.1.6.              sustavi za spašavanje čovjeka u moru (MOB)
4.1.7.              oprema za gašenje požara kao što su aparati za gašenje požara, vatrogasni pokrivači, detektori požara i dima, aparati za disanje
4.1.8.              protupožarna vrata
4.1.9.              zaporni ventili na spremniku za gorivo
4.1.10.           detektori plinova i alarmni sustavi za plin
4.1.11.           kaljužne pumpe i alarmi
4.1.12.           oprema za radiovezu ili satelitsku komunikaciju
4.1.13.           vodonepropusni poklopci grotala i vrata
4.1.14.           osigurači na strojevima kao što su vitla ili mrežna vitla
4.1.15.           prolazi i pristupne ljestve
4.1.16.           rasvjeta za potragu, rasvjeta na palubi ili rasvjeta za nuždu
4.1.17.           sigurnosni uređaji za otpuštanje u slučaju zapinjanja ribolovnog alata za podvodne prepreke
4.1.18.           sigurnosne kamere i monitori
4.1.19.           oprema i dijelovi potrebni za poboljšanje sigurnosti na palubi
4.2.   Poboljšanje zdravstvenih uvjeta na ribarskom plovilu
4.2.1.              pribor za prvu pomoć
4.2.2.              lijekovi i uređaji za hitno liječenje na plovilu
4.2.3.              usluge telemedicine uključujući elektronske tehnologije, opremu i medicinsko snimanje koje se na plovilu upotrebljavaju za savjetovanje na daljinu
4.2.4.              vodiči i priručnici za poboljšanje zdravlja na plovilu
4.2.5.              informativne kampanje za poboljšanje zdravlja na plovilu
4.3.   Poboljšanje higijenskih uvjeta na ribarskom plovilu
4.3.1.              sanitarne prostorije
4.3.2.              kuhinjske prostorije i oprema za prostorije za skladištenje hrane
4.3.3.              uređaji za pročišćavanje vode u pitku vodu
4.3.4.              oprema za čišćenje radi održavanja sanitarnih uvjeta na plovilu
4.3.5.              vodiči i priručnici za poboljšanje higijene na plovilu, uključujući programske alate
4.4.   Poboljšanje radnih uvjeta na ribarskom plovilu
4.4.1.              ograde na palubi
4.4.2.              zakloni na palubi i osuvremenjivanje kabina radi pružanja zaštite od nepovoljnih vremenskih uvjeta
4.4.3.              predmeti povezani s unaprjeđenjem sigurnosti u kabinama te sa osiguravanjem zajedničkih prostora za posadu
4.4.4.              oprema za smanjenje ručnog dizanja teških predmeta
4.4.5.              boje i gumene podloge za sprječavanje klizanja
4.4.6.              oprema za zvučnu i toplinsku izolaciju i oprema za poboljšanje ventilacije
4.4.7.              radna odjeća i sigurnosna odjeća
4.4.8.              znakovi za hitne slučajeve i sigurnosni znakova
4.4.9.              usluge analize rizika i procjene u cilju utvrđivanja rizika za ribare u lukama ili na plovilu kako bi se poduzele mjere za sprječavanje ili smanjenje rizika
4.4.10.           vodiči i priručnici o poboljšanju radnih uvjeta na plovilu
Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj