PRAVILNIK O PROVEDBI PODMJERE 10.2 »POTPORA ZA OČUVANJE, ODRŽIVO KORIŠTENJE I RAZVOJ GENETSKIH IZVORA U POLJOPRIVREDI«

PRAVILNIK O PROVEDBI PODMJERE 10.2 »POTPORA ZA OČUVANJE, ODRŽIVO KORIŠTENJE I RAZVOJ GENETSKIH IZVORA U POLJOPRIVREDI« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Narodne novine broj 17/18.

02 a_Prav_podmj_10.2_Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljop_NN_17_2018

na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/15), ministar poljoprivrede donio

PRAVILNIK O PROVEDBI PODMJERE 10.2 »POTPORA ZA OČUVANJE, ODRŽIVO KORIŠTENJE I RAZVOJ GENETSKIH IZVORA U POLJOPRIVREDI« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 17/18., a stupa na snagu 28.02.2018.

OPĆE ODREDBE

Ovim se Pravilnikom utvrđuje provođenje mjere 10 »Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene«, podmjere 10.2 »Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

POJMOVI

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

NACIONALNI PROGRAM očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017. do 2020. godine (u daljnjem tekstu: Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora), donesen Odlukom Vlade Republike Hrvatske u siječnju 2017. godine

 

NACIONALNI PROGRAM očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj,prihvaćen Odlukom Vlade Republike Hrvatske u ožujku 2010. godine

GENETSKI MATERIJAL je bilo koji dio genetskog izvora (biljni ili životinjski), uključujući reproduktivne, vegetativne ili somatske dijelove za umnažanje, kojim se prenose nasljedna svojstva

BIOLOŠKI MATERIJAL je svaki materijal koji sadržava genetsku informaciju i koji se može razmnožavati sam ili se može razmnožavati u biološkom sustavu

IN SITU održavanje podrazumijeva čuvanje genetskog materijala u ekosistemu ili prirodnom staništu i održavanje i obnavljanje održive populacije vrsta u njihovom prirodnom okruženju i okruženju gdje su se razvila njihova karakteristična svojstva

EX SITU održavanje je čuvanje genetskog materijala za poljoprivredu izvan njegovog prirodnog staništa

JAVNA POTPORA je svaki oblik potpore iz javnih izvora Republike Hrvatske i potpora iz proračuna Europske unije, a predstavlja bespovratna sredstva

AGRONET SUSTAV je zaštićena mrežna aplikacija koja je između ostalog namijenjena i korisnicima potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu, elektroničko popunjavanje zahtjeva za potporu/promjenu/isplatu/odustajanje te preuzimanje odluka/pisama/izmjene odluka/potvrda

KORISNICI POTPORE

Korisnici potpore su javna tijela koja se bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora.

VISINA I INTENZITET POTPORE

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Republike Hrvatske pri čemu Europska unije sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela.

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih sredstava.

Intenzitet potpore po projektu iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Visina potpore po korisniku računa se prema broju prihvatljivih aktivnosti iz članaka 11. i 12. ovoga Pravilnika koja iznosi najviše 30.000 EUR po pojedinoj aktivnosti.

 

NATJEČAJ

Natječaj objavljuje i provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Natječaj se sastoji od teksta natječaja te priloga i obrazaca koje zajednički izrađuju Agencija za plaćanja i Upravljačko tijelo, a odobrava Upravljačko tijelo.

Natječaj za dodjelu potpore objavljuje se na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr, a obavijest o objavi natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede – www.mps.hr, Europskih strukturnih i investicijskih fondova – www.strukturnifondovi.hr i Programa ruralnog razvoja – www.ruralnirazvoj.hr.

Agencija za plaćanja provodi postupak dodjele potpore temeljem objavljenog natječaja.