Arhiva kategorije: Novosti za Cehove

Devet cehova udruženja obrtnika

Radionica „PITAJ INSPEKCIJU“ 

Dana 14.05.2019. (utorak) s početkom u 10,00 sati u Udruženju obrtnika Rovinj, Andrea Amoroso 6, održati će se radionica  „PITAJ INSPEKCIJU“   vezana uz provođenje  inspekcijskog nadzora nad poslovnim subjektima a namijenjena je obrtnicima; ugostiteljima, turističkim djelatnicima, vlasnicima smještaja (kampovi, hoteli, vile i sl.), turističkim agencijama, turističkim vodičima ali i svima ostalima koji su zainteresirani za tu temu.

U goste nam dolaze predstavnici slijedećih institucija-inspekcija:

 • Porezne inspekcijeOdjel za fiskalizaciju (nadzor poslovanja poreznih obveznika –nadzor fiskalizacije, praćenje i provjera izdavanja i fiskaliziranja računa)
 • Carinske inspekcije ( nadzor u području prava intelektualnog vlasništva-autorska prava, carinskih davanja, trošarina, poreza na dodanu vrijednost i dr.)
 • Turističke inspekcije (nadzor u području ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga, pružanju usluga u turizmu i boravišne odnosno turističke pristojbe)
 • Sanitarne inspekcije (nadzor u području zaštite zdravlja ljudi, sigurnosti hrane, GMO-a, vode za ljudsku potrošnju, predmeta opće uporabe, buke i dr.)
 • Zavoda za javno zdravstvo (Higijenski minimum / sanitarne iskaznice)

Kroz edukaciju će se predstaviti novine glede novog Zakona o državnom inspektoratu, nadležnost prisutnih predstavnika inspekcija te zakonske obveze obrtnika u tom pogledu.

Prisutni će imati mogućnost da kroz pitanja i diskusiju sa predstavnicima inspekcija razjasne nedoumice koje ih muče u svakodnevnom poslovanju.

Radionica je besplatna i slobodni su doći svi koji smatraju da bi im edukacija bila korisna.

Trajanje radionice: cca 3 sata

Prijava je poželjna zbog ograničenog broja mjesta, a prijavu možete izvršiti putem emaila Udruženja obrtnika Rovinj, uo.rovinj@hok.hr

Moguće prebacivanje pasivnih kapaciteta i na DRUGA PLOVILA U SVOM VLASNIŠTVU

Slikovni rezultat za pasivni kapaciteti u ribarstvu

Temeljem izmjena Zakona o morskom ribarstvu moguće je prebacivati pasivni kapacitet i na DRUGA PLOVILA U SVOM VLASNIŠTVU.

U NN br. 14/2019, od 07.02.2019. objavljen je:

 Zakon o izmjenama i dopunama zakona o morskom ribarstvu

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_14_282.html

Članak 24. mijenja Članak 40. Zakona o morskom ribarstvu (NN 62/2017) na način da on SADA GLASI:

(1) Kapacitet ribarske flote predstavlja ukupni kapacitet plovila koja su upisana u Registar ribarske flote izražen u tonaži (GT) i snazi porivnog stroja (kW). U ukupni kapacitet ribarske flote ne ubraja se kapacitet plovila koja su izašla iz ribarske flote.

(2) Kapacitet ribarske flote Republike Hrvatske ne smije u niti jednom trenutku prijeći vrijednost maksimalne dopuštene granice kapaciteta ribarske flote Republike Hrvatske u skladu s odredbama Zajedničke ribarstvene politike.

(3) Kapacitet flote može biti aktivni i pasivni.

(4) Aktivni kapacitet uključuje ukupni kapacitet plovila izražen u tonaži (GT) i snazi (kW) upisanih u važeće povlastice.

(5) Pasivni kapacitet uključuje kapacitet izražen u tonaži (GT) i snazi (kW), a odnosi se na:

– razliku kapaciteta između plovila upisanih u povlasticu u slučaju zamjene plovila novim plovilom manje snage i/ili manje tonaže ili zamjene porivnog stroja novim, ali manje snage ili

kapacitet koji je prešao na raspolaganje državi, a predstavlja razliku između ukupnog kapaciteta ribarske flote iz stavka 1. ovoga članka i pasivnog kapaciteta koji je na raspolaganju vlasnicima plovila iz podstavka 1. ovoga stavka.

(6) U okviru Registra ribarske flote ministarstvo vodi evidenciju o aktivnom i pasivnom kapacitetu ribarske flote.

(7) Vlasnici plovila na koja je izdana povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova mogu raspolagati pasivnim kapacitetom iz stavka 5. podstavka 1. ovoga članka, kroz period od najviše tri godine, a smiju ga ustupiti drugim vlasnicima plovila i/ili ga mogu iskoristiti za plovila u svom vlasništvu na način da se pasivni kapacitet prenosi u cijelosti ili u najviše dva dijela.

(8) Izjava o ustupanju, odnosno preuzimanju kapaciteta mora se dostaviti ministarstvu uz zahtjev za izmjenom podataka u povlastici.

(9) U cilju upravljanja aktivnostima ribarske flote ministar će pravilnikom propisati kapacitet, broj i karakteristike ribarskih plovila po pojedinom području, ribolovnim zonama i ribolovnim podzonama i vrstama ribolova, ukupni kapacitet ribarske flote izražen u GT i kW po pojedinom području, ribolovnim zonama i ribolovnim podzonama i vrstama ribolova te način, uvjete i kriterije za ustupanje/preuzimanje kapaciteta izraženog u GT i/ili kW.

U Narodnim novinama br. 5/2019 objavljen je:

Pravilnik o Registru ribarske flote Republike Hrvatske

Novost u ovom Pravilniku su propisani uvjeti i kriteriji za ustupanje/preuzimanje kapaciteta izraženog u GT i/ili kW.

 • Kapacitet ribarskog plovila na koje je izdana važeća povlastica za gospodarski ribolov na moru izražen u GT i kW može se povećati temeljem ustupanja pasivnog kapaciteta s jednog ili više ribolovnih plovila na koje je izdana važeća povlastica za gospodarski ribolov na moru
 • Pasivni kapacitet uključuje kapacitet izražen u tonaži (GT) i snazi (kW), a odnosi se na:

– razliku kapaciteta između plovila upisanih u povlasticu u slučaju zamjene plovila novim plovilom manje snage i/ili manje tonaže ili zamjene porivnog stroja novim, ali manje snage ili

– kapacitet koji je prešao na raspolaganje državi.

 • Vlasnici plovila na koja je izdana povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova mogu raspolagati pasivnim kapacitetom iz stavka 5. podstavka 1. ovoga članka, kroz period od najviše tri godine, a smiju ga ustupiti drugim vlasnicima plovila u cijelosti ili u najviše dva dijela.
 • Povećanje kapaciteta ribarskog plovila iz stavka 2. ovoga članka vrši se temeljem ovjerene izjave o ustupanju/preuzimanju pasivnog kapaciteta.
 • Povećanje kapaciteta ribarskog plovila na koje je izdano Odobrenje/autorizacija za gospodarski ribolov na moru za određeni ribolovni alat može se izvršiti isključivo ako se kapacitet ustupa s jednog ili više ribarskih plovila na koje je izdano Odobrenje za gospodarski ribolov na moru za isti ribolovni alat.
 • Vlasnik plovila kojem je ustupljen pasivni kapacitet u GT i/ili kW mora podnijeti zahtjev za promjenom podataka u povlastici Područnoj jedinici, a uz zahtjev prilaže i ovjerenu/e izjavu/e o ustupanju pasivnog kapaciteta izraženog u GT i/ili kW, a koja nije starija od mjesec dana.

Pravilnik o Registru ribarske flote Republike Hrvatske; Narodne novine 5/2019

Pasivni kapacitet

 Članak 7.

(1)Kapacitet ribarskog plovila na koje je izdana važeća povlastica za gospodarski ribolov na moru izražen u GT i kW može se povećati temeljem ustupanja pasivnog kapaciteta s jednog ili više ribolovnih plovila na koje je izdana važeća povlastica za gospodarski ribolov na moru sukladno članku 40. stavku 7. Zakona o morskom ribarstvu.

(2) Povećanje kapaciteta ribarskog plovila iz stavka 2. ovoga članka vrši se temeljem ovjerene izjave o ustupanju/preuzimanju pasivnog kapaciteta (Prilog 2.).

(3) Povećanje kapaciteta ribarskog plovila na koje je izdano Odobrenje za gospodarski ribolov na moru za određeni ribolovni alat može se izvršiti isključivo ako se kapacitet ustupa s jednog ili više ribarskih plovila na koje je izdano Odobrenje za gospodarski ribolov na moru za isti ribolovni alat.

(4) Povećanje kapaciteta ribarskog plovila iz stavka 4. ovoga članka vrši se temeljem ovjerene izjave o ustupanju/preuzimanju pasivnog kapaciteta (Prilog 3.).

(5) Vlasnik plovila kojem je ustupljen pasivni kapacitet u GT i/ili kW mora podnijeti zahtjev za promjenom podataka u povlastici Područnoj jedinici, a uz zahtjev prilaže i ovjerenu/e izjavu/e o ustupanju pasivnog kapaciteta izraženog u GT i/ili kW, a koja nije starija od mjesec dana.

Registar pasivnog kapaciteta ribarske flote

 Članak 8.

(1) Registar pasivnog kapaciteta vodi se u elektroničkom obliku u bazi podataka Ministarstva pod nazivom »Registar pasivnog kapaciteta«.

(2) U registar pasivnog kapaciteta upisuju se sljedeći podaci:

 1. OIB vlasnika plovila koji je ostvario pasivni kapacitet
 2. podaci o vlasniku plovila
 3. pasivni kapacitet nastao zamjenom plovila u GT i kW
 4. pasivni kapacitet nastao zamjenom motora u kW
 5. način ustupanja kapaciteta (u cijelosti ili u dva dijela)
 6. ustupljeni dio
 7. dio koji je preostao za ustupanje
 8. datum nastanka pasivnog kapaciteta
 9. rok do kad se kapacitet može ustupiti
 10. napomene.

Kontakt za dodatna pojašnjenja:

Danijela Mioković

Mate Vlašića 24b (Veletržnica ribe Poreč), 52440 Poreč, Hrvatska/Croatia

Tel: +385 52/566-091, Mob: +385 91/500-9991

E-pošta: danijela.miokovic@mps.hr   

 

 

 

U TIJEKU SU PRIJAVE ZA KUHARSKE RADIONICE – AZRRI

Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin (AZRRI), u suradnji s obrtničkom i gospodarskom komorom, turističkom zajednicom i Istarskom županijom, organizira proljetni ciklus edukacija u Edukacijsko gastronomskom centru Istre u Pazinu, s ciljem poboljšanja kapaciteta ljudskih potencijala ugostiteljsko – turističkog sektora.

Niže je prikazan program sa cijenama radionica koje su već upola smanjene za obrtnike (ili njihovo osoblje), a Udruženje obrtnika Rovinj će sufinancirati ostatak iznosa u cijelosti. Dakle, za članove Udruženja biti će  besplatne sve do ispunjenja planirane kvote za proljetni ciklus radionica.

Udruženje obrtnika Rovinj sufinancirati će do 2 RADIONICE po obrtu, odnosno 1 RADIONICU ukoliko traje 2 dana (vlasnik / kuhar / konobar…).

Rezervacije termina vrše se na email: edukacije@azrri.hr (na znanje: uo.rovinj@hok.hr) ili na telefon 052/351 596.

U emailu / prijavi, potrebno je navesti:

 • Udruženje obrtnika Rovinj
 • naziv OBRTA, adresu, ime i prezime vlasnika obrta, broj mobitela, email
 • naziv radionice i datum održavanja;
 • ime i prezime osobe koja će sudjelovati na radionici (vlasnik/kuhar/konobar…) – br. mobitela

Napomene za polaznike:

 • kuharske radionice se odvijaju u “Edukacijskom gastronomskom centru Istre” na Gortanovom brijegu u Pazinu (na kružnom toku ispred Plodina u Pazinu nalazi se oznaka za Edukacijski centar),
 • minimalan broj kuhara po radionici je 8 a maksimalan 12,
 • ukoliko se radionica ne popuni dovoljnim brojem polaznika AZRRI će u dogovoru s ugostiteljima i kuharima promijeniti datum radionice do popunjavanja,
 • kuhar polaznik dužan je na radionicu ponijeti primjerenu kuharsku opremu,
 • početak radionica je u 9,00 h.

 

PROGRAM – PROLJETNI CIKLUS RADIONICA 2019. 

 AZRRI – EDUKACIJSKI GASTRONOMSKI CENTAR ISTRE

 

28.02.2019. Deserti s lokalnim karakterom – Robert Perić

Cijena: 500,00 kn

04.03.2019. – Kako sljubiti hranu i vino – Fabrizio Vežnaver i Filip Savić

Cijena: 800,00 kn

05.03.2019. Kako zadovoljiti povjerenje gosta – lokalne namirnice u kuhinji Marine Gaši

Cijena: 600,00 kn

07.03.2019. – Istarski pršut kao namirnica u kreativnoj gastronomiji – Robert Perić

Cijena: 600,00 kn

11.03.2019. – Kako zadovoljiti povjerenje gosta – plavo je zdravo, jednostavna jela od plave ribe – David Skoko

Cijena: 600,00 kn

14.03.2019. Torte u restoraterstvu i hoteljerstvu Robert Perić

Cijena: 500,00 kn

 1. – 19.03.2019. – Kako pripremiti namirnice za sezonu – Marijo Čepek

Cijena: 900,00 kn

20.03.2019.- Kreativna jela s roštilja – Marijo Čepek

Cijena: 600,00 kn

 1. i 26.03.2019. – Ekološki proizvodi Istre u “Michelinovoj” kuhinji – Emanuelle Scarello

Cijena: 1.000,00 kn

01.04.2019. – Oštrige i pedoći iz Limskog kanala – David Skoko

Cijena: 600,00 kn

02.04.2019. – Neka nova jela Hrvoja Zirojevića

Cijena: 700,00 kn


 

29.10.2018. u 13,00 h – sjednica Ceha ugostitelja

CEH UGOSTITELJA I TURISTIČKIH DJELATNOSTI                                                                           

Broj: 3/2018

U Rovinju 18. listopada 2018.

 

ČLANOVIMA CEHA UGOSTITELJA I TURISTIČKIH

DJELATNOSTI

 

P O Z I V

Na temelju Statuta Udruženja obrtnika Rovinj  sazivam  3. sjednicu Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika, koja će se održati dana 29. listopada 2018. (ponedjeljak) sa početkom u 13,00 sati u prostorijama Udruženja obrtnika Rovinj, Andrea Amoroso 6, uz slijedeći:

D N E V N I  R E D

 1. Aktualna problematika a) Novi obračun odvoza otpada – način obračuna i cijene i b) Ugostiteljski objekti – odvodnja i mastolovci

Na sastanku će biti prisutni predstavnici slijedećih institucija:

Marko Paliaga, gradonačelnik Grada Rovinja-Rovigno

Želimir Laginja, Predsjednik uprave Komunalnog servisa d.o.o.

Ognjen Pulić, direktor Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o.

2. Izbor novog člana Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika u Skupštinu Udruženja obrtnika Rovinj (prednost imaju obrtnici sa područja Općine Kanfanar, Žminj i Bale – zbog razmjerne teritorijalne zastupljenosti)

3. Najava i prijave zainteresiranih obrtnika za rad u gazebima/kućicama za vrijeme trajanja „Božićne čarolije“

4. Informacije o manifestacijama

5. RAZNO.

 

Molimo da se odazovete pozivu.

 

Predsjednik Ceha ugostitelja

i turističkih djelatnika

Stanislav Briškoski, v.r.

PRIJAVE za jednodnevan posjet SAJMU “31 BI-MU” fieramilano

31 BI-MU fieramilano  SAJAM KOJI SE ODRŽAVA OD 09.-13.10.2018. U MILANU

BI-MU predstavlja: digitalno doba strojnih alata / Svijet inovacija: obrada metala i strojevi za rezanje metala, roboti, automatizacija i pomoćne tehnologije.

Talijanska manifestacija posvećena je industriji koja proizvodi alatne strojeve za rezanje i metalizaciju metala, robota, automatizaciju, digitalnu proizvodnju, pomoćne i poticajne tehnologije te je jedini sajam te vrste u Italiji s pravim međunarodnim karakterom.

DAN POSJETA SAJMA: 12.10.2018. (PETAK)

ORGANIZATOR:

Udruženje obrtnika Rovinj

Ceh proizvodnih djelatnosti – predsjednik Vlado Cvitić

 

POZIVAMO zainteresirane obrtnike prerađivačke djelatnosti (metalurgija i sl.), da se čim prije a najkasnije do 18.09.2018., PRIJAVE Udruženju obrtnika Rovinj, tajnici Tei Gašpić na 099 2982956 ili mail: uo.rovinj@hok.hr, radi organizacije posjeta sajmu tj. prijevoza do Milana i natrag (kombi ili autobus).

Molimo vlasnike obrta da ukoliko smatraju potrebnim, prijave i svoga djelatnika/ke u slučaju viška slobodnih mjesta u vozilu.

Udruženje će  podmiriti troškove PRIJEVOZA – kombi ili autobus sa vozačem.

POLAZAK: 12.10.2018. u ranim jutarnjim satima

POVRATAK: 12.10.2018. u kasnim večernjim satima

 

 • Konkretnije informacije dobit ćete nakon što utvrdimo koliki je broj zainteresiranih

 

PRIJAVE za manifestaciju „PUTEVIMA ROVINJSKIH DELICIJA“

POZIV UGOSTITELJIMA

 

Ovim putem obavještavamo i pozivamo ugostitelje Grada Rovinja da sudjeluju u 14. ediciji  manifestacije „PUTEVIMA ROVINJSKIH DELICIJA“ koja će se održati u periodu od 06. do 13. listopada 2018. godine u organizaciji Udruženja obrtnika Rovinj i pokroviteljstvom Turističke zajednice Grada Rovinja.

Za sudjelovanje je potrebno formirati:

2 MENIJA – 1 riblji i 1 mesni – preporuča se korištenje namirnica tipičnih za naš kraj

Meniji moraju uključivati: predjelo, glavno jelo, desert i čašu vina (po mogućnosti rovinjska vina).

CIJENA –  svaki Meni po promotivnoj cijeni od 120,00 kuna po osobi

 

Ugostitelji su dužni pridržavati se dogovorenih Menija kao i dogovorene cijene; svaka dodatna usluga ukoliko se naplaćuje, mora biti predočena gostu.

 

Promotivni materijal, dakle LETKE i PLAKATE te MENIJE osigurava Udruženje obrtnika Rovinj, što znači da ugostitelji neće imati dodatnih troškova u tom smislu.

 

Uoči početka manifestacije održati će se PRESS KONFERENCIJA sa medijima (najvjerojatnije petak oko 11,00 h – bit ćete obaviješteni) u jednom od prijavljenih objekata, a ugostitelji su dužni na pressicu donijeti 1 -2 jela sa Menija gdje će ukratko  opisati jelo koje će nuditi za vrijeme trajanja manifestacije.

 

Molimo da sudjelovanje POTVRDITE čim prije na email: uo.rovinj@hok.hr ili telefonom na broj 099 2982956, a MENIJE dostavite do 14.09.2018. također emailom ili osobno u Udruženje obrtnika Rovinj, Andrea Amoroso 6, kako bismo na vrijeme promotivni materijal dali na prijevod i u tisak.

 

 

 

Pravilnici – gospodarski ribolov

U Narodnim novinama 29/18 objavljen je:

 

 • Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica, sa primjenom od 29.03.2018.godine,

Kojeg možete vidjeti na poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_29_595.html

 

 • Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu

sa primjenom od 05.04.2018 godine

Kojeg možete vidjeti na poveznici   https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_29_591.html

 

 • Pravilnik o lovostaju trpova (Holothuroidea), sa primjenom od 29.03.2018.godine

kojeg možete vidjeti na poveznici  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_29_594.html

11. Obrtničke sportske igre (OSI), od 10. do 13. svibnja 2018. godine u Malom Lošinju (hotel Vespera)

Prijavite se na 11. Obrtničke sportske igre!

Hrvatska obrtnička komora ove godine organizira 11. Obrtničke sportske igre (OSI), koje će se održati od 10. do 13. svibnja 2018. godine u Malom Lošinju (hotel Vespera), u suradnji s agencijom Dubrovnik Sun iz Dubrovnika.

Pravo nastupa na natjecanjima, koja se održavaju u okviru 11. Obrtničkih sportskih igara, imaju:

 • aktivni obrtnici i članovi komorskog sustavaHrvatske obrtničke komore,
 • zaposlenici komorskog sustava Hrvatske obrtničke komore,
 • članovi uže obitelji definirani Zakonom o obrtu
 • umirovljeni obrtnici
 • dobrovoljni članovi Hrvatske obrtničke komore.

 

11. OSI – INFORMACIJE:

Termin održavanja: od 10. do 13. svibnja 2018. godine

Dolazak sudionika: 10. svibnja od 14:00 h do 18:00 sati

Smještaj: hotel Vespera u Malom Lošinju. Ako se hotel Vespera popuni, dodatni smještaj bit će organiziran u obližnjem hotelu Aurora

Otvaranje igara: 11. svibnja u 09:00 sati

Početak natjecanja: 11. svibnja u 10:00 sati

Natjecanja se održavaju 11. i 12. svibnja

Proglašenje najboljih županija, sportskih ekipa i pojedinaca: 12. svibnja na završnoj večeri u hotelu

Cijena smještaja na bazi punog pansiona:

u dvokrevetnoj sobi kn 373,00 dnevno/po osobi

u jednokrevetnoj sobi kn 473,00 dnevno/po osobi

 

Cijena smještaja na bazi polupansiona:

u dvokrevetnoj sobi kn 343,00 dnevno/po osobi

u jednokrevetnoj sobi kn 443,00 dnevno/po osobi

– u cijene je uključen PDV

– u cijene je uključena boravišna pristojba koja iznosi kn 8,00 po osobi i danu

 

Početna usluga je večera 10.05.

Završna usluga je doručak 13.05.

Sportovi u kojima će se sudionici natjecati:

 1. MALI NOGOMET – ekipno muški (5+1)
 2. KUGLANJE – ekipno žene (5 natjecateljica)
 3. KUGLANJE – ekipno muški (5 natjecatelja)
 4. TENIS – žene (2 natjecateljice pojedinačno)
 5. TENIS – muški (2 natjecatelja pojedinačno)
 6. *TENIS – ekipno miješano (natjecateljica i natjecatelj)
 7. STOLNI TENIS – žene (2 natjecateljice pojedinačno)
 8. STOLNI TENIS – muški (2 natjecatelja pojedinačno)
 9. *STOLNI TENIS – ekipno miješano (natjecateljica i natjecatelj)
 10. POVLAČENJE UŽETA – ekipno miješano (6 natjecatelja + 3 natjecateljice)
 11. PIKADO – ekipno (2 natjecateljice + natjecatelj)
 12. ODBOJKA NA PIJESKU – ekipno (2 natjecateljice + natjecatelj)

 

*Napomena: tenis i stolni tenis u kategoriji ekipno miješano, ove godine se izvode eksperimentalno i ne ulaze u ukupni zbroj bodova.

 

PRIJAVA SPORTSKIH DISCIPLINA

Prijava natjecatelja (pojedinačno i ukupni broj) i sportskih disciplina dostavlja se Organizacijskom odboru za 11. OSI, zbirno po županijama, uz navođenje naziva sportskih disciplina te imena natjecatelja po disciplinama u kojima sudjeluju pojedine županije. Potrebni podaci su: naziv, adresa, OIB, kontakt mobitel ili telefon voditelja. Prijave je potrebno dostaviti najkasnije do 20. travnja 2017.

 

e-mail: publicrelations@hok.hr

fax: 01/4846 610

telefon: 01 4806 643 (centrala 01 4806 666)

 

 

PRIJAVE ZA HOTELSKI SMJEŠTAJ

Prijave za smještaj sudionika dostavljaju se zbirno po županijama na agenciju Dubrovnik Sun:

 

e-mail:osi@dubrovniksun.hr

fax: 020 436 336

kontakt osoba: Jelena Bete

telefon: 020 436 337

 

Zbog pravovremene potvrde hotelu ukupno potrebnog broja soba, molimo da okvirni broj sudionika i strukturu soba dostavite agenciji Dubrovnik Sun, najkasnije do 13. travnja 2018. godine.

Nakon navedenog datuma, agencija neće biti u mogućnosti jamčiti smještaj, ako isti nije rezerviran.

Konačnu listu imena sudionika potrebno je dostaviti najkasnije 27. travnja 2018. godine.

Prije polaska, voditelji po županijama dužni su kontaktirati Dubrovnik Sun i dostaviti eventualne izmjene do tada prijavljenih osoba, odnosno dopune novih prijavljenih sudionika.

 

PLAĆANJE HOTELSKOG SMJEŠTAJA

S obzirom da sudionici podmiruju svoj smještaj u cijelosti, Dubrovnik Sun će izdavati predračune za troškove smještaja na imena sudionika.

Također, agencija će omogućiti izdavanje predračuna na obrte sudionika po zahtjevu, kojeg molimo naznačite u obrascu za prijavu smještaja po županijama i pošaljite ispunjenu prijavnicu za R1 račun.

Troškovi smještaja moraju biti podmireni po istom predračunu prije dolaska na Obrtničke sportske igre ili najkasnije na desku agencije Dubrovnik Sun u hotelu Vespera tijekom 11. OSI.

Svi zainteresirani za sudjelovanje na 11. OSI, trebaju se prijaviti u svom matičnom udruženju obrtnika.

Zbirne prijave za sportove i smještaj po županijama dostavljaju županijske obrtničke komore.

11 OSI_obavijest (3)

Obrazac za prijave – 11. OSI

OBRAZAC ZA PRIJAVU SMJEŠTAJA PO ŽUPANIJAMA

PRIJAVNICA ZA R1 RAČUN

PRAVILNIK O PROVEDBI TIPA OPERACIJE 6.1.1. »POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA«, I TIPA OPERACIJE 6.3.1. »POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA«

PRAVILNIK

O PROVEDBI TIPA OPERACIJE 6.1.1. »POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA«, I TIPA OPERACIJE 6.3.1. »POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Prav_611_Potpora mladim polj_i 631_Potp razvoju malih polj gosp_NN_21_2018

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 21/18., a stupa na snagu 09.03.2018. godine.

 

OPĆE ODREDBE

 

Ovim Pravilnikom propisuje se provođenje tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima« i tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«  u okviru mjere 6 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

 

POJMOVI

 

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

 

»mladi poljoprivrednik« – osoba starija od 18 i mlađa od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja Zahtjeva za potporu koja posjeduje odgovarajuća stručna znanja i vještine te je po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljena kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva.

 

»malo poljoprivredno gospodarstvo« – poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura.

 

»projekt« je skup aktivnosti potrebnih za ostvarenje ciljeva koje korisnik navodi u poslovnom planu

 

»tip operacije« – skup projekata koji doprinose ostvarivanju ciljeva jednog ili više prioriteta Europske unije za ruralni razvoj na koje se odnose

 

»javna potpora« – svaki oblik potpore iz javnih izvora Republike Hrvatske i potpora iz proračuna Europske unije, a predstavlja bespovratna sredstva (u daljnjem tekstu: potpora)

 

»AGRONET sustav« – zaštićena mrežna aplikacija koja je između ostalog namijenjena korisnicima potpora EPFRR za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu, elektroničko popunjavanje EPFRR Zahtjeva za potporu/promjenu/isplatu/odustajanje te preuzimanje EPFRR Odluka/Pisama/Izmjene Odluka/Potvrda (u daljnjem tekstu: AGRONET)

 

»ruralno područje« – cijelo područje Republike Hrvatske, osim administrativnih centara Zagreba, Splita, Rijeke i Osijeka

 

TIP OPERACIJE 6.1.1.

POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA

 

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA

 

Korisnici potpore su mladi poljoprivrednici sukladno definiciji iz članka 3., stavka 1., točke 1. ovoga Pravilnika koji:

 

 1. a) su u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora, ali ne duže od dvadeset četiri mjeseca prije podnošenja Zahtjeva za potporu

 

 1. b) u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu nisu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora, ali to moraju postati najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu prve rate i ne kasnije od devet mjeseci nakon sklapanja Ugovora o financiranju.

 

Mladi poljoprivrednik može biti nositelj/odgovorna osoba u:

 

 1. a) obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
 2. b) obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
 3. c) trgovačkom društvu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela) isključivo ako je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu i dalje u periodu od najmanje pet godina od konačne isplate potpore.

 

Korisnik mora imati odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i to jedno od navedenih:

 

 1. a) diplomski ili preddiplomski studij iz agronomskog ili veterinarskog smjera
 2. b) završenu srednju školu iz područja poljoprivrede ili veterine
 3. c) radno iskustvo iz poljoprivrede ili veterine u trajanju od najmanje dvije godine i dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju.

 

Ako korisnik traži potporu 50.000 eura, dužan je ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva i biti registriran u Registru poreznih obveznika kao porezni obveznik po osnovi plaćanja poreza na dobit ili dohodak i obveznik socijalnih doprinosa (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najkasnije prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu treće rate i to mora ostati najmanje pet godina nakon konačne isplate.

 

Ako korisnik traži potporu 20.000 eura dužan je ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva najmanje pet godina nakon isplate treće rate.

 

Korisnik mora imati uspostavljeno knjigovodstvo/poslovne knjige u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i najkasnije prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu treće rate.

 

Mladi poljoprivrednik mora imati prijavljeno prebivalište na području Republike Hrvatske najkasnije u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu prve rate i najmanje pet godina nakon konačne isplate.

 

POSLOVNI PLAN

 

Korisnik je dužan izraditi poslovni plan sukladno predlošku koji će biti sastavni dio Zahtjeva za potporu. U poslovnom planu korisnik mora dokazati financijsku i ekonomsku održivost projekta.

Korisnik u poslovnom planu mora definirati način dostizanja odabranih ciljeva:

 

BROJ PROJEKATA PO KORISNIKU

 

Isti (jedan) korisnik i njegova povezana i/ili partnerska poduzeća mogu podnijeti jedan Zahtjev za potporu tijekom jednog natječaja.

 

Ako korisnik i/ili njegova povezana i/ili partnerska poduzeća podnesu više Zahtjeva za potporu tijekom jednog natječaja, u obzir će se uzeti najranije podnesen Zahtjev za potporu, dok će se za ostale Zahtjeve za potporu izdati Odluka o odbijanju Zahtjeva za potporu.

 

Korisnik može samo jednom u programskom razdoblju 2014. – 2020. ostvariti potporu iz tipa operacije 6.1.1.

 

VISINA POTPORE

 

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava kao početna potpora za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.

 

Potpora korisniku kojem će poljoprivreda biti glavno zanimanje i koji će bit obveznik socijalnih doprinosa Republike Hrvatske (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najmanje pet godina nakon konačne isplate iznosi 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti kako je određeno natječajem.

 

Potpora korisniku kojem poljoprivreda neće biti glavno zanimanje i koji neće biti obveznik socijalnih doprinosa po osnovi poljoprivrede iznosi 20.000 eura u kunskoj protuvrijednosti kako je određeno natječajem.

 

TIP OPERACIJE 6.3.1
POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODRASTAVA

 

Korisnici su mala poljoprivredna gospodarstava sukladno definiciji iz članka 3., stavka 1., točke 2. ovoga Pravilnika, organizacijskih oblika:

 

 1. a) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,
 2. b) obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
 3. c) trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
 4. d) zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

 

Za obrt poljoprivreda mora biti glavna djelatnost počevši od podnošenja zahtjeva za potporu do najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore.

 

Za trgovačko društvo poljoprivreda mora biti glavna djelatnost u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku počevši od podnošenja zahtjeva za potporu do najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore

 

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA

 

Poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu od 2.000 eura do 7.999 eura.

 

U trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu poljoprivredno gospodarstvo mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednika sukladno Zakonu o poljoprivredi.

 

POSLOVNI PLAN

 

Korisnik je dužan izraditi poslovni plan sukladno predlošku koji će biti sastavni dio Zahtjeva za potporu. Korisnik u poslovnom planu obavezno mora definirati ciljeve, koje je dužan ostvarit

 

BROJ PROJEKATA PO KORISNIKU

 

Isti (jedan) korisnik i njegova povezana i/ili partnerska poduzeća mogu podnijeti jedan Zahtjev za potporu tijekom jednog natječaja.

 

Ako korisnik i/ili njegova povezana i/ili partnerska poduzeća podnesu više Zahtjeva za potporu tijekom jednog natječaja, u obzir će se uzeti najranije podnesen Zahtjev za potporu, dok će se za ostale Zahtjeve za potporu izdati Odluka o odbijanju Zahtjeva za potporu.

 

Korisnik može samo jednom u programskom razdoblju 2014. – 2020. ostvariti potporu iz tipa operacije 6.3.1.

 

VISINA POTPORE

 

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava kao početna potpora za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.

 

Potpora po korisniku iznosi 15.000 eura u kunskoj protuvrijednosti kako je određeno natječajem.

 

PRIPREMA I OBJAVA NATJEČAJA

 

Natječaj objavljuje i provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

 

Natječaj se može ograničiti po sektorima, vrsti i/ili veličini korisnika.

