Zabrana pušenja – kontrole

Objavljeno: 15. studenoga 2016. u kategoriji


Prema našim informacijama uslijediti će kontrola primjene Zakona  o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda  NN 125/08, 55/09, 119/09 i 94/13
Posebno obratite pažnju:

  • Na terase –u smislu otvorenog prostora, dakle bez zbog vremenskih uvjeta sada dodatnih staklenih stijena, tendi i slično, kako se ne bi smatralo da je izvršena prenamjena te da se radi o zatvorenom javnom prostoru u kojem nije dozvoljeno pušenje (Zatvorenim javnim prostorom smatra se prostor koji ima krov i potpuno zatvoreno više od polovice površine pripadajućih stijena)
  • Na sustav za filtriranje zraka, odnosno provjeru filtera/aktivnog ugljena te da sustav  za filtriranje u radno vrijeme mora  raditi  (Prostor za pušenje mora biti opremljen ventilacijskim sustavom i sustavom za filtriranje, kao i iz pušačkog prostora u otvoreni prostor odvod zraka onečišćenog duhanskim dimom iz mora se osigurati sustavom za filtriranje)

U privitku dostavljamo izvod iz Zakona, kratki pregled obveza te  dodatno ponavljamo  obavijest iz ožujka ove godine.
 

PUŠENJE

u ugostiteljskim objektima

uređeno je Zakonom o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda NN 125/08, 55/09, 119/09 i 94/13

  1. Kako

Pušenje je dozvoljeno samo u ugostiteljskim objektima koji ishode odgovarajuće rješenje o ispunjavanju uvjeta za

  • prostor za pušenje  ili
  • pušački prostor.
  1. Prostor za pušenje

Svi ugostiteljski objekti mogu imati prostor za pušenje, koji mora udovoljavati propisanim uvjetima.
Prostor za pušenje je potpuno zatvoren prostor koji je fizički odvojen od drugih zatvorenih prostora. Dio je svih vrsta ugostiteljskih objekata definiranih Pravilnikom o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina »restorani«, »barovi«, »catering objekti« i »objekti jednostavnih usluga« većih od 50 kvadrata. (NN 125/2008, čl.1, t.12; NN 119/2009, čl. 1).
U prostorima za pušenje moguće je konzumirati hranu i piće, ali nije dozvoljeno usluživanje, sukladno pravilima i zakonima koji definiraju ugostiteljsku djelatnost. Takav prostor može se koristiti i za sve druge vrste usluga koje je u njemu moguće obavljati, koje nisu zakonom izričito zabranjene.
 
Uvjeti za prostor za pušenje su:
– Mora biti uređen tako da iz njega nije moguć protok zraka onečišćenog duhanskim dimom u drugi prostor.
– Površina prostora ne smije biti manja od 10 m². – Prostor ne smije zauzimati više od 20% ukupne površine javnoga prostora, odnosno 20% površine prostora za usluživanje u ugostiteljskim objektima. – Prostor ne smije biti namijenjen prijelazu u druge prostore. – U prostoru se ne smije usluživati hrana ni piće. (NN 125/2008, čl.14; NN 119/2009, čl. 6)
– Prostor za pušenje mora biti zatvorena prostorija sa cijelom površinom svih pripadajućih zidova i stropa, s kliznim vratima koja se moraju samostalno zatvarati. Zatvoreni prozori i vrata smatraju se kao dio zida.
– Iznad ili uz vrata prostora za pušenje mora se nalaziti oznaka »Prostor za pušenje« s navedenim brojem osoba koje istodobno prostor za pušenje može primiti.
– Ispred ulaza u prostor za pušenje i u prostoru za pušenje mora se osigurati da se u slučaju kvara ventilacijskog sustava automatski pojavi oznaka »Zabranjeno pušenje zbog kvara na ventilacijskom sustavu« (NN 125/2008, čl.15)
– Prostor za pušenje mora biti opremljen ventilacijskim sustavom i sustavom za filtriranje koji je sastavni dio prostora za pušenje i koji je fizički odvojen od drugoga ventilacijskog sustava zatvorenoga javnog prostora u kojem je prostor za pušenje.
– Duhanskim dimom onečišćen zrak iz prostora za pušenje ne smije prelaziti u druge zatvorene prostorije zatvorenoga javnog prostora.
– Ventilacijski sustav prostora za pušenje mora raditi automatski i osiguravati da nema istjecanja dima u druge zatvorene prostorije zatvorenoga javnog prostora. (NN 125/2008, čl.16; NN 119/2009, čl. 7)
– Ventilacijskim sustavom prostora za pušenje mora se u odnosu na zatvoren prostor iz kojeg se ulazi u prostor za pušenje u samom prostoru za pušenje osigurati podtlak od najmanje 5 Pa uz zatvorena vrata prostora za pušenje.
– Prostor za pušenje mora biti opremljen uređajem za mjerenje i prikazivanje podataka o podtlaku.
(NN 125/2008, čl.17)
– Ventilacijskim sustavom u prostoru za pušenje mora biti osiguran dovod zraka iz otvorenog prostora ili iz zatvorenog prostora u kojemu je pušenje zabranjeno. – Sustav izmjene zraka mora se pročišćavati tako da je najmanja osigurana količina dodatnog zraka 30 litara u sekundi po osobi na temelju indeksa popunjenosti prostora od 0,7 osoba/m².
(NN 125/2008, čl.18)
– Projektiranje, instaliranje i održavanje ventilacijskih sustava prostora za pušenje mora biti provedeno sukladno posebnim tehničkim propisima kojima se utvrđuju bitni zahtjevi za sustave ventilacije.
(NN 125/2008, čl.20)

