Arhiva kategorije: Ribarstvo i Akvakultura

Ceh za Ribarstvo i Akvakulturu

Moguće prebacivanje pasivnih kapaciteta i na DRUGA PLOVILA U SVOM VLASNIŠTVU

Slikovni rezultat za pasivni kapaciteti u ribarstvu

Temeljem izmjena Zakona o morskom ribarstvu moguće je prebacivati pasivni kapacitet i na DRUGA PLOVILA U SVOM VLASNIŠTVU.

U NN br. 14/2019, od 07.02.2019. objavljen je:

 Zakon o izmjenama i dopunama zakona o morskom ribarstvu

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_14_282.html

Članak 24. mijenja Članak 40. Zakona o morskom ribarstvu (NN 62/2017) na način da on SADA GLASI:

(1) Kapacitet ribarske flote predstavlja ukupni kapacitet plovila koja su upisana u Registar ribarske flote izražen u tonaži (GT) i snazi porivnog stroja (kW). U ukupni kapacitet ribarske flote ne ubraja se kapacitet plovila koja su izašla iz ribarske flote.

(2) Kapacitet ribarske flote Republike Hrvatske ne smije u niti jednom trenutku prijeći vrijednost maksimalne dopuštene granice kapaciteta ribarske flote Republike Hrvatske u skladu s odredbama Zajedničke ribarstvene politike.

(3) Kapacitet flote može biti aktivni i pasivni.

(4) Aktivni kapacitet uključuje ukupni kapacitet plovila izražen u tonaži (GT) i snazi (kW) upisanih u važeće povlastice.

(5) Pasivni kapacitet uključuje kapacitet izražen u tonaži (GT) i snazi (kW), a odnosi se na:

– razliku kapaciteta između plovila upisanih u povlasticu u slučaju zamjene plovila novim plovilom manje snage i/ili manje tonaže ili zamjene porivnog stroja novim, ali manje snage ili

kapacitet koji je prešao na raspolaganje državi, a predstavlja razliku između ukupnog kapaciteta ribarske flote iz stavka 1. ovoga članka i pasivnog kapaciteta koji je na raspolaganju vlasnicima plovila iz podstavka 1. ovoga stavka.

(6) U okviru Registra ribarske flote ministarstvo vodi evidenciju o aktivnom i pasivnom kapacitetu ribarske flote.

(7) Vlasnici plovila na koja je izdana povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova mogu raspolagati pasivnim kapacitetom iz stavka 5. podstavka 1. ovoga članka, kroz period od najviše tri godine, a smiju ga ustupiti drugim vlasnicima plovila i/ili ga mogu iskoristiti za plovila u svom vlasništvu na način da se pasivni kapacitet prenosi u cijelosti ili u najviše dva dijela.

(8) Izjava o ustupanju, odnosno preuzimanju kapaciteta mora se dostaviti ministarstvu uz zahtjev za izmjenom podataka u povlastici.

(9) U cilju upravljanja aktivnostima ribarske flote ministar će pravilnikom propisati kapacitet, broj i karakteristike ribarskih plovila po pojedinom području, ribolovnim zonama i ribolovnim podzonama i vrstama ribolova, ukupni kapacitet ribarske flote izražen u GT i kW po pojedinom području, ribolovnim zonama i ribolovnim podzonama i vrstama ribolova te način, uvjete i kriterije za ustupanje/preuzimanje kapaciteta izraženog u GT i/ili kW.

U Narodnim novinama br. 5/2019 objavljen je:

Pravilnik o Registru ribarske flote Republike Hrvatske

Novost u ovom Pravilniku su propisani uvjeti i kriteriji za ustupanje/preuzimanje kapaciteta izraženog u GT i/ili kW.

 • Kapacitet ribarskog plovila na koje je izdana važeća povlastica za gospodarski ribolov na moru izražen u GT i kW može se povećati temeljem ustupanja pasivnog kapaciteta s jednog ili više ribolovnih plovila na koje je izdana važeća povlastica za gospodarski ribolov na moru
 • Pasivni kapacitet uključuje kapacitet izražen u tonaži (GT) i snazi (kW), a odnosi se na:

– razliku kapaciteta između plovila upisanih u povlasticu u slučaju zamjene plovila novim plovilom manje snage i/ili manje tonaže ili zamjene porivnog stroja novim, ali manje snage ili

– kapacitet koji je prešao na raspolaganje državi.

 • Vlasnici plovila na koja je izdana povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova mogu raspolagati pasivnim kapacitetom iz stavka 5. podstavka 1. ovoga članka, kroz period od najviše tri godine, a smiju ga ustupiti drugim vlasnicima plovila u cijelosti ili u najviše dva dijela.
 • Povećanje kapaciteta ribarskog plovila iz stavka 2. ovoga članka vrši se temeljem ovjerene izjave o ustupanju/preuzimanju pasivnog kapaciteta.
 • Povećanje kapaciteta ribarskog plovila na koje je izdano Odobrenje/autorizacija za gospodarski ribolov na moru za određeni ribolovni alat može se izvršiti isključivo ako se kapacitet ustupa s jednog ili više ribarskih plovila na koje je izdano Odobrenje za gospodarski ribolov na moru za isti ribolovni alat.
 • Vlasnik plovila kojem je ustupljen pasivni kapacitet u GT i/ili kW mora podnijeti zahtjev za promjenom podataka u povlastici Područnoj jedinici, a uz zahtjev prilaže i ovjerenu/e izjavu/e o ustupanju pasivnog kapaciteta izraženog u GT i/ili kW, a koja nije starija od mjesec dana.

Pravilnik o Registru ribarske flote Republike Hrvatske; Narodne novine 5/2019

Pasivni kapacitet

 Članak 7.

(1)Kapacitet ribarskog plovila na koje je izdana važeća povlastica za gospodarski ribolov na moru izražen u GT i kW može se povećati temeljem ustupanja pasivnog kapaciteta s jednog ili više ribolovnih plovila na koje je izdana važeća povlastica za gospodarski ribolov na moru sukladno članku 40. stavku 7. Zakona o morskom ribarstvu.

(2) Povećanje kapaciteta ribarskog plovila iz stavka 2. ovoga članka vrši se temeljem ovjerene izjave o ustupanju/preuzimanju pasivnog kapaciteta (Prilog 2.).

(3) Povećanje kapaciteta ribarskog plovila na koje je izdano Odobrenje za gospodarski ribolov na moru za određeni ribolovni alat može se izvršiti isključivo ako se kapacitet ustupa s jednog ili više ribarskih plovila na koje je izdano Odobrenje za gospodarski ribolov na moru za isti ribolovni alat.

(4) Povećanje kapaciteta ribarskog plovila iz stavka 4. ovoga članka vrši se temeljem ovjerene izjave o ustupanju/preuzimanju pasivnog kapaciteta (Prilog 3.).

(5) Vlasnik plovila kojem je ustupljen pasivni kapacitet u GT i/ili kW mora podnijeti zahtjev za promjenom podataka u povlastici Područnoj jedinici, a uz zahtjev prilaže i ovjerenu/e izjavu/e o ustupanju pasivnog kapaciteta izraženog u GT i/ili kW, a koja nije starija od mjesec dana.

Registar pasivnog kapaciteta ribarske flote

 Članak 8.

(1) Registar pasivnog kapaciteta vodi se u elektroničkom obliku u bazi podataka Ministarstva pod nazivom »Registar pasivnog kapaciteta«.

(2) U registar pasivnog kapaciteta upisuju se sljedeći podaci:

 1. OIB vlasnika plovila koji je ostvario pasivni kapacitet
 2. podaci o vlasniku plovila
 3. pasivni kapacitet nastao zamjenom plovila u GT i kW
 4. pasivni kapacitet nastao zamjenom motora u kW
 5. način ustupanja kapaciteta (u cijelosti ili u dva dijela)
 6. ustupljeni dio
 7. dio koji je preostao za ustupanje
 8. datum nastanka pasivnog kapaciteta
 9. rok do kad se kapacitet može ustupiti
 10. napomene.

Kontakt za dodatna pojašnjenja:

Danijela Mioković

Mate Vlašića 24b (Veletržnica ribe Poreč), 52440 Poreč, Hrvatska/Croatia

Tel: +385 52/566-091, Mob: +385 91/500-9991

E-pošta: danijela.miokovic@mps.hr   

 

 

 

Pravilnici – gospodarski ribolov

U Narodnim novinama 29/18 objavljen je:

 

 • Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica, sa primjenom od 29.03.2018.godine,

Kojeg možete vidjeti na poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_29_595.html

 

 • Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu

sa primjenom od 05.04.2018 godine

Kojeg možete vidjeti na poveznici   https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_29_591.html

 

 • Pravilnik o lovostaju trpova (Holothuroidea), sa primjenom od 29.03.2018.godine

kojeg možete vidjeti na poveznici  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_29_594.html

ODLUKA O KRITERIJIMA ZA UPIS ULOVNIH RIBARSKIH PLOVILA UDIČARSKIM ALATIMA U REGISTAR ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) U 2018. GODINI

ODLUKA O KRITERIJIMA ZA UPIS ULOVNIH RIBARSKIH PLOVILA UDIČARSKIM ALATIMA U REGISTAR ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) U 2018. GODINI

Odluka o kriter za upis ulovnih rib plovila udičarskim alatima u Registar ICCAT-a_NN_19_2018

na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 62/17.) i na temelju članka 7. stavka 3. Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2018. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine« br. 8/18.), ministar poljoprivrede donio

 

ODLUKU O KRITERIJIMA ZA UPIS ULOVNIH RIBARSKIH PLOVILA UDIČARSKIM ALATIMA U REGISTAR ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) U 2018. GODINI

 

Ovom Odlukom određuju se:

 

 • kriteriji kojima moraju udovoljavati ribarska plovila za obavljanje gospodarskog ribolova na moru udičarskim alatima za upis u Registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT record of BFT catching vessels)  u 2018. godini
 • popis plovila koja zadovoljavaju kriterije za upis u registar ulovnih brodova ICCAT-a te su autorizirana za obavljanje gospodarskog ribolova plavoperajne tune udičarskim alatima
 • individualne kvote za ulov tune udičarskim alatima po plovilima u 2018. godini.

 Odluka je objavljena u Narodnim novinama broj 19/18., a stupa na snagu 01.03.2018,

PRAVILNIK O DOZVOLI ZA AKVAKULTURU

PRAVILNIK O DOZVOLI ZA AKVAKULTURU

Narodne novine broj 17/18.

02 a_Pravilnik o dozvoli za akvakulturu_NN_17_2018

na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 130/17) ministar poljoprivrede donio

PRAVILNIK O DOZVOLI ZA AKVAKULTURU

 Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 17/18., a stupa na snagu 28.02.2018.

 Ovim Pravilnikom propisuje se:

 1. sadržaj zahtjeva za izdavanje dozvole za akvakulturu
 2. sadržaj dozvole za akvakulturu
 3. sadržaj zahtjeva za upis promjene podataka u dozvoli
 4. sadržaj i način vođenja Registra dozvola u akvakulturi

Zahtjev za izdavanje dozvole za akvakulturu podnosi se Ministarstvu poljoprivrede.

 Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o povlastici za uzgoj ribe i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, br. 76/11) i odredbe članaka 2. do 7a. Pravilnika o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 82/05, 59/09, 156/09, 53/10, 3/11 i 149/11).

PRAVILNIK O MALOM OBALNOM RIBOLOVU

 

PRAVILNIK O MALOM OBALNOM RIBOLOVU

Narodne novine broj 17/18.

na temelju članka 22. stavka 7. i članka 23. stavaka 8. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17.) ministar poljoprivrede donio

 01 a_Pravilnik o malom obalnom ribolovu_NN_17_2018

PRAVILNIK O MALOM OBALNOM RIBOLOVU

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 17/18., a stupa na snagu 22.02.2018.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

– namjena, vrsta i količina ribolovnih alata i opreme koja se smije koristiti u malom obalnom ribolovu

– broj sudionika u malom obalnom ribolovu

– postupak revizije i ažuriranja rang-liste sudionika u malom obalnom ribolovu

– sadržaj obrasca, uvjeti i način izdavanja povlastice za mali obalni ribolov

– sadržaj i način vođenja registra povlastica za mali obalni ribolov.

Prilikom obavljanja malog obalnog ribolova može se koristiti samo plovilo upisano u povlastici.

Povlastica se mora za vrijeme obavljanja malog obalnog ribolova nalaziti na plovilu kojim se obavlja djelatnost malog obalnog ribolova.

Na jedno plovilo može se izdati samo jedna povlastica.

Povlastica se može izdati samo na plovilo koje je upisano u registar ribarske flote Republike Hrvatske i kojemu je dodijeljen CFR broj.

Mali obalni ribolov smije obavljati samo ovlaštenik kojemu je izdana povlastica.

Kod obavljanja malog obalnog ribolova ovlaštenici povlastica ne smiju združivati plovila, ribolovne alate i opremu.

Maksimalan broj sudionika u malom obalnom ribolovu kojima je izdana povlastica na temelju važećeg odobrenja za mali ribolov može biti 3.500 u kalendarskoj godini.

Broj sudionika u malom obalnom ribolovu može biti veći za broj sudionika koji imaju pravo na izdavanje povlastice kao umirovljeni ovlaštenici povlastica za gospodarski ribolov na moru ili povlastica za uzgoj riba i drugih morskih organizama.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o malom obalnom ribolovu (»Narodne novine«, br. 8/15., 15/15., 19/15., 78/15., 107/15. i 15/17.).

Poziv LAGUR-a „Istarska batana“ na besplatnu radionicu pisanja, prijave i provedbe projekata

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (LAGUR) „Istarska batana“, poziva zainteresirane buduće prijavitelje na besplatnu dvodnevnu Radionicu pisanja, prijave i provedbe projekata koju LAGUR u suradnji sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva Istarske županije organizira u prostoru Multimedijalnog centra 3MC na adresi Centar 58 u Medulinu, u četvrtak 22.3.2018. i petak 23.3.2018.

Radionica je namijenjena budućim prijaviteljima na natječaje LAGUR-a s naglaskom na ribare, odgojno obrazovne ustanove, organizacije civilnog društva, gospodarski sektor ribarstva, turizma i ugostiteljstva te javni sektor, a koji imaju sjedište i djeluju na području djelovanja LAGUR-a: gradovi Rovinj-Rovigno i Vodnjan-Dignano te općine Medulin, Ližnjan, Fažana, Bale-Valle, Svetvinčenat, Barban, Kanfanar i Marčana.

Radi ograničenog broja polaznika, molimo da svoje sudjelovanje potvrdite prijavom putem linka https://goo.gl/forms/V5A8LBjeEyRAdhSb2 najkasnije do 16.3.2018.

Dozvoljena je prijava jednog po predstavniku organizacije, dok će u slučaju eventualnih slobodnih mjesta obavijest biti objavljena 19.3.2018.g. na  web stranici LAGUR-a www.lagur-istarska-batana.hr.

Svim će prijavljenima biti poslana potvrda o sudjelovanju na radionici.

22. Susreti ribara – RABAC

Tradicionalni, dvadeset i drugi po redu Susret ribara u organizaciji Hrvatske obrtničke komore održat će  u Rapcu,  05., 06. i  07. listopada 2017. godine (Hotel „Valamar Riviera“ Rabac). Domaćin 22. Susreta ribara je Obrtnička komora Istarske županije.

