Arhiva kategorije: Ribarstvo i Akvakultura

Ceh za Ribarstvo i Akvakulturu

Pravilnik o registru ribarske flote Republike Hrvatske

U Narodnim novinama 23/2017 ( http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_12_148_3776.html ) objavljen je Pravilnik  o registru ribarske flote Republike Hrvatske, koji vam dostavljamo u privitku.

U Registru moraju biti upisana sva ribarska plovila koja viju zastavu Republike Hrvatske, a koja se koriste u gospodarskom i malom obalnom ribolovu te akvakulturi, a svake godine, prvoga radnoga dana u ožujku, lipnju, rujnu i prosincu Ministarstvo vrši prijenos podataka iz Registra (priloga 3) nadležnim službama Europske komisije. Za svako plovilo upisano u Registar vodi se minimum podataka o značajkama i djelatnosti plovila, po prilozima u privitku pravilnika.

Prema tom Pravilniku kapacitet ribarske flote predstavlja ukupni kapacitet plovila koja su upisana u Registar izražen u tonaži (GT) i snazi porivnog stroja (kW). U ukupan kapacitet ribarske flote ne ubraja se kapacitet plovila koja su izašla iz ribarske flote (događaji RET, DES i EXP) te kapacitet plovila koja se koriste isključivo u akvakulturi. Kapacitet ribarske flote Republike Hrvatske ne smije u niti jednom trenutku prijeći vrijednost maksimalne dopuštene granice kapaciteta ribarske flote Republike Hrvatske u skladu s odredbama Zajedničke ribarstvene politike.

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE III.1. »PRIPREMNA POTPORA«

Obavještavamo Vas da je na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014), ministar poljoprivrede donio

 PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE III.1. »PRIPREMNA POTPORA«

 Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 16/17. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_02_16_388.html  ,a stupa na snagu 23.02.2017.

 

ODLUKA O KRITERIJIMA ZA UPIS ULOVNIH RIBARSKIH PLOVILA UDIČARSKIM ALATIMA U REGISTAR ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) U 2017. GODINI

Obavještavamo Vas da Na temelju članka 9. stavka 1. točke 8. i točke 10. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 81/13, 14/14 i 152/14) i na temelju članka 8. stavka 1. Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine« br. 4/17), ministar poljoprivrede donio

 ODLUKU O KRITERIJIMA ZA UPIS ULOVNIH RIBARSKIH PLOVILA UDIČARSKIM ALATIMA U REGISTAR ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) U 2017. GODINI

 Ovom Odlukom određuju se:

– kriteriji kojima moraju udovoljavati ribarska plovila za obavljanje gospodarskog ribolova na moru udičarskim alatima za upis u registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT record of BFT catching vessels) (u daljnjem tekstu: ICCAT registar) u 2017. godini,

– popis plovila koja obavljaju gospodarski ribolov udičarskim alatima i zadovoljavaju kriterije za upis u registar ulovnih brodova ICCAT-a,

– individualne kvote za ulov tune udičarskim alatima po plovilima u 2017. godini.

 Ova Odluka primjenjuje se na sva plovila koja imaju upisano pravo za obavljanje gospodarskog ribolova na moru udičarskim alatima za ribolov tune. 

Odluka je objavljena u Narodnim novinama broj 16/17. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_02_16_389.html ,a stupa na snagu 23.02.2017.

 

Omogućavanje službenog postupka prijave odlaska/dolaska brodova iz i u hrvatske morske luke putem sustava CIMIS kroz aplikaciju e-očevidnik

 

 

Obavještavamo Vas da je na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=3959 objavljena informacija o službenom postupku prijave odlaska/dolaska brodova iz i u hrvatske morske luke putem sustava CIMIS kroz aplikaciju e-očevidnik. 

Sukladno odredbama Pravilnika o ispravama , dokumentima i podacima  o pomorskom prometu te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom (NN, br. 70/13 i 55/15), implementiran je „Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav“ (CIMIS) kao informacijski sustav putem kojega se obavlja obvezujući službeni postupak prijave odlaska / dolaska ribarskih brodova iz i u hrvatske morske luke.
Primjenom elektroničkih prijava putem sustava CIMIS, u potpunosti je ukinuta prijava na papiru odnosno fizičko uručenje obrazaca prijave službenicima Lučkih kapetanija i Ispostava lučkih kapetanija Uprave sigurnosti plovidbe.
Radi daljnjeg smanjenja administrativnog opterećenja predstavnika ribarskih brodova,i Uprava ribarstva i  Uprava sigurnosti plovidbe zajedničkim naporima pristupile su elektroničkom uvezivanju sustava CIMIS i aplikacije e-očevidnik, kako bi se osigurala jednokratna prijava odlaska / dolaska brodova.
Navedenim uvezivanjem predstavnici ribarskog broda u mogućnosti su obaviti obvezujući službeni postupak prijave odlaska / dolaska broda u okviru aplikacije e-očevidnik, bez obveze za direktnim pristupanjem sustavu CIMIS. Slijedom toga relevantni se podaci putem web servisa automatski razmjenjuju između aplikacije e-očevidnik i sustava CIMIS odnosno, unosom podataka u e-očevidnik smatra se izvršenom obveza predstavnika ribarskog broda za dostavom istih Upravi sigurnosti plovidbe.

S danom 15. veljače 2017. godine svim predstavnicima ribarskih brodova biti će omogućeno obavljanje službenog postupka prijave odlaska / dolaska broda iz i u hrvatske morske luke putem aplikacije e-očevidnik. Prethodno će aplikacija e-očevidnik biti ažurirana na verziju s implementiranom mogućnošću prijave u CIMIS
sustav.

U prilogu dostavljamo službenu zajedničku obavijest Ministarstva mora,prometa i infrastrukture/Uprava sigurnosti plovidbe i Ministarstva poljoprivrede/Uprava ribarstva, koja se odnosi na obavljanje službenog postupka odlaska/dolaska ribarskog broda aplikacijom e-očevidnik od 15.02.2017. godine koja je dostupna linku:

 http://www.mps.hr/ribarstvo/UserDocsImages/MMPI%20MP%20Obavijest%2027-1_17%20(1).pdf

 

NATJEČAJ za dodjelu potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj 2017. godine.

Obavještavamo Vas da je na temelju članka 8. stavka 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9 »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj 2017. godine (Narodne novine broj 4/2017), Ministarstvo poljoprivrede objavilo

 NATJEČAJ za dodjelu potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj 2017. godine. 

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 9/17.
1. PREDMET NATJEČAJA
 

Predmet ovoga natječaja je dodjela naknada za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti ovlaštenicima povlastice i članovima posade ribarskog plovila za kojeg je ta povlastica izdana, za razdoblje iz članka 3. stavka 3. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj 2017. godine (Narodne novine broj 4/2017)  

Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr) i Ministarstva poljoprivrede, Uprava ribarstva (www.mps.hr/ribarstvo). 

2. PRIHVATLJIVI KORISNICI 

Prihvatljivi korisnici su fizičke ili pravne osobe sukladno uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim natječajem.

 3. IZNOS I UDIO POTPORE

(1) Iznosi i udio potpore propisani su u članku 7. i Prilogu II. Pravilnika. 

(2) Iznosi potpore iz stavka 1. ove točke isplaćuju se na račun ovlaštenika povlastice. 

(3) Za razdoblje privremene obustave iz članka 3. stavka 3. Pravilnika, ovlaštenik povlastice je za sve članove posade koji su predmet potpore, uz redovan obračun za mjesec siječanj 2017. godine, obvezan obračunati i isplatiti naknadu plaće prema odredbama propisanim člankom 95. Zakona o radu (Narodne novine broj 93/2014). 

(4) Iznimno od stavka 3. ove točke, u slučaju kada ovlaštenik povlastice kao vlasnik obrta, kojemu se dohodak utvrđuje u paušalnoj svoti, traži na temelju Pravilnika i ovoga natječaja potporu i kao član posade, dužan je za mjesec siječanj 2017. godine platiti doprinose sukladno rješenju Porezne uprave.

(5) Naknada plaće iz stavka 3. ove točke isplaćena kroz obračunski list za mjesec siječanj 2017. godine, ujedno će se priznati i kao potpora/dio potpore namijenjene članovima posade, a koja je propisana člankom 7. i Prilogom II. Pravilnika. 

(6) Ako je naknada plaće za razdoblje privremene obustave, a u kojem član posade nije obavljao druge poslove, manja od umnoška broja dana za koje pojedini član ostvaruje pravo na potporu i iznosa potpore od 36 eura (bruto iznos) po danu, ovlaštenik povlastice je obavezan isplatiti razliku do punog iznosa potpore za koju član posade ostvaruje pravo. Razliku odnosno ukupni iznos potpore za člana posade, ovlaštenik povlastice je dužan isplatiti najkasnije 30 dana od zaprimanja Odluke o dodjeli sredstava sukladno članku 13. stavku 3. Pravilnika. 

(7) Pojedini član posade može ostvariti pravo na naknadu samo po jednom ribarskom plovilu odnosno na temelju jednog zahtjeva za potporu u okviru Pravilnika i ovoga natječaja.

 4. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU 

(1) Korisnik podnosi Zahtjev za potporu na obrascu zahtjev za potporu koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (www.mps.hr/ribarstvo) te u područnim jedinicama Uprave ribarstva. 

(2) Prilikom podnošenja zahtjeva za potporu korisnik uz obrazac zahtjeva za potporu obavezno prilaže popratnu dokumentaciju propisanu prilogom I. ovoga natječaja. 

(3) Obrazac zahtjeva za potporu popunjava se u elektroničkom obliku ili ručno, a u slučaju se da se popunjava ručno, mora biti ispunjen pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati. Detaljne upute za podnošenje zahtjeva za potporu nalaze se u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo – Mjera I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti«, koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (www.mps.hr/ribarstvo). 

(4) Zahtjev za potporu potpisan i ovjeren od strane korisnika, kao i popratna dokumentacija podnosi se u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.9. Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti (plivaričarski ribolov siječanj 2017.) – ne otvarati«. 

(5) Rok za podnošenje zahtjeva za potporu počinje teći od 1. veljače 2017. godine, a traje do 10. ožujka 2017. godine.

 5. OBRADA ZAHTJEVA ZA POTPORU I DONOŠENJE ODLUKA 

(1) Zahtjevi za potporu pristigli po objavljenom natječaju obrađuju se po redoslijedu zaprimanja. 

(2) U okviru administrativne obrade formirat će se rang-lista sukladno članku 10. Pravilnika. 

(3) Nakon završetka administrativne kontrole zahtjeva za potporu te ako je primjenjivo postupka rješavanja po prigovorima, donijet će se odluke sukladno člancima 11. i 12. Pravilnika. 

6. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA ISPLATU 

(1) Zahtjev za isplatu podnosi se putem obrasca zahtjeva za isplatu koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (www.mps.hr/ribarstvo) te u područnim jedinicama Uprave ribarstva. 

(2) Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu korisnik je uz obrazac zahtjeva za isplatu obavezan priložiti i popratnu dokumentaciju propisanu prilogom II. ovoga natječaja. 

(3) Obrazac zahtjeva za isplatu popunjava se u elektroničkom obliku ili ručno, a u slučaju da se popunjava ručno, mora biti ispunjen pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati. Detaljne upute za podnošenje zahtjeva za isplatu nalaze se u člancima 16. i 17. Pravilnika te u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo – Mjera I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti«, koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (www.mps.hr/ribarstvo). 

(4) Postupak obrade zahtjeva za isplatu i donošenje odluka definirani su člancima 16. – 18. Pravilnika. 

(5) Zahtjev za isplatu potpisan i ovjeren od strane korisnika, kao i pripadajuća dokumentacija, podnose se u tiskanom obliku i preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10000 Zagreb, s naznakom: »Zahtjev za isplatu – mjera I.9. Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti (plivaričarski ribolov siječanj 2017.) – ne otvarati«. 

(6) Krajnji rok za dostavu zahtjeva za isplatu je 30 dana od zaprimanja odluke o dodjeli sredstava. 

Obrasci Zahtjeva za potporu te obrasci Izjave ovlaštenika i Izjave člana posade se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=3962 ili se mogu zatražiti u područnoj jedinici Uprave ribarstva.

 

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PROSTORNOM I VREMENSKOM OGRANIČENJU OBAVLJANJA GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM U 2017. GODINI

obavještavamo Vas da je na temelju članka 9. stavka 1. točke 1. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/13, 14/14 i 152/14) ministar poljoprivrede donio

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PROSTORNOM I VREMENSKOM OGRANIČENJU OBAVLJANJA GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM U 2017. GODINI

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 9/17., a stupa na snagu 02.02.2017.

U Pravilniku o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2017. godini (»Narodne novine« br. 123/16) iza članka 2. dodaju se članci 2.a i 2.b koji glase:

»Članak 2.a

(1) Ribolov plovilima duljim od 12 metara preko svega koja obavljaju ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom zabranjen je od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika u 12:00 sati do 31. prosinca 2017. godine u 12:00 sati u dijelovima unutarnjeg ribolovnog mora kako slijedi:

 1. a) Rt Lako – Rt Kumpar – 1.5 NM od kopna (Područje 1. na karti u Prilogu 1.)
 2. b) Rt Lipica – Rt Kijac (o. Krk) – Rt Škuljica – Rt Stražica (o. Prvić) – Rt Samotvorac – Rt Kosača (o. Sveti Grgur) – Rt Plitvac – Rt Stojan (o. Rab) – Rt Glavina – Rt Deda (o. Pag) – Paški most – Rt Korotanja – Rt Baljenica (Područje 2. na karti u Prilogu 1.)
 3. c) Rt Vrulja (o. Vir) – Rt Križ (o. Sestrunj) – Uvala Japleniški – Rt Ovčjak (o. Ugljan) – most Ždrelac – Rt Rasovica (o. Pašman) – zapadni rt o. Balabra Vela – zapadni rt o. Kurba Mala – istočni rt o. Glamoč – zapadni rt o. Žut – južni rt o. Žut – o. Čavlin – o. Čerigul – Rt Rat (o. Murter) – Rt Obinuš – Virski most (Područje 3. na karti u Prilogu 1.)
 4. d) Rt od Križa – Rt Širan (o. Drvenik Veli) – Rt Novica – sjeverozapadni rt. o. Šolta – Rt Livka (o. Šolta) – Rt Ražanj (o. Brač) – Rt Lašćatna – Rt Svitna (Područje 4. na karti u Prilogu 1.)
 5. e) Sjeverni rt uvale Vira donja – Rt Sućuraj (o. Hvar) – Rt Nedilja – Rt Šćedra (o. Šćedro) – Rt vrh Šćedra – uvala Prigradica (o. Korčula) – Uvala Trstena – Rt Osičac (Pelješac) (Područje 5. na karti u Prilogu 1.).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka u području iz stavka 1. točke b) ovoga članka ribarska plovila duljine između 12 m i 15 m preko svega koja obavljaju ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom, a čiji ukupni godišnji ulov srdele i inćuna u 2016. godini nije premašio 300 t po plovilu, smiju mjesečno ostvariti najviše deset ribolovnih dana u tom području.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka u području iz stavka 1. točke d) ovoga članka ribarska plovila duljine između 12 m i 18 m preko svega koja obavljaju ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom, a čiji ukupni godišnji ulov srdele i inćuna u 2016. godini nije premašio 300 t po plovilu, smiju mjesečno ostvariti najviše deset ribolovnih dana u tom području.

Članak 2.b

(1) Ukupni ulov srdele u razdoblju od 1. veljače u 12:00 sati do 1. ožujka u 12:00 sati ograničava se na 50 t po plovilu koje obavlja ribolov okružujućom mrežom plivaricom srdelarom.

(2) Obavljanje ribolova okružujućom mrežom plivaricom nakon što se premaši ograničenje količine ulova iz stavka 1. ovoga članka smatrat će se ribolovom bez povlastice.«.

Predmetnim pravilnikom uvodi se prostorno vremenska zabrana obavljanja gospodarskog ribolova plivaricom srdelarom plovilima duljim od 12 metara preko svega u dijelovima unutarnjeg ribolovnog mora, od dana stupanja na snagu predmetnog propisa u 12:00 sati do 31. prosinca 2017. godine u 12:00 sati. Područja zabrane definirana su pravilnikom i prikazana na karti.

Propis sadrži i iznimke kojima se dozvoljava obavljanje ribolova 10 dana mjesečno u dijelu podzone E3 plovilima duljine između 12 i 15m i u podzonama G1 i G2 plovilima duljine između 12 i 18m, čiji ukupni godišnji ulov srdele i inćuna u 2016. godini nije premašio 300 t po plovilu.

Ovim dopunama Pravilnika  uvodi se ograničenje u ulovu srdele na 50 tona po plovilu u razdoblju od 1. veljače u 12:00 sati do 1. ožujka u 12:00 sati.

 

PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.9. »PRIVREMENI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI« OKRUŽUJUĆIM MREŽAMA PLIVARICAMA – SRDELARAMA ZA SIJEČANJ 2017. GODINE

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014), ministar poljoprivrede donio je

 PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.9. »PRIVREMENI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI« OKRUŽUJUĆIM MREŽAMA PLIVARICAMA – SRDELARAMA ZA SIJEČANJ 2017. GODINE

 Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 4/17., a stupa na snagu 14.01.2017.

 OPĆE ODREDBE

 Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru prioriteta Europske unije »Poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva«, Mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020. a u skladu sa člankom 33. Uredbe (EU) br. 508/2014., o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo.

 PREDMET POTPORE

 Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti provodi se u segmentu ribolova okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama ( plivaričarski ribolov).

 Predmet potpore je naknada ovlaštenicima povlastica i članovima posade ribarskog plovila za kojeg je ta povlastica izdana, a obuhvaća jednokratna namjenska bespovratna novčana sredstava za privremenu obustavu sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o donošenju Plana upravljanja okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama (KLASA: 022-03/14-04/49, URBROJ: 50301-05/25-14-2 od 29. svibnja 2014. godine) i Pravilniku o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2017. godini (»Narodne novine, broj 123/2016).

 Privremena obustava u smislu ovoga Pravilnika i Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj 2017. godine je privremena obustava u trajanju od petnaest dana, provedena u razdoblju od 05. siječnja 2017. godine u 12:00 sati do 20. siječnja 2017. godine 12:00 sati na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske.

 Odredbe ovoga Pravilnika i Natječaja ne dovode u pitanje odredbe zakonskih i podzakonskih propisa iz područja radnih odnosa.

 OBVEZE KORISNIKA

 Korisnik ne smije obavljati nikakvu ribolovnu aktivnost tijekom perioda privremene obustave ribolovne aktivnosti, te ribarsko plovilo mora biti vezano u luci.

 Korisnik, čije plovilo ne posjeduje VMS uređaj ili isti nije u funkciji, dužan je obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede, Upravu ribarstva o poziciji ribarskog plovila tijekom privremene obustave najkasnije do početka privremene obustave iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika na e-mail adresu eufondovi.ribarstvo@mps.hr ili pisanim putem.

 

Iznimno od stavka 5. ovoga članka, korisnik može uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile ili u cilju remonta ribarskog plovila premjestiti ribarsko plovilo uz prethodno pribavljeno odobrenje Upravljačkog tijela.

 Zahtjev za odobrenje se dostavlja Upravljačkom tijelu na e-mail adresu: eufondovi.ribarstvo@mps.hr ili pisanim putem na adresu Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva, a mora sadržavati opis razloga premještanja ribarskog plovila te naznaku vremena i lokacije premještanja.

 FINANCIRANJE

 Sredstva javne potpore za provedbu mjere temeljem ovog Pravilnika i Natječaja iznose ukupno 3.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama, od čega:

 – 1.500.000 eura, u protuvrijednosti u kunama – proračun Europske unije i

– 1.500.000 eura, u protuvrijednosti u kunama – državni proračun Republike Hrvatske.

 Sredstva javne potpore za provedbu mjere temeljem ovog Pravilnika i Natječaja osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija i Republika Hrvatska sudjeluju sa po 50 posto udjela.

 IZNOS POTPORE

 Udio javne potpore iznosi 100 posto sukladno članku 95. stavku 2. točki (e) Uredbe (EU) br. 508/2014.

 Iznos potpore obračunava se sukladno tablici i uputama iz Priloga II. ovog Pravilnika, koji je njegov je sastavni dio.

 Potpora se dodjeljuje po ribarskom plovilu.

 Potpora se po plovilu može dodijeliti na najviše šest mjeseci u razdoblju od 2015. do 2020. godine.

 ZAHTJEV ZA POTPORU

 Zahtjev za potporu podnosi se u tiskanom obliku temeljem Natječaja kojega raspisuje Upravljačko tijelo.

 Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva (http://www.mps.hr/ribarstvo).

 Natječajem se određuju rokovi i način podnošenja Zahtjeva za potporu i propisuje se dokumentacija koja se dostavlja uz Zahtjev za potporu.

 Zahtjev za potporu podnosi se po ribarskom plovilu.

 POSTUPAK OBRADE ZAHTJEVA

 Administrativnu obradu Zahtjeva za potporu obavlja Upravljačko tijelo.

 Zahtjevi za potporu pristigli po objavljenom Natječaju obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.

 Prilikom administrativne kontrole Zahtjeva za potporu utvrđuje se pravovremenost, potpunost te udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima.

 Ukoliko je Zahtjev za potporu nepotpun ili ukoliko je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Upravljačko tijelo će korisniku izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak (Zahtjev za dopunu).

 Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom poštom s povratnicom ili osobno Upravljačkom tijelu u roku od deset radnih dana.

 Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu smatra se datum kada korisnik zaprimi preporučenu pošiljku.

 S poštovanjem,            

Dragutin Pejčić, dipl. oec.

Savjetnik za organizaciju rada cehova

 

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA

Odjel za organizaciju rada cehova

Ilica 49, 10000 Zagreb

 

PRAVILNIK O ULOVU I PROMETU IGLUNA (Xiphias gladius)

Na temelju članaka 9. stavka 1. točaka 1., 2., 5., 8. i 10., te članka 31., a u skladu s člankom 19. stavkom 3. te člankom 30. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 81/13, 14/14 i 152/14) ministar poljoprivrede donio je

PRAVILNIK O ULOVU I PROMETU IGLUNA (Xiphias gladius)

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 4/17., a stupa na snagu 14.01.2017.

OPĆE ODREDBE

U svrhu racionalnog gospodarenja i zaštite igluna ovim Pravilnikom propisuju se odredbe koje se odnose na ulov i promet igluna, kao i prateću kontrolu i nadzor, te uključuju sljedeće odredbe:

– kojima se definiraju pojmovi vezani uz kvotu,

– o vremenskim ograničenjima ribolova igluna,

– o obavljanju ribolova, te dozvoljenim ribolovnim alatima i ribolovnoj opremi,

– o minimalnoj ulovnoj veličini i prezentaciji ulova,

– o upravljanju kapacitetom ribolovne flote za ulov,

– o načinu obavljanja športskog ribolova igluna,

– o načinu obavljanja rekreacijskog ribolova igluna,

– o uzorkovanju,

– o lukama određenim za iskrcaj

 

DRŽAVNA KVOTA

Državna kvota podrazumijeva ukupnu izlovnu kvotu dodijeljenu Republici Hrvatskoj.

Kada Ministarstvo nadležno za poslove ribarstva na temelju zaprimljenih podataka utvrdi da je cjelokupna izlovna kvota iskorištena, ministar nadležan za poslove ribarstva donosi Odluku o prestanku ribolova.

 

VREMENSKA OGRANIČENJA

Ribolov igluna dozvoljen je tijekom razdoblja od 1. lipnja u 00:00 sati do 31. prosinca u 24:00 sata ili do iskorištenja izlovne kvote dodijeljene Republici Hrvatskoj unutar tog razdoblja.

 

ALATI I OPREMA ZA ULOV IGLUNA

Gospodarski ribolov igluna smije se obavljati samo uz uporabu odmeta, panule i plutajućeg parangala.

Zabranjen je ulov, zadržavanje na plovilu, iskrcaj, prekrcaj, prijevoz, skladištenje, prerada, prodaja, izlaganje i nuđenje na prodaju igluna ulovljenog ribolovnim alatima koji nisu navedeni u stavku 1. ovoga članka.

 

MJERE UPRAVLJANJA RIBOLOVNIM KAPACITETOM

Gospodarski ribolov igluna smije se obavljati samo plovilom na koje je izdana povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru ribolovnim alatima iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika, i koje je upisano u ICCAT-ov registar plovila (ICCAT Record of SWO-MED Vessels). Uvjete i kriterije za upis plovila u ICCAT-ov registar plovila propisuje ministar Odlukom.

 

MINIMALNA ULOVNA VELIČINA

Zabranjen je ulov, zadržavanje na plovilu, iskrcaj, skladištenje i stavljanje na tržište igluna manjeg od 100 cm duljine mjereno od vrha donje čeljusti do kraja repne peraje po središnjoj osi (LJFL), odnosno cijelog igluna mase manje od 11,4 kg, odnosno igluna bez škrga i utrobe mase manje od 10,2 kg.

 

ŠPORTSKI I REKREACIJSKI RIBOLOV IGLUNA

U športskom i rekreacijskom ribolovu igluna dozvoljeno je obavljati ribolov samo na način ulovi i pusti, odnosno na način da se ulovljena riba mora pustiti prije izvlačenja na plovilo.

 • Športski i rekreacijski ribolov igluna dozvoljen je uz posjedovanje odgovarajuće dozvole za lov igluna.
 • U rekreacijskom ribolovu dozvoljeno je korištenje jedne dozvole dnevno po osobi.
 • Športski i rekreacijski ribolov igluna dozvoljen je sa tri pribora (štap s rolom) sa po jednom udicom na svakom priboru, ili jednom varalicom s dvije jednokuke, dvokuke ili trokuke udice na svakom priboru.
 • U športskom i rekreacijskom ribolovu igluna zabranjeno je korištenje udica od nehrđajućih materijala.

ISKRCAJ

Fizičke i pravne osobe, ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru koji obavljaju ribolov igluna, mogu iskrcavati igluna samo u lukama određenim od ministarstva.

Isključivo cijeli primjerci igluna, bez odstranjenih ikakvih vanjskih dijelova, ili primjerci bez škrga i utrobe smiju se zadržati na plovilu, iskrcati i prevesti do objekta u kojem će se odviti prva prodaja.

Zabranjen je prekrcaj igluna na moru i u lukama.

Iskrcaj igluna dozvoljen je u sljedećim lukama:

 1. Poreč
 2. Rovinj – komunalni dio luke Valdibora
 3. Funtana
 4. Pula – gat Rijeka
 5. Pula – Bunarina
 6. Medulin
 7. Ližnjan-Kuje
 8. Rijeka – riječki lukobran – iskrcajno mjesto Rijeka
 9. Krk – Krk
 10. Novalja
 11. Zadar – Gaženica
 12. Kali – Vela Lamjana
 13. Biograd – glavni mul – Obala kralja Petra Krešimira IV.
 14. Jezera
 15. Murter
 16. Tribunj – gat Sv. Nikole
 17. Rogoznica
 18. Kaštel Sućurac – Brižine
 19. Brač – Milna
 20. Brač – Postira
 21. Brač –Sumartin
 22. Hvar – vira
 23. Komiža
 24. Ploče – gat 10 A od graničnog prijelaza prema luci
 25. Trstenik
 26. Vela Luka
 27. Dubrovnik – Gat Petka
 28. Cavtat

 

S poštovanjem,

Dragutin Pejčić, dipl. oec.

Savjetnik za organizaciju rada cehova

 

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA

Odjel za organizaciju rada cehova

Ilica 49, 10000 Zagreb

 

 

PRAVILNIK O ULOVU, UZGOJU I PROMETU LAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus)

Na temelju članka 9. stavka 1. točaka 1., 2., 5., 8. i 10. te članaka 31., 46. i 48., a u skladu s člankom 19. stavkom 3., te člancima 26. i 30. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 81/13, 14/14 i 152/14) ministar poljoprivrede donio je

PRAVILNIK O ULOVU, UZGOJU I PROMETU LAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus)

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 4/17., a stupa na snagu 14.01.2017.

ODREDBE PRAVILNIKA

Ovim Pravilnikom razrađuju se odredbe Uredbe (EU) 2016/1627 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru.

U svrhu racionalnog gospodarenja i zaštite plavoperajne tune, ovim Pravilnikom propisuju se odredbe

– kojima se definiraju pojmovi vezani uz kvotu te načelima raspodjele iste,

– o obavljanju ribolova, te dozvoljenim alatima i opremi,

– o upravljanju kapacitetom ribolovne flote za ulov,

 • o registru plovila koja sudjeluju u ulovu, prijevozu, uzgoju, prekrcaju i iskrcaju tune,– o načinu obavljanja športskog ribolova tune (Thunnus thynnus),– o obavljanju radnji prebacivanja, prekrcavanja, stavljanja u kaveze, izlova i iskrcaja,– o obavljanju uzgoja,– o evidenciji ulova i unakrsnoj provjeri podataka,– o programu regionalnih i nacionalnih promatrača na ribarskim plovilima i uzgajalištima,
 • – o tržišnim mjerama.
 • – o upotrebi sustava praćenja plovila,
 • – o obvezama izvještavanja te dostavi podataka o ulovu, prebacivanju, prekrcaju, iskrcaju i uzgoju,
 • – o ograničavanju ukupne ulazne količine tuna na uzgajališta,
 • – o načinu obavljanja rekreacijskog ribolova tune (Thunnus thynnus),
 • – o vremenskim zabranama korištenja pojedinih ribolovnih alata,

VREMENSKA OGRANIČENJA

Ribolov tune plivaricama tunolovkama dozvoljen je tijekom razdoblja od 26. svibnja u 00:00 sati do 24. lipnja 24:00 sata ili do iskorištenja dodijeljene izlovne kvote unutar tog razdoblja.

Ribolov tune udičarskim alatima u gospodarskom ribolovu iz članka 7. ovoga Pravilnika dozvoljen je od 25. veljače u 00:00 sati do 31. prosinca u 24:00 sata, ili do iskorištenja dodijeljene godišnje izlovne kvote unutar tog razdoblja.

Ribolov tune u športskom i rekreacijskom ribolovu dozvoljen je od 16. lipnja u 00:00 sati do 14. listopada u 24:00 sata.

ALATI I OPREMA ZA ULOV TUNE

Gospodarski ribolov tune smije se obavljati samo uz uporabu sljedećih ribolovnih alata:

– plivarice tunolovke,

– odmeta, panule i plutajućeg parangala (udičarski alati)

Zabranjen je ulov, zadržavanje na plovilu, iskrcaj, prebacivanje, prekrcaj, prijevoz, skladištenje, prerada, prodaja, izlaganje, nuđenje na prodaju i uzgoj tune ulovljene ribolovnim alatima koji nisu navedeni u stavku 1. ovoga članka.

REGISTAR PLOVILA KOJA SUDJELUJU U ULOVU, PRIJEVOZU, UZGOJU, PREKRCAJU I ISKRCAJU TUNE

Ministarstvo vodi registar plovila koja sudjeluju u ribolovu i uzgoju tuna.

Registar se sastoji od Registra BFT Ulovnih plovila (plovila za ulov tune) i Registra BFT Ostalih plovila.

U jednoj kalendarskoj godini, pojedino ribarsko plovilo može biti registrirano unutar Registra BFT Ulovnih plovila i Registra BFT Ostalih plovila uz uvjet da se istovremeno ne nalazi u oba Registra.

U Registar BFT Ostalih plovila spadaju: plovilo za tegalj, plovilo za preradu i pomoćno plovilo.

 

ŠPORTSKI I REKREACIJSKI RIBOLOV TUNE

 Športski i rekreacijski ribolov tune dozvoljen je uz posjedovanje odgovarajuće dozvole za lov tune.

U športskom i rekreacijskom ribolovu tune zabranjeno je korištenje udica od nehrđajućih materijala.

U športskom i rekreacijskom ribolovu tune dozvoljeno je obavljati ribolov samo na način ulovi i pusti, na način da se ulovljena tuna mora pustiti prije izvlačenja na plovilo.

Prodaja tune ulovljene u športskom i rekreacijskom ribolovu je zabranjena.

 

PRILOZI UZ PRAVILNIK

Prilozi 1. – 18. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tuna (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) (»Narodne novine« br. 2/16, 31/16, 69/16 i 81/16).

 

S poštovanjem,

Dragutin Pejčić, dipl. oec.