 

Natječaj se sastoji od teksta natječaja te priloga i obrazaca koje zajednički izrađuju Agencija za plaćanja i Upravljačko tijelo, a odobrava Upravljačko tijelo.

 

Natječaj za dodjelu potpore objavljuje se na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr, a obavijest o objavi natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede – www.mps.hr, Europskih strukturnih i investicijskih fondova – www.strukturnifondovi.hr i Programa ruralnog razvoja – www.ruralnirazvoj.hr.

 

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

 

Zahtjev za potporu podnosi se putem AGRONET-a sukladno odredbama natječaja.

 

Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi podnio Zahtjev za potporu.

 

Upute za upis u Evidenciju korisnika nalaze se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr

 

KONTROLA NA TERENU

 

Agencija za plaćanja na terenu provodi kontrolu aktivnosti kroz redovne kontrole: kontrolu prije isplate i ex-post kontrolu tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja.

 

Osim redovnih kontrola, kontrole na terenu mogu se provoditi u bilo kojem trenutku tijekom postupka dodjele potpore, ako je to potrebno.

 

Redovnom kontrolom na terenu utvrđuje se: da su aktivnosti iz poslovnog plana stvarno provedene, da je Zahtjev za isplatu ispravan i da je u skladu s pravilima Europske unije i nacionalnim pravilima, da se korisnik bavi aktivnošću za koju je ostvario potporu i da je u skladu s ugovorenim obvezama i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja.

 

Kontrolu aktivnosti može obavljati Upravljačko tijelo, Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, Europska komisija, Europski revizorski sud, predstavnici Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) te druge institucije koje za to imaju ovlasti po posebnim propisima.

 

Svi rokovi, prava i obveze korisnika po pitanju redovnih kontrola na terenu bit će propisani ugovorom o financiranju.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Postupci započeti po odredbama Pravilnika o provedbi podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, podmjere 6.2. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« i podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« u okviru mjere M06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine« broj 42/15 i 6/17), dovršit će se po odredbama toga Pravilnika.

 

PRESTANAK VAŽENJA PROPISA

 

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe pravilnika za tip operacije 6.1.1. i 6.3.1. iz Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, Podmjere 6.2. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« i Podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« unutar mjere M06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine« broj 42/15, 6/17, 117/17).

 

ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

(Narodne novine, 20/18)

Zakon o poljoprivrednom zemljištu_NN_20_2018

 

ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

 Zakon stupa na snagu 08.03.2018. godine.

 

OPĆE ODREDBE

Ovim se Zakonom uređuje održavanje i zaštita poljoprivrednog zemljišta, korištenje poljoprivrednog zemljišta, promjena namjene poljoprivrednog zemljišta i naknada, raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske ( u vlasništvu države) i Zemljišni fond.

Poljoprivredno zemljište je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu.

Nositeljima prava vlasništva na zemljištu ne mogu biti strane pravne i fizičke osobe, osim ako međunarodnim ugovorom i posebnim propisom nije drukčije određeno.

Iznimno, strane pravne i fizičke osobe mogu stjecati pravo vlasništva na poljoprivrednom zemljištu nasljeđivanjem uz uvjet reciprociteta.

Poljoprivrednim zemljištem, u smislu ovoga Zakona, smatraju se poljoprivredne površine koje su po načinu uporabe u katastru opisane kao: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare, kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.

Pojedino zemljište izvan građevinskog područja koje je po načinu uporabe u katastru opisano kao oranica, vrt, livada, pašnjak, voćnjak, maslinik, vinograd, trstik i močvara, a u naravi je zapušteno poljoprivredno zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji uz troškove koji su manji od tržišne vrijednosti ili ukupnog iznosa zakupnine kroz cijelo vrijeme trajanja zakupa toga zemljišta, a koje je dio šumskogospodarskog područja može se izdvojiti iz šumskogospodarskog područja sukladno posebnom propisu iz upravnog područja šumarstva.

Poljoprivredno zemljište mora se održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju.

Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su poljoprivredno zemljište obrađivati primjenjujući potrebne agrotehničke mjere, ne umanjujući njegovu vrijednost.

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE

Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države raspolaže se prema odredbama ovoga Zakona, a prema općim propisima o raspolaganju nekretninama ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države u smislu ovoga Zakona predstavlja:

 • zakup
 • zakup za ribnjake,
 • zakup zajedničkih pašnjaka,
 • privremeno korištenje,
 • zamjena,
 • prodaja,
 • prodaja izravnom pogodbom,
 • davanje na korištenje izravnom pogodbom,
 • razvrgnuće suvlasničke zajednice,
 • osnivanje prava građenja
 • osnivanje prava služnosti

Odlukom kojom se odlučuje o vlasničkim i drugim stvarnim pravima na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države obvezno se osigurava zaštita i unaprjeđenje gospodarskih, ekoloških i drugih interesa Republike Hrvatske i njezinih građana.

Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države raspolaže se na temelju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države.

Program donosi općinsko ili gradsko vijeće za svoje područje na prijedlog načelnika odnosno gradonačelnika uz prethodno mišljenje županije i suglasnost Ministarstva odnosno za Grad Zagreb Gradska skupština Grada Zagreba za svoje područje uz suglasnost Ministarstva.

 

ZAKUP

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države daje se u zakup putem javnog natječaja na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Početna zakupnina za zakup utvrđuje se prema površini i kulturi katastarske čestice te jediničnoj zakupnini prikazanoj po županijama, katastarskim općinama i katastarskim kulturama, a za Grad Zagreb po katastarskim općinama i katastarskim kulturama.

Jediničnu zakupninu i način izračuna početne zakupnine za zakup Vlada Republike Hrvatske propisuje uredbom.

Zakupnina za zakup plaća se godišnje.

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države dano u zakup ne može se dati u podzakup, odnosno zakupnik ne može zakupljeno poljoprivredno zemljište dati u zakup trećoj osobi.

Ugovor o zakupu prestaje protekom vremena na koje je sklopljen.

Ugovor o zakupu može se u svako vrijeme sporazumno raskinuti.

 

ZAKUP RIBNJAKA

U smislu ovoga Zakona ribnjak je proizvodno-tehnološka cjelina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje je namijenjeno uzgoju ribe i drugih vodenih organizama.

Ribnjaci u vlasništvu države daju se u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi javnim natječajem na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Stručne poslove u vezi s postupkom provedbe javnog natječaja za zakup ribnjaka provodi Ministarstvo.

 

ZAKUP ZAJEDNIČKIH PAŠNJAKA

Zajednički pašnjak je proizvodno-tehnološka cjelina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje je u naravi pašnjak, livada, sjenokoša i neplodno zemljište namijenjeno zajedničkoj ispaši stoke i peradi.

Zajednički pašnjak daje se u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi javnim natječajem na rok od deset godina s mogućnošću višekratnog produljenja.

 

PRIVREMENO RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE

Jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb mogu sklopiti ugovor o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države s fizičkim ili pravnim osobama na njihov zahtjev i to s dosadašnjim korisnicima kojima su istekli ugovori za poljoprivredno zemljište u vlasništvu države i koji su u mirnom posjedu istog.

 

ZAMJENA

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje se nalazi izvan proizvodno-tehnoloških cjelina koje su u funkciji poljoprivredne proizvodnje može se zamijeniti za poljoprivredno zemljište u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba, koje je približno iste vrijednosti i nalazi se na području iste ili susjedne jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba, radi okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta.

Približno iste vrijednosti je poljoprivredno zemljište čija je vrijednost do 10% veća ili do 10% manja u odnosu na poljoprivredno zemljište koje je predmet zamjene.

Postupak za zamjenu poljoprivrednog zemljišta mogu predložiti fizičke ili pravne osobe i jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb.

Postupak zamjene provodi Ministarstvo.

 

PRODAJA

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države može se prodati na temelju javnog natječaja, osim ribnjaka, zajedničkih pašnjaka, komasiranih, arondiranih površina poljoprivrednog zemljišta, poljoprivrednog zemljišta koje graniči s građevinskim područjima te osobito vrijedno obradivo (P1) i vrijedno obradivo (P2) poljoprivredno zemljište.

Katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države površine do 10 ha za kontinentalno područje i površine do 1 ha za priobalno područje mogu se prodati javnim natječajem.

Jedan kupac može na području Republike Hrvatske kupiti poljoprivredno zemljište u vlasništvu države i to maksimalno do 50 ha za kontinentalno područje i do 5 ha za priobalno područje.

 

PRODAJA IZRAVNOM POGODBOM

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države iznimno se može prodati izravnom pogodbom po tržišnoj cijeni koju utvrđuje stalni sudski vještak za procjenu nekretnina ili stalni sudski procjenitelj sukladno posebnom propisu o procjeni nekretnina

 

DAVANJE NA KORIŠTENJE IZRAVNOM POGODBOM

Iznimno, poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje je obuhvaćeno Programom Ministarstvo može dati na korištenje bez javnog natječaja znanstvenim i znanstveno-nastavnim institucijama iz područja poljoprivrede, kaznionicama, ustanovama koje u obavljanju svoje djelatnosti imaju potrebu za poljoprivrednim zemljištem, a njihov je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica područne (regionalne) samouprave i lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb.

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države može se dati na korištenje za potrebe stručnog i znanstveno-nastavnog rada, rehabilitaciju i socijalizaciju ili druge potrebe poljoprivredne namjene na rok do 25 godina, uz naknadu u visini početnog iznosa zakupnine na području na kojem se poljoprivredno zemljište nalazi.

 

RAZVRGNUĆE SUVLASNIČKE ZAJEDNICE

Suvlasnička zajednica između Republike Hrvatske i trećih osoba na poljoprivrednom zemljištu razvrgnut će se geometrijskom diobom kada je to moguće.

Površina katastarske čestice nakon diobe ne može biti manja od 0,5 ha.

Odluku o razvrgnuću suvlasničke zajednice donosi Ministarstvo.

 

OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA

Pravo građenja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države osniva se kada se na poljoprivrednom zemljištu izvan granica građevinskog područja aktom za provedbu prostornih planova utvrđuje građevna čestica ili obuhvat zahvata u prostoru i mijenja namjena poljoprivrednog zemljišta.

Pravo građenja može se osnovati na rok ne duži od 99 godina.

Pravo građenja osniva Ministarstvo, osim ako je posebnim zakonom propisana nadležnost drugog tijela.

OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI

Ministarstvo može osnovati pravo služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države na prijedlog zainteresirane osobe.

Odluku o osnivanju prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države donosi Ministarstvo.

Na temelju odluke o osnivanju prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države ministar u ime Republike Hrvatske i predlagatelj služnosti sklapaju ugovor o osnivanju prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 37. stavka 2. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Ministar će donijeti pravilnike iz članka 4. stavka 7., članka 5. stavka 4., članka 7. stavka 8., članka 8. stavka 3., članka 22. stavka 5., članka 23. stavka 4., članka 29. stavka 15., članka 34. stavka 4., članka 35. stavka 7., članka 50. stavaka 5. i 6., članka 51. stavka 4., članka 54. stavka 7., članka 55. stavka 3., članka 56. stavka 17., članka 62., članka 72. stavka 9. i članka 82. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 39/13. i 48/15.).