Predsjednik Organizacijskog odbora je Dalibor Kratohvil, potpredsjednik Hrvatske obrtničke komore, a članovi Organizacijskog odbora su:

 1. Enrico Cernecca, podpredsjednik POK-a Istarske županije
 2. Mato Oberan, predsjednik Ceha za ribarstvo i akvakulturu HOK-a
 3. Robert Momić, član Ceha za ribarstvo i  akvakulturu HOK-a

Na 2. sjednici Organizacijskog odbora, koja je održana 13.09.2017. utvrđen je konačni prijedlog tematskih izlaganja za 22. Susret ribara, na kojem će se  kroz stručna izlaganja i raspravu razmotriti niz tema koje su značajne za ribarski sektor:

 • Uvodno izlaganje predsjednika Ceha za ribarstvo i  akvakulturu HOK-a
 • Aktualno stanje i perspektive hrvatskog ribarstva
 • Ribarstvo i marikultura u Istarskoj županiji
 • Operativni program za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko  razdoblje 2014.-2020. god.
 • Iskrcajna mjesta i luke iskrcaja, te ribarske luke
 • Koćarski ribolov
 • Jabučka kotlina – regulacija ribolova u Jabučkoj kotlini
 • Novi Zakon o morskom ribarstvu i inspekcijski nadzor u ribarstvu
 • Mjere upravljanja ribolom male plave ribe na Jadranu ( srdela i inčun) sukladno preporuci GFCM-a
 • Ribolov malim ribolovnim alatima
 • Prezentacija FLAG-ova – ( Lokalne akcijske grupe u ribarstvu )
 • Prezentacija LAGUR-a ”Alba”
 • Stanje marikulture u Hrvatskoj, s naglaskom na školjkarstvo

Obzirom na zanimljivost tema i važnost problematike, značajni dio vremena predviđenog programom, rezerviran je za raspravu, tijekom koje će sudionici moći iznijeti svoja mišljenja i stavove. Osim velikog broja ribara, predstavnika znanstvenih institucija i ustanova, na skupu će sudjelovati  i predstavnici županijskih obrtničkih komora, kao i dužnosnici Hrvatske obrtničke komore.

Isto tako, očekuje se nazočnost visokih državnih dužnosnika, predstavnika nekoliko ministarstava (Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta), predstavnika Obalne straže RH, predstavnika pomorske policije, predstavnika lučke uprave i lučke kapetanije, županijskih čelnika i drugih uglednih gostiju te predstavnika medija.

Radni dio i smještaj sudionika 22. Susreta ribara je u Hotelu „Valamar Riviera“ Rabac

Cijene hotelskog smještaja:

 • cijena po osobi dnevno – polupansion
 • 300 kuna – po osobi, dnevno, u dvokrevetnoj sobi, double use
 • 450 kuna –  po osobi dnevno, u dvokrevetnoj sobi, single use
 • nadoplata za puni pansion – 90 kuna
 • odbitak za uslugu noćenja s doručkom iznosi 35 kuna po osobi dnevno
 • cijene ručka i večere za vanjske sudionike, koji neće biti na smještaju iznose 90 kuna po obroku.
 • uključeno u cijenu: PDV i boravišna pristojba, WiFi Internet

Rezervacija hotelskog smještaja :

Daljnje informacije vezane uz 22. Susret ribara biti će dostupne na internet stranici Hrvatske obrtničke komore www.hok.hr

Besplatna informativna radionica LAGUR-a „Istarska batana“

 

Obavještavamo o održavanju besplatne informativne radionice LAGUR-a „Istarska batana“ koja će se održati 06-04.2017.g. u Medulinu.

Radionica je namijenjena predstavnicima gospodarskog sektora u ribarstvu i ostalim potencijalnim prijaviteljima kojima će se predstaviti mjere i mogućnosti financiranja iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH za 2014-2020.

Molimo zainteresirane da potvrde svoj dolazak na broj 0916215063 ili na mail: lagur.istarska.batana@gmail.com.

Detaljnije informacije za prijavu navedene su u priloženoj pozivnici.

poziv, 06.04.2017.

 

AIS – Smjernice za operativnu uporabu sustava automatske identifikacije brodova

 

Obavještavamo Vas da su na službenim stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture ( www.mmpi.hr ), u dijelu Pomorstvo – FSI okružnice i obavijesti – OKRUŽNICE, objavljene obvezujuće Smjernice za operativu uporabu sustava automatske identifikacije brodova ( AIS sustav), oznaka CIRC-MMPI-008.

AIS_Smjernice za operativnu uporabu AIS sustava_2017