Savjetnik za organizaciju rada cehova

 

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA

Odjel za organizaciju rada cehova

Ilica 49, 10000 Zagreb

 

 

PRAVO NA POVRAT PLAĆENE TROŠARINE NA BEZOLOVNI MOTORNI BENZIN KOJI SE KORISTI U RIBOLOVU

Obavještavamo Vas da je na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede/Uprava ribarstva

(http://www.mps.hr/default.aspx?id=18919  i  http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=3946 ) objavljena informacija koja se odnosi na pravo povrata plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin koji se koristi u ribolovu. Informaciju prenosimo u cijelosti:

IZVOR: http://www.mps.hr/default.aspx?id=18919                  09.01.2017

Ribari – ne propustite ostvariti pravo na povrat trošarine za bezolovni benzin

S početkom kalendarske godine iznova se pokreće ciklus prijave u Registar korisnika prava na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin koji se koristi u ribolovu temeljem Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi, te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu („Narodne novine“ br. 02/2016 i 118/2016).

Podsjećamo stoga na obvezu dostave Zahtjeva za određivanje kvote za bezolovni benzin prema nadležnoj Područnoj jedinici Uprave ribarstva Ministarstvo poljoprivrede temeljem kojeg će se izdati Rješenje o utvrđivanju kvote vlasniku plovila koje udovoljava uvjetima propisanim Pravilnikom.

Rješenja o utvrđivanju kvote se izdaju do 28. veljače 2017. godine te stoga apeliramo na korisnike da svoje Zahtjeve podnesu što prije. Zahtjevu se prilaže 70 kn državnih biljega ili dokaz o uplati upravne pristojbe u tom iznosu, a obrazac Zahtjeva možete naći ovdje.

IZVOR: http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=3946               05.01.2017

Podsjetnik za podnošenje Zahtjeva temeljem Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama vezano uz bezolovni motorni benzin

Pravilnikom o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi, te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu („Narodne novine“ br. 2/2016 i 118/2016) propisuje se način povrata plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za pogon ribarskih plovila za namjene u ribolovu.

Predmetni Pravilnik između ostalog propisuje način povrata plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za pogon ribarskih plovila za namjene u ribolovu. Pravo na povrat trošarine mogu ostvariti korisnici prava koji imaju važeću povlasticu za gospodarski ribolov i koji su upisani u Registar korisnika prava na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin koji se koristi u ribolovu, a koji vodi Carinska uprava.

Zahtjev za upis u Registar korisnika povrata plaćene trošarine za bezolovni benzin koji se koristi u ribolovu podnosi se za svaku kalendarsku godinu.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže uz obrazac tog Zahtjeva propisana je Pravilnikom. Između ostalog, podnositelj je dužan priložiti i presliku Rješenja Ministarstva poljoprivrede kojim se utvrđuje godišnja kvota.

Zahtjev za upis u Registar korisnika se podnosi carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu korisnika prava.

Godišnju kvotu potrošnje određuje Ministarstvo poljoprivrede temeljem podataka iz očevidnika o gospodarskom ribolovu na moru, izvješća o ulovu i registra ribarske flote, i to prema kriterijima propisanim Pravilnikom.

Ministarstvo poljoprivrede izdaje Rješenje o utvrđivanju kvote vlasniku plovila koje udovoljava uvjetima propisanim Pravilnikom i to temeljem podnesenog Zahtjeva za određivanje kvote nadležnoj Područnoj jedinici Uprave ribarstva Ministarstvo poljoprivrede. Rješenja o utvrđivanju kvote Ministarstvo poljoprivrede izdaje do 28. veljače za tekuću godinu.

Nakon upisa u Registar korisnika povrata plaćene trošarine za bezolovni benzin koji se koristi u ribolovu, korisnik prava podnosi Zahtjev za povrat trošarine odvojeno za svako četveromjesečno razdoblje u kalendarskoj godini i za svako pojedino plovilo.

Zahtjevu se prilaže 70 kn državnih biljega ili dokaz o uplati upravne pristojbe u tom iznosu.

Za sva dodatna pitanja, djelatnici Područnih jedinica Uprave ribarstva su na raspolaganju.

Kontakt podaci Područnih jedinica Uprave ribarstva:

http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=19

 

Imajući sve navedeno u vidu, pozivamo sve korisnike da što je moguće prije pošalju Zahtjev za određivanje kvote nadležnoj Područnoj jedinici Uprave ribarstva Ministarstvo poljoprivrede kako bismo bili u mogućnosti sva Rješenja izdati pravovremeno, a posebice imajući u vidu činjenicu da se razdoblje prava na povrat trošarine računa od dana upisa u Registar korisnika prava na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin koji se koristi u ribolovu koji vodi Carinska Uprava.

Na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede/Uprava ribarstva, također se nalazi i OBRAZAC „ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE GODIŠNJE KVOTE POTROŠNJE BEZOLOVNOG MOTORNOG BENZINA ZA KALENDARSKU 2017. GODINU.

Pravo na povrat plaćene trošarine za benzin koji se koristi u ribolovu imaju ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru i ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na slatkim vodama – tumačenje Ministarstva poljoprivrede od 17.02.2016.