  1. Pušački prostor

Svi ugostiteljski objekti koji isključivo uslužuju piće ako imaju uslužnog prostora do 49,99m2 pa nisu u mogućnosti osposobiti prostor za pušenje (od minimalno 10m2 i maksimalno 20% prostora), mogu svoj objekt odrediti pušačkim prostorom, koji mora udovoljavati propisanim uvjetima. 
Pušački prostor je  cijeli prostor za usluživanje u ugostiteljskim objektima manjim od 50 kvadrata a može se kao takav odrediti u nemogućnosti osiguravanja zatvorenog odvojenog prostora za pušenje.  (NN 119/2009, čl. 9)
Uvjeti uz pušački prostor su slijedeći:
– U prostoru mora biti istaknuta oznaka o dozvoli pušenja.
– Prostor mora imati ventilacijski sustav koji omogućuje najmanje 10 izmjena zraka na sat. – Odvod zraka onečišćenog duhanskim dimom iz pušačkog prostora u otvoreni prostor mora se osigurati sustavom za filtriranje.
– Prostor mora biti opremljen sredstvima promidžbe spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda (plakat, leci, naljepnice ili sl.).
(NN 119/2009, čl. 9)

  1. Terase

Pušenje na ugostiteljskim terasama je i nadalje moguće, temeljem naputka Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, od mjeseca lipnja 2009. godine.
Na terasama za koje je rješenjem nadležnog tijela za utvrđivanje uvjeta za obavljanje poslova ugostiteljstva utvrđeno da ispunjavaju uvjete propisane za prostore za usluživanje na otvorenom, sukladno propisima na području ugostiteljstva, mogu se usluživati jela i pića te dopustiti pušenje, jer se ne smatraju se zatvorenim javnim prostorom.
Ukoliko naknadno nakon provedenog postupka utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za prostore za usluživanje na otvorenom sukladno propisima na području ugostiteljstva, budu izvršene određene preinake u smislu prenamjene otvorenog prostora (postavljanje staklenih stijena i sl.) navedeni prostor više se neće smatrati prostorom za usluživanje na otvorenom, već zatvorenim javnim prostorom u smislu odredbe članka 13. stavka 2. Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda („Narodne novine“ broj 125/08, 55/09 – ispravak i 119/09). U tom smislu nadležna inspekcijska tijela imaju ovlasti poduzimanja odgovarajućih upravnih mjera te pokretanja prekršajnog postupka.

  1. Postupak

Člankom 20.b Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda NN 125/08, 55/09 – ispravak, 119/09 i 94/13) propisano je da ministar zdravlja rješenjem utvrđuje ispunjavanje uvjeta za prostor za pušenje odnosno za pušački prostor.
Rješenje iz članka 20. b Zakona donosi se povodom zahtjeva stranke, vlasnika odnosno korisnika zatvorenog javnog prostora, a postupak se vodi sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku.
Zahtjev za izdavanje predmetnog rješenje za Istarsku županiju i Primorsko-goransku županiju podnosi se, na  adresu:
 
Ministarstvo zdravlja
Služba županijske sanitarne inspekcije,
Područna jedinica – Odjel za Istru i Primorje
Riva 10
Rijeka
Informacije i zahtjevi dostupni su u sanitarnoj inspekciji.
Uz zahtjev za izdavanje rješenja za prostor za pušenje odnosno za pušački prostor potrebno je priložiti upravnu pristojbu (državni biljeg) u iznosu od 70, 00 kuna
 

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj