Arhiva kategorije: Poljodjelstvo

Ceh za Poljodjelstvo

PRAVILNIK O PROVEDBI TIPA OPERACIJE 6.1.1. »POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA«, I TIPA OPERACIJE 6.3.1. »POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA«

PRAVILNIK

O PROVEDBI TIPA OPERACIJE 6.1.1. »POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA«, I TIPA OPERACIJE 6.3.1. »POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Prav_611_Potpora mladim polj_i 631_Potp razvoju malih polj gosp_NN_21_2018

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 21/18., a stupa na snagu 09.03.2018. godine.

 

OPĆE ODREDBE

 

Ovim Pravilnikom propisuje se provođenje tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima« i tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«  u okviru mjere 6 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

 

POJMOVI

 

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

 

»mladi poljoprivrednik« – osoba starija od 18 i mlađa od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja Zahtjeva za potporu koja posjeduje odgovarajuća stručna znanja i vještine te je po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljena kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva.

 

»malo poljoprivredno gospodarstvo« – poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura.

 

»projekt« je skup aktivnosti potrebnih za ostvarenje ciljeva koje korisnik navodi u poslovnom planu

 

»tip operacije« – skup projekata koji doprinose ostvarivanju ciljeva jednog ili više prioriteta Europske unije za ruralni razvoj na koje se odnose

 

»javna potpora« – svaki oblik potpore iz javnih izvora Republike Hrvatske i potpora iz proračuna Europske unije, a predstavlja bespovratna sredstva (u daljnjem tekstu: potpora)

 

»AGRONET sustav« – zaštićena mrežna aplikacija koja je između ostalog namijenjena korisnicima potpora EPFRR za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu, elektroničko popunjavanje EPFRR Zahtjeva za potporu/promjenu/isplatu/odustajanje te preuzimanje EPFRR Odluka/Pisama/Izmjene Odluka/Potvrda (u daljnjem tekstu: AGRONET)

 

»ruralno područje« – cijelo područje Republike Hrvatske, osim administrativnih centara Zagreba, Splita, Rijeke i Osijeka

 

TIP OPERACIJE 6.1.1.

POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA

 

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA

 

Korisnici potpore su mladi poljoprivrednici sukladno definiciji iz članka 3., stavka 1., točke 1. ovoga Pravilnika koji:

 

 1. a) su u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora, ali ne duže od dvadeset četiri mjeseca prije podnošenja Zahtjeva za potporu

 

 1. b) u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu nisu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora, ali to moraju postati najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu prve rate i ne kasnije od devet mjeseci nakon sklapanja Ugovora o financiranju.

 

Mladi poljoprivrednik može biti nositelj/odgovorna osoba u:

 

 1. a) obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
 2. b) obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
 3. c) trgovačkom društvu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela) isključivo ako je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu i dalje u periodu od najmanje pet godina od konačne isplate potpore.

 

Korisnik mora imati odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i to jedno od navedenih:

 

 1. a) diplomski ili preddiplomski studij iz agronomskog ili veterinarskog smjera
 2. b) završenu srednju školu iz područja poljoprivrede ili veterine
 3. c) radno iskustvo iz poljoprivrede ili veterine u trajanju od najmanje dvije godine i dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju.

 

Ako korisnik traži potporu 50.000 eura, dužan je ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva i biti registriran u Registru poreznih obveznika kao porezni obveznik po osnovi plaćanja poreza na dobit ili dohodak i obveznik socijalnih doprinosa (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najkasnije prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu treće rate i to mora ostati najmanje pet godina nakon konačne isplate.

 

Ako korisnik traži potporu 20.000 eura dužan je ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva najmanje pet godina nakon isplate treće rate.

 

Korisnik mora imati uspostavljeno knjigovodstvo/poslovne knjige u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i najkasnije prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu treće rate.

 

Mladi poljoprivrednik mora imati prijavljeno prebivalište na području Republike Hrvatske najkasnije u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu prve rate i najmanje pet godina nakon konačne isplate.

 

POSLOVNI PLAN

 

Korisnik je dužan izraditi poslovni plan sukladno predlošku koji će biti sastavni dio Zahtjeva za potporu. U poslovnom planu korisnik mora dokazati financijsku i ekonomsku održivost projekta.

Korisnik u poslovnom planu mora definirati način dostizanja odabranih ciljeva:

 

BROJ PROJEKATA PO KORISNIKU

 

Isti (jedan) korisnik i njegova povezana i/ili partnerska poduzeća mogu podnijeti jedan Zahtjev za potporu tijekom jednog natječaja.

 

Ako korisnik i/ili njegova povezana i/ili partnerska poduzeća podnesu više Zahtjeva za potporu tijekom jednog natječaja, u obzir će se uzeti najranije podnesen Zahtjev za potporu, dok će se za ostale Zahtjeve za potporu izdati Odluka o odbijanju Zahtjeva za potporu.

 

Korisnik može samo jednom u programskom razdoblju 2014. – 2020. ostvariti potporu iz tipa operacije 6.1.1.

 

VISINA POTPORE

 

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava kao početna potpora za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.

 

Potpora korisniku kojem će poljoprivreda biti glavno zanimanje i koji će bit obveznik socijalnih doprinosa Republike Hrvatske (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najmanje pet godina nakon konačne isplate iznosi 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti kako je određeno natječajem.

 

Potpora korisniku kojem poljoprivreda neće biti glavno zanimanje i koji neće biti obveznik socijalnih doprinosa po osnovi poljoprivrede iznosi 20.000 eura u kunskoj protuvrijednosti kako je određeno natječajem.

 

TIP OPERACIJE 6.3.1
POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODRASTAVA

 

Korisnici su mala poljoprivredna gospodarstava sukladno definiciji iz članka 3., stavka 1., točke 2. ovoga Pravilnika, organizacijskih oblika:

 

 1. a) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,
 2. b) obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
 3. c) trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
 4. d) zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

 

Za obrt poljoprivreda mora biti glavna djelatnost počevši od podnošenja zahtjeva za potporu do najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore.

 

Za trgovačko društvo poljoprivreda mora biti glavna djelatnost u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku počevši od podnošenja zahtjeva za potporu do najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore

 

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA

 

Poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu od 2.000 eura do 7.999 eura.

 

U trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu poljoprivredno gospodarstvo mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednika sukladno Zakonu o poljoprivredi.

 

POSLOVNI PLAN

 

Korisnik je dužan izraditi poslovni plan sukladno predlošku koji će biti sastavni dio Zahtjeva za potporu. Korisnik u poslovnom planu obavezno mora definirati ciljeve, koje je dužan ostvarit

 

BROJ PROJEKATA PO KORISNIKU

 

Isti (jedan) korisnik i njegova povezana i/ili partnerska poduzeća mogu podnijeti jedan Zahtjev za potporu tijekom jednog natječaja.

 

Ako korisnik i/ili njegova povezana i/ili partnerska poduzeća podnesu više Zahtjeva za potporu tijekom jednog natječaja, u obzir će se uzeti najranije podnesen Zahtjev za potporu, dok će se za ostale Zahtjeve za potporu izdati Odluka o odbijanju Zahtjeva za potporu.

 

Korisnik može samo jednom u programskom razdoblju 2014. – 2020. ostvariti potporu iz tipa operacije 6.3.1.

 

VISINA POTPORE

 

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava kao početna potpora za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.

 

Potpora po korisniku iznosi 15.000 eura u kunskoj protuvrijednosti kako je određeno natječajem.

 

PRIPREMA I OBJAVA NATJEČAJA

 

Natječaj objavljuje i provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

 

Natječaj se može ograničiti po sektorima, vrsti i/ili veličini korisnika.

 

Natječaj se sastoji od teksta natječaja te priloga i obrazaca koje zajednički izrađuju Agencija za plaćanja i Upravljačko tijelo, a odobrava Upravljačko tijelo.

 

Natječaj za dodjelu potpore objavljuje se na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr, a obavijest o objavi natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede – www.mps.hr, Europskih strukturnih i investicijskih fondova – www.strukturnifondovi.hr i Programa ruralnog razvoja – www.ruralnirazvoj.hr.

 

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

 

Zahtjev za potporu podnosi se putem AGRONET-a sukladno odredbama natječaja.

 

Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi podnio Zahtjev za potporu.

 

Upute za upis u Evidenciju korisnika nalaze se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr

 

KONTROLA NA TERENU

 

Agencija za plaćanja na terenu provodi kontrolu aktivnosti kroz redovne kontrole: kontrolu prije isplate i ex-post kontrolu tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja.

 

Osim redovnih kontrola, kontrole na terenu mogu se provoditi u bilo kojem trenutku tijekom postupka dodjele potpore, ako je to potrebno.

 

Redovnom kontrolom na terenu utvrđuje se: da su aktivnosti iz poslovnog plana stvarno provedene, da je Zahtjev za isplatu ispravan i da je u skladu s pravilima Europske unije i nacionalnim pravilima, da se korisnik bavi aktivnošću za koju je ostvario potporu i da je u skladu s ugovorenim obvezama i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja.

 

Kontrolu aktivnosti može obavljati Upravljačko tijelo, Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, Europska komisija, Europski revizorski sud, predstavnici Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) te druge institucije koje za to imaju ovlasti po posebnim propisima.

 

Svi rokovi, prava i obveze korisnika po pitanju redovnih kontrola na terenu bit će propisani ugovorom o financiranju.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Postupci započeti po odredbama Pravilnika o provedbi podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, podmjere 6.2. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« i podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« u okviru mjere M06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine« broj 42/15 i 6/17), dovršit će se po odredbama toga Pravilnika.

 

PRESTANAK VAŽENJA PROPISA

 

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe pravilnika za tip operacije 6.1.1. i 6.3.1. iz Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, Podmjere 6.2. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« i Podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« unutar mjere M06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine« broj 42/15, 6/17, 117/17).

 

ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

(Narodne novine, 20/18)

Zakon o poljoprivrednom zemljištu_NN_20_2018

 

ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

 Zakon stupa na snagu 08.03.2018. godine.

 

OPĆE ODREDBE

Ovim se Zakonom uređuje održavanje i zaštita poljoprivrednog zemljišta, korištenje poljoprivrednog zemljišta, promjena namjene poljoprivrednog zemljišta i naknada, raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske ( u vlasništvu države) i Zemljišni fond.

Poljoprivredno zemljište je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu.

Nositeljima prava vlasništva na zemljištu ne mogu biti strane pravne i fizičke osobe, osim ako međunarodnim ugovorom i posebnim propisom nije drukčije određeno.

Iznimno, strane pravne i fizičke osobe mogu stjecati pravo vlasništva na poljoprivrednom zemljištu nasljeđivanjem uz uvjet reciprociteta.

Poljoprivrednim zemljištem, u smislu ovoga Zakona, smatraju se poljoprivredne površine koje su po načinu uporabe u katastru opisane kao: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare, kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.

Pojedino zemljište izvan građevinskog područja koje je po načinu uporabe u katastru opisano kao oranica, vrt, livada, pašnjak, voćnjak, maslinik, vinograd, trstik i močvara, a u naravi je zapušteno poljoprivredno zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji uz troškove koji su manji od tržišne vrijednosti ili ukupnog iznosa zakupnine kroz cijelo vrijeme trajanja zakupa toga zemljišta, a koje je dio šumskogospodarskog područja može se izdvojiti iz šumskogospodarskog područja sukladno posebnom propisu iz upravnog područja šumarstva.

Poljoprivredno zemljište mora se održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju.

Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su poljoprivredno zemljište obrađivati primjenjujući potrebne agrotehničke mjere, ne umanjujući njegovu vrijednost.

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE

Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države raspolaže se prema odredbama ovoga Zakona, a prema općim propisima o raspolaganju nekretninama ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države u smislu ovoga Zakona predstavlja:

 • zakup
 • zakup za ribnjake,
 • zakup zajedničkih pašnjaka,
 • privremeno korištenje,
 • zamjena,
 • prodaja,
 • prodaja izravnom pogodbom,
 • davanje na korištenje izravnom pogodbom,
 • razvrgnuće suvlasničke zajednice,
 • osnivanje prava građenja
 • osnivanje prava služnosti

Odlukom kojom se odlučuje o vlasničkim i drugim stvarnim pravima na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države obvezno se osigurava zaštita i unaprjeđenje gospodarskih, ekoloških i drugih interesa Republike Hrvatske i njezinih građana.

Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države raspolaže se na temelju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države.

Program donosi općinsko ili gradsko vijeće za svoje područje na prijedlog načelnika odnosno gradonačelnika uz prethodno mišljenje županije i suglasnost Ministarstva odnosno za Grad Zagreb Gradska skupština Grada Zagreba za svoje područje uz suglasnost Ministarstva.

 

ZAKUP

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države daje se u zakup putem javnog natječaja na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Početna zakupnina za zakup utvrđuje se prema površini i kulturi katastarske čestice te jediničnoj zakupnini prikazanoj po županijama, katastarskim općinama i katastarskim kulturama, a za Grad Zagreb po katastarskim općinama i katastarskim kulturama.

Jediničnu zakupninu i način izračuna početne zakupnine za zakup Vlada Republike Hrvatske propisuje uredbom.

Zakupnina za zakup plaća se godišnje.

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države dano u zakup ne može se dati u podzakup, odnosno zakupnik ne može zakupljeno poljoprivredno zemljište dati u zakup trećoj osobi.

Ugovor o zakupu prestaje protekom vremena na koje je sklopljen.

Ugovor o zakupu može se u svako vrijeme sporazumno raskinuti.

 

ZAKUP RIBNJAKA

U smislu ovoga Zakona ribnjak je proizvodno-tehnološka cjelina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje je namijenjeno uzgoju ribe i drugih vodenih organizama.

Ribnjaci u vlasništvu države daju se u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi javnim natječajem na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Stručne poslove u vezi s postupkom provedbe javnog natječaja za zakup ribnjaka provodi Ministarstvo.

 

ZAKUP ZAJEDNIČKIH PAŠNJAKA

Zajednički pašnjak je proizvodno-tehnološka cjelina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje je u naravi pašnjak, livada, sjenokoša i neplodno zemljište namijenjeno zajedničkoj ispaši stoke i peradi.

Zajednički pašnjak daje se u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi javnim natječajem na rok od deset godina s mogućnošću višekratnog produljenja.

 

PRIVREMENO RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE

Jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb mogu sklopiti ugovor o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države s fizičkim ili pravnim osobama na njihov zahtjev i to s dosadašnjim korisnicima kojima su istekli ugovori za poljoprivredno zemljište u vlasništvu države i koji su u mirnom posjedu istog.

 

ZAMJENA

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje se nalazi izvan proizvodno-tehnoloških cjelina koje su u funkciji poljoprivredne proizvodnje može se zamijeniti za poljoprivredno zemljište u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba, koje je približno iste vrijednosti i nalazi se na području iste ili susjedne jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba, radi okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta.

Približno iste vrijednosti je poljoprivredno zemljište čija je vrijednost do 10% veća ili do 10% manja u odnosu na poljoprivredno zemljište koje je predmet zamjene.

Postupak za zamjenu poljoprivrednog zemljišta mogu predložiti fizičke ili pravne osobe i jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb.

Postupak zamjene provodi Ministarstvo.

 

PRODAJA

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države može se prodati na temelju javnog natječaja, osim ribnjaka, zajedničkih pašnjaka, komasiranih, arondiranih površina poljoprivrednog zemljišta, poljoprivrednog zemljišta koje graniči s građevinskim područjima te osobito vrijedno obradivo (P1) i vrijedno obradivo (P2) poljoprivredno zemljište.

Katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države površine do 10 ha za kontinentalno područje i površine do 1 ha za priobalno područje mogu se prodati javnim natječajem.

Jedan kupac može na području Republike Hrvatske kupiti poljoprivredno zemljište u vlasništvu države i to maksimalno do 50 ha za kontinentalno područje i do 5 ha za priobalno područje.

 

PRODAJA IZRAVNOM POGODBOM

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države iznimno se može prodati izravnom pogodbom po tržišnoj cijeni koju utvrđuje stalni sudski vještak za procjenu nekretnina ili stalni sudski procjenitelj sukladno posebnom propisu o procjeni nekretnina

 

DAVANJE NA KORIŠTENJE IZRAVNOM POGODBOM

Iznimno, poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje je obuhvaćeno Programom Ministarstvo može dati na korištenje bez javnog natječaja znanstvenim i znanstveno-nastavnim institucijama iz područja poljoprivrede, kaznionicama, ustanovama koje u obavljanju svoje djelatnosti imaju potrebu za poljoprivrednim zemljištem, a njihov je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica područne (regionalne) samouprave i lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb.

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države može se dati na korištenje za potrebe stručnog i znanstveno-nastavnog rada, rehabilitaciju i socijalizaciju ili druge potrebe poljoprivredne namjene na rok do 25 godina, uz naknadu u visini početnog iznosa zakupnine na području na kojem se poljoprivredno zemljište nalazi.

 

RAZVRGNUĆE SUVLASNIČKE ZAJEDNICE

Suvlasnička zajednica između Republike Hrvatske i trećih osoba na poljoprivrednom zemljištu razvrgnut će se geometrijskom diobom kada je to moguće.

Površina katastarske čestice nakon diobe ne može biti manja od 0,5 ha.

Odluku o razvrgnuću suvlasničke zajednice donosi Ministarstvo.

 

OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA

Pravo građenja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države osniva se kada se na poljoprivrednom zemljištu izvan granica građevinskog područja aktom za provedbu prostornih planova utvrđuje građevna čestica ili obuhvat zahvata u prostoru i mijenja namjena poljoprivrednog zemljišta.

Pravo građenja može se osnovati na rok ne duži od 99 godina.

Pravo građenja osniva Ministarstvo, osim ako je posebnim zakonom propisana nadležnost drugog tijela.

OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI

Ministarstvo može osnovati pravo služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države na prijedlog zainteresirane osobe.

Odluku o osnivanju prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države donosi Ministarstvo.

Na temelju odluke o osnivanju prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države ministar u ime Republike Hrvatske i predlagatelj služnosti sklapaju ugovor o osnivanju prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 37. stavka 2. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Ministar će donijeti pravilnike iz članka 4. stavka 7., članka 5. stavka 4., članka 7. stavka 8., članka 8. stavka 3., članka 22. stavka 5., članka 23. stavka 4., članka 29. stavka 15., članka 34. stavka 4., članka 35. stavka 7., članka 50. stavaka 5. i 6., članka 51. stavka 4., članka 54. stavka 7., članka 55. stavka 3., članka 56. stavka 17., članka 62., članka 72. stavka 9. i članka 82. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 39/13. i 48/15.).

PRAVILNIK O PROVEDBI IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA ZA 2018. GODINU

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi IAKS mjera RR za 2018 g_NN_19_2018

na temelju članka 10. stavka 9., članka 16. stavka 1., članka 21. i članka 25. stavka 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/15), ministar poljoprivrede donio

 

PRAVILNIK O PROVEDBI IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA ZA 2018. GODINU

 

Pravilnik je objavljen je  u Narodnim novinama broj 19/18., a stupa na snagu 01.03.2018.

 Ovim se Pravilnikom propisuje podnošenje jedinstvenog zahtjeva i način provedbe:

– mjera iz programa izravnih plaćanja te detaljni uvjeti i postupci za ostvarivanje:

 

 1. osnovnog plaćanja, dodjelu i korištenje prava na plaćanja iz nacionalnih rezervi, prijenos prava na plaćanja

 

 1. plaćanja za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš, preraspodijeljenog plaćanja, plaćanja za mlade poljoprivrednike, proizvodno vezane potpore i programa za male poljoprivrednike

– mjera državne potpore koje se financiraju iz državnog proračuna te detaljni uvjeti i postupci za ostvarivanje potpore:

 1. u iznimno osjetljivim sektorima za:
 2. a) duhan
 3. b) mliječne krave
 4. c) rasplodne krmače
 5. d) maslinovo ulje
 6. za IAKS mjeru ruralnog razvoja za očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja

– IAKS mjera ruralnog razvoja iz članka 10. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/15, dalje u tekstu: Zakon) predviđene Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Korisnik izravne potpore i IAKS mjera ruralnog razvoja je poljoprivrednik u smislu članka 2. stavka 1. točke 1. Zakona, upisan u Upisnik poljoprivrednika, čiji nositelj kao odgovorna osoba podnosi jedinstveni zahtjev za potporu iz članka 3. ovoga Pravilnika.

 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kao provedbeno tijelo za provedbu mjera koristi integrirani administrativni kontrolni sustav (IAKS)

Kao dio IAKS-a, Agencija za plaćanja vodi sustav za identifikaciju i prijavu prava na plaćanja (dalje u tekstu: registar prava na plaćanja) kojim se osigurava učinkovita sljedivost prava na plaćanja.

IAKS postupak sustava identifikacije i registracije životinja – Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ) je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, a vodi ga Hrvatska poljoprivredna agencija (HPA).

 

Podatke iz JRDŽ-a te podatke iz Središnjeg popisa matičnih grla i Središnjeg popisa matičnih jata Agencija za plaćanja razmjenjuje s HPA na dnevnoj razini. Ključ za razmjenu podataka je jedinstveni matični identifikacijski broj poljoprivrednika (MIBPG).

Agencija za plaćanja temeljem sporazuma s nadležnim institucijama preuzima podatke potrebne za provedbu mjera potpora iz ovoga Pravilnika.

 IAKS mjere ruralnog razvoja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. obuhvaćaju potporu za:

 1. a) Mjeru 10 »Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene«
 2. b) Mjeru 11 »Ekološki uzgoj«
 3. c) Mjeru 13 »Plaćanja područjima s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima«

 Sredstva potpore za M10, M11 i M13 osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Republike Hrvatske.

Osnova za izračun potpore po površini je hektar, osnova za izračun potpore za domaće životinje je uvjetno grlo.

 Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu (»Narodne novine« br. 19/17, 45/17 i 46/17).

Postupci započeti po odredbama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu (»Narodne novine« br. 19/17, 45/17 i 46/17) završit će se po odredbama toga pravilnika, osim članka 47., na koji se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika.

Prilozi 1. – 5. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

PRAVILNIK O PROVEDBI PODMJERE 10.2 »POTPORA ZA OČUVANJE, ODRŽIVO KORIŠTENJE I RAZVOJ GENETSKIH IZVORA U POLJOPRIVREDI«

PRAVILNIK O PROVEDBI PODMJERE 10.2 »POTPORA ZA OČUVANJE, ODRŽIVO KORIŠTENJE I RAZVOJ GENETSKIH IZVORA U POLJOPRIVREDI« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Narodne novine broj 17/18.

02 a_Prav_podmj_10.2_Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljop_NN_17_2018

na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/15), ministar poljoprivrede donio

PRAVILNIK O PROVEDBI PODMJERE 10.2 »POTPORA ZA OČUVANJE, ODRŽIVO KORIŠTENJE I RAZVOJ GENETSKIH IZVORA U POLJOPRIVREDI« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 17/18., a stupa na snagu 28.02.2018.

OPĆE ODREDBE

Ovim se Pravilnikom utvrđuje provođenje mjere 10 »Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene«, podmjere 10.2 »Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

POJMOVI

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

NACIONALNI PROGRAM očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017. do 2020. godine (u daljnjem tekstu: Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora), donesen Odlukom Vlade Republike Hrvatske u siječnju 2017. godine

 

NACIONALNI PROGRAM očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj,prihvaćen Odlukom Vlade Republike Hrvatske u ožujku 2010. godine

GENETSKI MATERIJAL je bilo koji dio genetskog izvora (biljni ili životinjski), uključujući reproduktivne, vegetativne ili somatske dijelove za umnažanje, kojim se prenose nasljedna svojstva

BIOLOŠKI MATERIJAL je svaki materijal koji sadržava genetsku informaciju i koji se može razmnožavati sam ili se može razmnožavati u biološkom sustavu

IN SITU održavanje podrazumijeva čuvanje genetskog materijala u ekosistemu ili prirodnom staništu i održavanje i obnavljanje održive populacije vrsta u njihovom prirodnom okruženju i okruženju gdje su se razvila njihova karakteristična svojstva

EX SITU održavanje je čuvanje genetskog materijala za poljoprivredu izvan njegovog prirodnog staništa

JAVNA POTPORA je svaki oblik potpore iz javnih izvora Republike Hrvatske i potpora iz proračuna Europske unije, a predstavlja bespovratna sredstva

AGRONET SUSTAV je zaštićena mrežna aplikacija koja je između ostalog namijenjena i korisnicima potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu, elektroničko popunjavanje zahtjeva za potporu/promjenu/isplatu/odustajanje te preuzimanje odluka/pisama/izmjene odluka/potvrda

KORISNICI POTPORE

Korisnici potpore su javna tijela koja se bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora.

VISINA I INTENZITET POTPORE

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Republike Hrvatske pri čemu Europska unije sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela.

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih sredstava.

Intenzitet potpore po projektu iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Visina potpore po korisniku računa se prema broju prihvatljivih aktivnosti iz članaka 11. i 12. ovoga Pravilnika koja iznosi najviše 30.000 EUR po pojedinoj aktivnosti.

 

NATJEČAJ

Natječaj objavljuje i provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Natječaj se sastoji od teksta natječaja te priloga i obrazaca koje zajednički izrađuju Agencija za plaćanja i Upravljačko tijelo, a odobrava Upravljačko tijelo.

Natječaj za dodjelu potpore objavljuje se na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr, a obavijest o objavi natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede – www.mps.hr, Europskih strukturnih i investicijskih fondova – www.strukturnifondovi.hr i Programa ruralnog razvoja – www.ruralnirazvoj.hr.

Agencija za plaćanja provodi postupak dodjele potpore temeljem objavljenog natječaja.

PRAVILNIK O EVIDENCIJI UPORABE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

PRAVILNIK O EVIDENCIJI UPORABE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Narodne novine broj 17/18.

01 a_Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta_NN_17_2018

na temelju članka 120. stavka 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/15), ministar poljoprivrede donio

PRAVILNIK O EVIDENCIJI UPORABE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 17/18., a stupa na snagu 28.02.2018.

 Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti, sadržaj, te način vođenja evidencije uporabe poljoprivrednog zemljišta.

 »ARKOD« je evidencija uporabe poljoprivrednog zemljišta na području Republike Hrvatske koju u digitalnom grafičkom obliku vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

 »ARKOD parcela« je neprekinuta površina poljoprivrednog zemljišta koju obrađuje jedan poljoprivrednik, klasificirana s obzirom na vrstu uporabe poljoprivrednog zemljišta iz šifrarnika u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

 »Predstavnik poljoprivrednika« je nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva te odgovorna osoba obrta, trgovačkog društva ili druge pravne osobe poljoprivrednika. Predstavnik poljoprivrednika može biti i punomoćnik.

 Podaci o ARKOD parceli iz članka 3. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika su javni i dostupni su na ARKOD pregledniku (www.arkod.hr).

 Osnovna jedinica upisa u ARKOD je ARKOD parcela.

U ARKOD sustav se evidentiraju sve ARKOD parcele s površinom jednakom ili većom od 0,05 ha.

Upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD provodi se u podružnicama Agencije za plaćanja na temelju izjave poljoprivrednika o korištenju poljoprivrednog zemljišta uz dokaze o vlasništvu ili posjedu zemljišta te pomoću podataka iz Upisnika poljoprivrednika i fotointerpretacije površine poljoprivrednog zemljišta na DOF-u.

 Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine« br. 35/15, 118/16 i 26/17).

 

JAVNI NATJEČAJ – Nacionalni program pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

Obavještavamo Vas da je na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (Narodne novine br. 37/15, 49/15, 40/17) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala

JAVNI NATJEČAJ

za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja u 2018. godini

 

Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 89/17. od 06.09.2017.

PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (Narodne novine br. 37/15, 49/15, 40/17). Javna potpora u mjeri Promidžba na tržištima trećih zemalja su sredstva potpore koja se osiguravaju i isplaćuju iz proračuna Europske unije i iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici sredstava za mjeru Promidžba u okviru provedbe Nacionalnog programa, su:

– proizvođači vina (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar

– javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika državnog proračuna

– udruge proizvođača vina, zadružni savezi (čije su članice barem tri zadruge koje se bave proizvodnjom vina).

Podnositelj prijave na natječaj mora udovoljavati kriterijima prihvatljivosti propisanim u članku 5. Pravilnika.

INTENZITET POTPORE I IZNOSI

Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu je EUR 200.000 (u kunskoj protuvrijednosti).

Pojedini projekt mora se odnositi isključivo na jednu zemlju s tržišta trećih zemalja određenih u članku 3. Pravilnika.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava za mjeru Promidžba počinje teći od prvog dana nakon objave u Narodnim novinama te traje do 29. rujna 2017. godine. Nepravovremene prijave neće se razmatrati.

NAČIN PRIJAVE

Prijava se dostavlja u jednom originalnom primjerku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja napisanim na poleđini, isključivo kao preporučena pošiljka s povratnicom i s naznačenim vremenom slanja (datum, sat, minuta i sekunda zaprimanja pošiljke u poštanskom uredu), na adresu:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za Nacionalni program pomoći sektoru vina – mjera Promidžba«.

Detaljne upute za podnošenje prijava s popisom obrazaca dostupne su u Uputama za korisnike na internetskim stranicama Agencije za plaćanja: www.apprrr.hr  te Ministarstva: www.mps.hr.

Obrasci za podnošenje prijava nalaze se na internetskim stranicama Agencije za plaćanja: www.apprrr.hr i Ministarstva: www.mps.hr  (obrasci moraju biti popunjeni u elektroničkom obliku i dostavljeni na CD-u u digitalnom obliku).

 

INFORMATIVNA RADIONICA ZA POTENCIJALNE KORISNIKE NATJEČAJA ZA ULAGANJA U POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA

Poštovani,

obavještavamo vas da će se 2. svibnja 2017. godine, u Jastrebarskom, održati informativna radionica za potencijalne korisnike mjere 4 i/ili njihove predstavnike na kojoj će imati priliku upoznati se sa svim važnim informacijama o trenutno otvorenim natječajima za podmjeru 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva:

1. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća, od 6.000 do 250.000 eura ekonomske veličine

2. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća, preko 250.000 eura ekonomske veličine

3. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo, od 8.000 do 250.000 eura ekonomske veličine

4. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo, preko 250.000 eura ekonomske veličine

5. Natječaj za  provedbu tipa operacije 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

 

Radionica se održava u Vinariji Kolarić, na adresi Hrastje Pleševičko 24 u Jastrebarskom, s početkom u 10.00 sati.

Molimo zainteresirane da se za sudjelovanje obvezno prijave putem sljedećeg OBRASCA.

Napominjemo da će informacije o održavanju sljedećih radionica diljem RH biti objavljene do sredine sljedećeg tjedna na stranici ruralnirazvoj.hr.

OTVORENO 5 NATJEČAJA ZA ULAGANJA U POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA


Pravilnik o provedbi mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.1 „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 37/2017), u odnosu na prethodni Pravilnik,  uvodi slijedeće novine:


– prijave na natječaj počinu mjesec dana od objave kako bi potencijalni korisnici imali vremena za pripremu


– obrada natječaja trajat će max. 120 dana (ne računajući vrijeme koje korisnik ima za dostavu dokumentacije)


– za prijavu na natječaj potreba je minimalna dokumentacija, dok dodatnu dokumentaciju moraju dostaviti samo oni koji prođu prvu kontrolu projekta.


– sufinanciranje projekata max. 50% (za mlade dodatnih 20%)


– za start-up tvrtke max. 100.000 eura po projektu


– definirano da jedan neprihvatljiv trošak (ako nije ključan za provedbu ili bodove) ne znači odbijanje cijelog projekta, nego se samo taj trošak proglasi neprihvatljivim


– omogućene su dopune/ispravci/obrazloženja na zahtjev Agencije


– ako se odobri projekt u tipu operacije 4.1.1. a isti korisnik je tražio i u tipu operacije 4.1.2.ili 4.1.3., bit će mu automatski odobren (mora imati minimalan broj bodova-prag prolaznosti).


– odvojeni su natječaji za mikro,male i srednje i natječaj za velike korisnike

Temeljem ovog Pravilnika, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 24.04.2017.objavila je pet natječaja ukupne vrijednosti 600 milijuna kuna.

 

Natječaji su dostupni na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr). Prijave za natječaje će se zaprimati od 2. lipnja 2017. godine:

1. NATJEČAJ za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrćaza poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 6.000 do 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata (Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 120.000.000 kn)2.  NATJEČAJ za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća, preko 250.000 eura ekonomske veličine (Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 80.000.000 kn)


Dozvoljeni troškovi: podizanje trajnih nasada, staklenika i plastenika, prostora za skladištenje, kupnja mehanizacije, opremanje objekata za prijem i skladištenje, sušenje i doradu. Sufinanciranje iznosi 50%, a maksimalni iznos potpore po projektu 1.000.000 eura osim za početnike gdje je maksimalni iznos 100.000 eura po projektu.

 

Za MLADE je moguće povećanje intenziteta za 20% uz uvjet da je osoba mlađa od 40 godina nositelj/vlasnik te da plaća doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivrede.3. NATJEČAJ za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo, od 8.000 do 250.000 eura ekonomske veličine (Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 120.000.000 kn)


4. NATJEČAJ za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo, preko 250.000 eura ekonomske veličine (Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 80.000.000 kn)


Dozvoljeni troškovi: rekonstrukcija i izgradnja objekata za držanje životinja, oprema i mehanizacija. Sufinanciranje iznosi 50%, a maksimalni iznos potpore po projektu 1.000.000 eura osim za početnike gdje je maksimalni iznos 100.000 eura po projektu.Za mlade je moguće povećanje intenziteta za 20% uz uvjet da je osoba mlađa od 40 godina nositelj/vlasnik te da plaća doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivrede.

5. NATJEČAJ za  provedbu tipa operacije 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš (Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 200.000.000 kn)


Dozvoljeni troškovi su gradnja i opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate, strojevi i oprema.


Sufinanciranje iznosi 50%, a maksimalni iznos potpore po projektu 1.000.000 eura osim za početnike gdje je maksimalni iznos 100.000 eura po projektu.Za mlade je moguće povećanje intenziteta za 20% uz uvjet da je osoba mlađa od 40 godina nositelj/vlasnik te da plaća doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivrede.Intenzitet potpore za ulaganja u provedbu Direktive Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora iznosi najviše 75% iznosa prihvatljivih troškova za sve podnesene zahtjeve za potporu do 1. srpnja 2017. godine.

 

Nakon 1. srpnja 2017. godine intenzitet potpore za navedena ulaganja iznosi najviše 50% od ukupno prihvatljivih troškova. Za mlade poljoprivrednike koji provode ulaganja vezana uz provedbu Direktive Vijeća 91/676/EEZ intenzitet javne potpore uvećava se za 20%, s tim da ukupni intenzitet javne potpore ne prelazi 90% ukupno prihvatljivih troškova.

Prijave na natječaje se odvijaju u dvije faze od kojih će u prvoj fazi od korisnika biti tražen manji opseg dokumentacije.

 

Vrlo brzo nakon zatvaranja natječaja korisnici koji prolaze u drugu fazu bit će o tome obaviješteni te će im biti omogućena dostava dodatne dokumentacije. Korisnici za koje nema dostatnih sredstava bit će obaviješteni vrlo brzo po zatvaranju natječaja te im neće biti stvoren dodatni trošak pripreme dokumentacije.


Cjelokupni postupak odabira u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju trajat će maksimalno 120 dana ne računajući vrijeme koje korisnik ima za dostavu dokumentacije.

Prijave će se zaprimati od 2. lipnja 2017. godine tako da je korisnicima ostavljeno dovoljno vremena da pripreme svoje projekte te budu spremni za prijavu.


Natječaji i prilozi natječaja, te upute i predlošci dostupni su na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: http://www.apprrr.hr/podmjera-41-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva-1962.aspx

 

 

 

7. NACIONALNA KONFERENCIJA O SIGURNOSTI I KAKVOĆI PĆELINJIH PROIZVODA- Opatija, 07.04.2017.

 

Obavještavamo vas o održavanju “7. Nacionalne konferencije o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda – Kako dalje?”, Opatija 07/04/2017.    7 Konferencija_Pčelinji proizvodi_Opatija_2017-04-07 

Predmetna konferencija se sedmu godinu za redom organizira kao stručno-znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem i bavi se temama iz područja sigurnosti i kakvoće pčelinjih proizvoda.

Ove godine skup se održava u Remisens Hotel Palace Bellevue, Opatija 07/04/2017 u Opatiji.  Sama Konferencija je tematski usmjerena u pravcu odrednica u sagledavanju zdravstvene ispravnosti, sigurnosti te kakvoće i podrijetla pčelinjih proizvoda te njihove primarne proizvodnje.

Više o samoj Konferenciji, program i ostale tehničke informacije (način prijave, mjesto održavanja i sl.) dostupni su na slijedećoj poveznici: https://upu-pgz.hr/2017/03/29/najava-7-nacionalne-konferencije-u-opatiji/

 

PRAVILNIK i IZMJENA PRAVILNIKA O REGISTRACIJI POLJOPRIVREDNIKA KOJI POSLUJU S HRANOM ZA ŽIVOTINJE

Obavještavamo Vas da je na temelju članka 5., članka 94. stavka 6. i članka 97. podstavaka 1. i 2. te članka 98. stavka 6. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13 i 148/13) i članka 123. stavka 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15) ministar poljoprivrede donio 

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O REGISTRACIJI POLJOPRIVREDNIKA KOJI POSLUJU S HRANOM ZA ŽIVOTINJE

 Pravilnik o izmjenama Pravilnika objavljen je su u Narodnim novinama broj 16/17, http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_02_16_387.html, a stupa na snagu 01.03.2017.

 

PRAVILNIK O REGISTRACIJI POLJOPRIVREDNIKA KOJI POSLUJU S HRANOM ZA ŽIVOTINJE

Narodne novine br. 24/16

Obavještavamo Vas da je na temelju članka 5., članka 94. stavka 6. i članka 97. podstavaka 1. i 2. te članka 98. stavka 6. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13. i 148/13.) i članka 123. stavka 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15.) ministar poljoprivrede donio

 

PRAVILNIK O REGISTRACIJI POLJOPRIVREDNIKA KOJI POSLUJU S HRANOM ZA ŽIVOTINJE

Ovim Pravilnikom propisuje se:

 • postupak registracije poljoprivrednika koji se bave primarnom proizvodnjom hrane za životinje uključujući i subjekte koji obavljaju djelatnost primarne proizvodnje u akvakulturi (u daljnjem tekstu: primarni proizvođači),
 • postupak registracije poljoprivrednika koji pored djelatnosti primarne proizvodnje hrane za životinje prilikom fizičke obrade krmiva primjenjuju metodu umjetnog sušenja u sušari na vlastitom gospodarstvu (u daljnjem tekstu: posjednici sušara),
 • postupak registracije poljoprivrednika koji u hranidbi životinja na vlastitom gospodarstvu koriste krmiva životinjskog podrijetla ili krmne smjese koje ih sadrže uključujući i subjekte koji obavljaju djelatnost primarne proizvodnje u akvakulturi (u daljnjem tekstu: ovlašteni poljoprivrednici),
 • način vođenja Registra primarnih proizvođača hrane za životinje (u daljnjem tekstu: Registar primarnih proizvođača),
 • način vođenja Registra poljoprivrednika koji na gospodarstvu posjeduju sušare za sušenje krmiva umjetnim putem (u daljnjem tekstu: Registar sušara),
 • način vođenja Registra ovlaštenih poljoprivrednika koji na vlastitom gospodarstvu u hranidbi životinja koje služe za proizvodnju hrane koriste krmiva životinjskog podrijetla ili krmne smjese koje ih sadrže (u daljnjem tekstu: Registar ovlaštenih poljoprivrednika).

EU Uredbe

 

Ovim Pravilnikom osigurava se provedba sljedećih EU Uredbi:

 1. Uredba (EZ) br. 183/2005
 2. Uredba Komisije (EU) br. 142/2011
 3. Uredba (EZ) br. 999/2001

Nadležno tijelo

Nadležno tijelo za provedbu ovoga Pravilnika i EU uredbi iz članka 2. ovoga Pravilnika je ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, uprava nadležna za poslove veterinarstva,

Registri:

Registri su jedinstvena elektronička baza podataka poljoprivrednika koji obavljaju jednu ili više djelatnosti primarne proizvodnje hrane za životinje.

Poslove registracije i vođenja registara obavlja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Vode se sljedeći registri :

Registar primarnih proizvođača

 1. Registar sušara
 2. Registar ovlaštenih poljoprivrednika

 

Inspekcijski nadzor:

 

 1. veterinarska inspekcija
 2. poljoprivredna inspekcija

Poljoprivrednici upisani u registre podliježu inspekcijskom nadzoru i službenim kontrolama koje provode veterinarska inspekcija u skladu sa Zakonom o veterinarstvu i poljoprivredna inspekcija u skladu sa Zakonom o poljoprivredi.

Prilozi I. i II. su tiskani u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o registraciji primarnih proizvođača hrane za žiotinje (»Narodne novine«, br. 153/11.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 25.03.2016.